28. aprilli loeng

Küsimus: Kust alustada informaatika õpetamist?

Jõudsime järeldusele, et tuleks alustada tekstitöötlusest. Teksti sisestamine teha avastusõppena. Notepad, seejärel WordPad ja alles siis MicrosoftOffice, et selgitada välja õpilaste eelteadmised ja -oskused.

Õpiobjekt seotud esitlusega

õpiobjekt seotud informaatika õppekavaga

Hindamismudelid otsi Googlest

Üks peab olema üles laetud Koolielu keskkonda. Laen selle üles Koolielus, siis tuleb see saata moderaatorile.

Ainetevaheline lõiming

Esiteks – ajastatakse aineõpetaja ja informaatikaõpetaja ainekavad nii, et saaks informaatikaõp juba varem näiteks õpetada referaadi koostamist või slaidiprogrammi.

Teine pädevus toon ainekavasse üldpädevused

Üldpädevused Põhikooli õppekavas

http://www.vabaharidus.ee/public/files/votmepadevused.pdf

Euroopa liidu üldpädevused

http://www.oppekava.ee/index.php/LINK_8._%C3%9Cldp%C3%A4devuste_k%C3%A4sitlus_%C3%B5ppekava_%C3%BCldosas

Kolmas pädevus – läbivad teemad

http://www.oppekava.ee/images/5/5d/L%C3%A4bivad_teemad_juhendmaterjal_31_03_09.pdf

Teabekeskkond ning tehnoloogia ja innovatsioon

Projekt koostada rühmatööna, mille tulemusel peab saama 3 erinevas õppeaines hinde.

Näiteid õpiprojektide liikidest

Interneti-jaht reaalne kirjasõber, leida netist keegi, kellega eelnevalt on suheldud, siis selle põhjal loovad sõbrast portree.

Kirjasõbrad

Virtuaalne reisimine, näiteks blogimine käi Marco Polo jälgedes.

Rändav karu Austraalia ja eesti õpilased, kes korraldavad missivõistluse valivad ilusaima karu, mille saadavad teise riiki. Karu rändab iga õpilase juurde koju ning õpilased kirjutavad selle kohta blogi, lõpuks on karu kõikides kodudes käinud ning saadetakse koos blogiga sünnimaalee tagasi. Gümnaasiumi õpilased tõlgivad algklassiõpilaste blogipostitused inglise keelde.

Õpilasvabrik Miksikeses kirjanik kirjutas alguse, siis kõik said kirjutada järje, siis valiti parim järg, siis kirjanik jällegi kirjutas, jälle õpilased kirjutasid jne.

Uurimused GLOBE ilmavaatluse vahendid, AquaDucks veevaatluse vahendid

Simulatsioonimängud http://math.ut.ee/simud/

http://www.htk.tlu.ee/projektipaun/koolitus/tood/i-kooliaste/otsime-kevadet.doc/view

Viimane kooliveerandi päev teha projektipäevaks, mille lõpuks peab iga aineõpetaja näitama, mida ta tunnis tegi. Teemaks: näiteks, kooli saabub Rootsi kuningas, jne

Projekti leht peaks välja nägema näiteks selline

http://math.ut.ee/simud/

 

3. märtsi loeng

Informaatika ainekava

Skeemi koosatmise keskkond https://bubbl.us/

Loengus said kirja järgmised mõtted:

koostajad– informaatikaõpeaja koos õppekava juhi, it juhiga, haridustehnoloogiga

sisaldab-õpiväljundid, hindamisjuhis,

on -dokument

loomise eesmärk-ressursside planeerimine, asendusõpetaja informeeimine, süsteemsus, sisu täpsustamine

kvaliteedi tunnused on-sialdab nõutud komponente, seostatud kooli õppekavaga

tarbija on-õpetaja, aineõpetaja, lapsevanem, teised aineõpetajad, õpilased?

sisaldab-kooli õppekava- riiklik õppekava, koostajad on

tasemed on– riiklik õppekava ja kooli õppekava

sisaldab-õpiväljundid, hindamisjuhis, arengusuunad, maht, tunnijaotus, eesmärgid

põhjal luuakse-tunnikavad, tööplaan, tunniplaan, õppematerjalid, hindamisvahendid

uuendatakse-2-3 aasta takka

Leidsin mõned arvutiõpetuse ainekavad http://opetaja.edu.ee/arvuti-aineope/ainekava.html

Vaata neid lehti

http://ajapaik.ee/

evernote.com.

Loengus täiendasime informaatika ainekava skeemi, mis oli algselt selline.

3. loengus

Mõtted, mis said kirja pandud 3. loengus.

3. loengu õppematerjali nägemiseks klikka siia.

Tunnikavas ei tohiks olla sõnu teab ja oskab!

Eesmärgid – Miks? eesmärgid tuleb sõnastada õpetaja vaatenurgast., milleni soovib jõuda. Eesmärk (goal)  jaguneb mitmeks õpitulemuseks (learning outcome).

Teab, st fakt loetelu või vastavused

Mõiste, slaidipõhi

Miks? Mida? Kuidas?

Informaatika tunni õpiväljund

Näidistund, koostatud loengus ühiselt

Teema: slaidi kujundamine 6. klass

Õpilane

 • valib sobiva slaidipõhja

 • muudab fondi suurust, värvi

 • lisab üleminekud (salidi, animatsioonid)

 • vahetab salidi malli (need, mis on juba arvutis olemas)

 • selgitab oma sõnadega malli ja salidipõhja erinevust

 • hindab slaidi kujundust juhise abil

Minu koostatud informaatika tunni õpiväljund

Teema: Wordi dokumendile laadide lisamine

klass 10

Eesmärgid:

Õpilane

 • selgitab oma sõnadega laadi mõistet

 • märgistab etteantud vormindamata teksis pealkirjad sobiva laadiga

 • koostab märgistatud laadidega tekstile automaatselt sisukorra

 • koostab märgendatud pealkirjadega etteantud teksi põhjal sisukora ja lisab sellele sobiva malli

Tunni ülesehitus, slaid nr 4 Õppesündmused Gagne (1967)

šerifiga fond ja ilma šerifita fond

10. klassi järgmises tunnis, teemad: allikate loetelu, viitamine. Automaatse allikate loetelu loomine.

Harjutasime loengus tunnikava koostamist

Tulpdiagrammide koostamine 10. klassile

http://lemill.net/lemill-server/content/lessonplans/tulpdiagrammi-loomine

10.klass

põhimõisted: tulpdiagramm, andmed, exeli

eesmärgid

Õpilase eesmärgid

 • valib sobiva tulpdiagrammi

 • muudab andmeid diagrammides

 • selgitab oma sõnadega tulpdiagrammi mõistet

Õpetaja eesmärgid

 • demostreerib erinevaid tulpdiagramme

Rohkem ei jõudnud loengus mõelda.

Tunni käik:

Meetodid: Rühamtöö puhul selgitada, kas homogeene või hetrogeene rühm

Vahendid: