2. ülesanne – täpsustus

http://magtooseminar.wordpress.com/2013/03/27/iseseisev-too-iii-kontaktpaevaks/
Juhendajaga konsulteerides täpsustasin oma töö pealkirja, eesmärke ja uurimisküsimusi:
Teema: Tehnoloogia rakendamine loodusainetes Kuusalu Keskkooli näitel.

Magistritöö probleem:
Koolis õpetatavad loodusained ei ole õpilastele relevantsed, kuna õppematerjali esitus on
liiga teoreetiline ja õpilaste arvates on loodusainetes vähe igapäevaeluga seotud põhjendatust.

Eesmärgid:
1. Välja selgitada olemasolevad loodusainete tehnoloogilised praktikad.
2.  Välja töötada tehnoloogiliselt toetatud loodusainete  õpetamise praktikad ja neid evalveerida  õpilastega.
3. Hinnata  õpilaste huvi loodusainete  õppimisel.

Uurimisküsimused:
1. Millised on tehnoloogia kasutamise stsenaariumid loodusainete  õpetamisel?
2a. Millised tehnoloogilised toetatud stsenaariumid toetavad õpilaste huvi loodusainete õppimisel?
2b. Millised kitsaskohad ilmnesid tehnoloogia rakendamisel loodusainetes?
3. Kuivõrd suur on õpilaste huvi loodusainete vastu? (kasutades ROSE instrumenti)

Lisan skeemi magistritöö struktuurist: Viive_magtoo-skeem