Kursuse reflektsioon

Hiljuti lugesin Koolielus avaldatud artiklit teguritest, mis mõjutavad õpilaste edukust. http://koolielu.ee/info/readnews/223224/kuidas-mojutada-opilase-edukust-positiivselt
Ulatusliku uuringu põhjal, kus osales üle 240 miljoni õpilase, leiti, et kõige olulisem tegur, mis mõjutab õpilase edukust, on õpilasepoolne tulemuste hindamine – õpilase endale seatud eesmärgid ja nende põhjal tulemuste hindamine loob suuremad eeldused edukusele, sest sel viisil juhib õpilane oma õppimisprotsessi aktiivselt ise, välistades kõrvaltvaataja positsiooni.

Kursuse algul sõlmitud õpileping mõjutas suures osas ka minu õpiprotsessi.
Kursuse jooksul tutvusin erinevate õppematerjalide koostamise vahenditega: Connexions, MyUdutu, Quizrevolution, PressBooks jt. Põnev oli proovida e-raamatute koostamise vahendeid. Sain selgemaks korrektse viitamise põhimõtted, valisin välja oma magistritöö teema ja tutvusin sel teemal avaldatud artiklitega. Õppisin kasutama Mendeley keskkonda ja erinevaid repositooriumeid teadusartiklite otsimiseks.

Minu valitud strateegia aitas kaasa õpitulemusteni jõudmisele: osalesin kõigil seminaridel, pidasin kinni kodutöö tähtaegadest, töötasin läbi kursuse materjalid, ka mõned inglisekeelsed, jälgisin rühmakaaslaste postitusi, osalesin aktiivselt rühmatöös.

Eesmärkide saavutamiseks kasutasin kursuse ajaveebi, oma kooliblogi, EduFeedri keskkonda. Palju abi oli kaasõppijate postitustest, kommentaaridest, juhendaja teema kokkuvõtetest. Pidevalt suhtlesime rühmakaaslastega Skype teel, rühmatöövahendina kasutasime GoogleDrive, lõputöö vormistasime LeMill keskkonnas. Telefon, sülearvuti ja internetiühendus olid minu pidevad kaaslased kursuse jooksul :)

Charting keskkonda soovin edaspidi aktiivsemalt kasutada oma eesmärkide püstitamisel. Kui eesmärk on kirja pandud, siis on lihtsam selle eesmärgini jõuda.

Leian, et kursuse algul püstitatud eesmärgid olen täitnud 95%. Magistritöö teema on valitud ja kinnitatud, kodutööd on esitatud, püüdsin need teha oma parimate oskuste kohaselt. Õppisin palju allikmaterjalide viitamise kohta ja täiendasin ka oma kooli viitamisjuhendit, mida kasutatakse uurimistööde vormistamisel.

Kokkuvõtteks võin öelda, et jäin rahule nii enda kui kursusega. Aitäh!

ifi7053 õpileping

Kevad 2013 semestri õpileping aine “Digitaalsete õppematerjalide koostamine” sooritamiseks. http://oppematerjalid.wordpress.com/opijuhis/mis-on-opileping/

Teema: Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?

Sõnastasin mind huvitava teema järgmiselt: Kvaliteetse õppematerjali koostamine ennastjuhtiva õppija õpiprotsessi toetamiseks.

Tutvusin algava kursuse teemadega: Õpiobjekti mõiste ja õppematerjalide levitamise vahendid, Õppematerjalide koostamise vahendid, Arvutipõhised testid, Uued tehnoloogiad õppematerjalide koostamiseks, Õppematerjalide autoriõigus, Allikmaterjalidele viitamine, Õppematerjalide kvaliteet.

Soovin saada vastuse küsimusele, mis teeb ühe õppematerjali õpilasele huvipakkuvaks ja kuidas luua sellist õppematerjali. Koolis sõlmitakse õpileping õpiraskustega õpilaste ja õpetaja vahel. Püüan jälgida, kuidas õpilepingu sõlmimine õppija ja juhendaja vahel mõjutab minu õpiprotsessi sel kursusel.

Eesmärgid: Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima? Kursusel saadud teadmised on väga vajalikud, et luua ise digitaalseid õppematerjale ja soovitada õpetajatele õppematerjalide koostamise vahendeid.

 • Tutvun e-õpikute koostamisega.
 • Soovin tutvuda põhjalikult vähemalt ühe minu jaoks uudse vahendiga.
 • Tahan selgeks saada korrektse viitamise põhimõtted.
 • Valida magistritöö teema.

StrateegiadKuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada?
Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras?

 • Töötan läbi kursuse materjalid ja pean kinni kodutöö tähtaegadest.
 • Osalen kõigil kontaktseminaridel.
 • Tutvun iga teema teadusartiklitega ja valin välja mulle huvipakkuvad.
 • Jälgin rühmakaaslaste postitusi ja osalen aruteludes.
 • Osalen aktiivselt rühmatöös kursuse lõputöö tegemisel.

Vahendid/ressursidMissuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? Kuidas ma neile ligi pääsen?

HindamineKuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda?

 • Magistritöö teema on valitud ja kinnitatud.
 • Kõik kodutööd on sisukad ning õigeaegselt postitatud.
 • Viitan korrektselt allikmaterjalidele ja teen oma koolile uue viitamisjuhendi.
 • Loon ühe vahendi kohta juhendmaterjali.

Kursuse lõpus kirjutan õpilepingu põhjal refleksiooni.

Minu enesetutvustuse võib leida ajaveebis.