2. ülesanne – haridustehnoloogiline nõustamine

http://htpraktika.wordpress.com/2013/10/20/pohipraktika-2-ulesanne-eneseanaluus/

2. põhipraktika ülesanne – haridustehnoloogiline nõustamine.
Üliõpilane vaatab Ingrid Maadvere poolt välja toodud nõustamistehnikaid, millega haridustehnoloog võib oma töös kokku puutuda ning valib neist välja neli ning rakendab neid oma praktikal. Seejärel kirjutab üliõpilane oma ajaveebi sissekande, kus kirjeldab nelja nõustamise juhtumit (sh ka probleem, mis vajas nõustamist) koos enda tegevuse kirjeldamise ja analüüsimisega.

Ingrid Maadvere on välja toonud järgmised nõustamistehnikad:
1. Grupikoolitus arvutiklassis
2. Ekspertide kaasamine
3. Individuaalkonsultatsioon
4. E-maili teel nõustamine
5. Näidistunnid/materjalid
6. Õpilaste nõustamine
7. Järjepidev nõustamine
8. Organisatsiooniväline nõustamine

Oma praktika jooksul olen kogenud veel kahte nõustamistehnikat, lisan need siia:
9. Juhtkonna nõustamine ehk IT alane teavitus
10. Lastevanemate nõustamine

1. Juhtkonna nõustamine ehk IT alane teavitus
Veerandi viimasel nädalal jagasin vaatluspraktikal nähtut kooli juhtkonna liikmetele. Toetust leidis mõte iganädalastest arvutitundidest algklassides. Seni kasutati arvutiklassi
peamiselt veerandilõppudel. Algklasside koordinaatori ülesandeks oli rääkida õpetajatega ja suunata neid arvutitunde läbi viima. Uuel veerandil ongi elavnenud arvutiklassi
kasutus. Olen kõigis esmakordsetes tundides kohal olnud. Arvutitunnid on alati õnnestunud, nii lapsed kui õpetajad on rahule jäänud. On ka õpetajaid, kes pole varem käinud arvutiklassis ja küsivad: Kas arvutiklassi tunnid on kohustuslikud? Seni oleme liberaalset suunda hoidnud. Kindlasti on tegemist ka järjepideva nõustamisega, sest nagu Maadvere kirjutas: “ainult järjepideva nõustamisega on võimalik suuri asju ära teha”.

2. Näidistunnid/materjalid
Pean õnnestunuks viimaseid arvutitunde algklassides. Neis tundides oleme klassiõpetajaga koos. Mina tutvustan arvutiklassi reegleid ja arvuteid, õpetaja suunab ainealast tegevust. Kindlasti on vaja abistada õpilasi Miksikese kasutajakontode loomisel. Minu viimane üllatus oli 2. klassi tunnis. Küsisin lastelt, kas nad on varem teinud kasutajakontosid mõnes keskkonnas. Selgus, et kuus 8-aastast õpilast on teinud endale Facebooki konto. Kontrollisin hiljem üle, kas FB on muutnud oma kasutustingimusi, kuid seal oli endiselt kirjas alates 13. aastast. Tegelikult on lubatud ka noorematel registreeruda. Heameel oli kogeda tunni õnnestumist, kui minu juurde tuli õpetaja, kes palus mul läbi viia “samasugune tund nagu ma teise klassiga tegin”. Ta pidas silmas tundi paralleelklassiga, mis toimus eelmisel päeval. Head uudised liiguvad kiiresti!

3. Individuaalkonsultatsioon
Kõige sagemini esinev nõustamisviis, mis õpetajatele väga meeldib. Üha rohkem olen viimasel ajal “välknõustamist” vältinud ja lepin kokku mõlemale sobiva aja. On ka juhtunud, et õpetaja leiab vahepeal ise lahenduse või mõni kolleeg aitab. Probleeme esineb nö seinast seina. Viimasel ajal minu jaoks põnevamad väljakutsed on seoses uute gümnaasiumi valikkursustega. Näiteks gümnaasiumikursuse “Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond” materjalid asuvad HITSA moodles ja õpetaja küsis nõu, kuidas neid materjale saaks õpilastele edasi anda. Koos leidsime lahenduse materjalide toomiseks kooli moodle keskkonda, kuhu on õpilastel ka juurdepääs. Tutvustasin õpetajale ka eKoolis materjalide jagamist. Sama küsimus oli ka teisel õpetajal, kes käib gümnaasiumi majandusmatemaatika kursuse koolitusel. Moodle keskkonna laiem tutvustamine (grupikoolitus) tuleb järgmisel nädalal. Hea on, et õpetajad saavad käia erinevatel kursustel ja tagasi kooli tulles tekivad küsimused, mida saab haridustehnoloogiga arutada.

4. Lastevanemate nõustamine
Lapsevanemad pöörduvad minu poole peamiselt seoses eKooli kasutajakontoga. Iga-aastane küsimus on, kuidas pääseda ligi teise lapse õppeinfole, kui vanemal on eelnevalt juba üks laps eKoolis. Tihti on vaja abi, et leida üles kinnituskiri, mis saadetakse vanema postkasti. Küsitakse ka, kuidas siseneda eKooli parooli abil. Lapsevanema nõustamist olen teinud nii telefoni ja emaili teel ning ka kutsunud enda juurde abi saamiseks. Sellised kohtumised on alati kahepoolselt meeldivad ning vanemad on väga tänulikud abi eest.

2. kontakttund – suhtlemine

Haridustehnoloogiline nõustamine 20.10.2012 tunni teemad:

 • auditoorne, kombineeritud ja e-õpe
 • suhtlemistasandid
 • suhtlemisstiilid
 • enesekehtestamine
 • kuulamine
 • kuulamistehnikad
 • suhtlemine

Ajurünnak teemal “Miks ei saa kasutada e-õpet”. Milliseid põhjendusi on toodud?
Põhjendused jagunesid nelja rühma:

 • tehnika/ tarkvara
 • juhtkonna roll, õpetajate kartused
 • metoodika
 • mugavus jms

Rühmatööna said kõik “põhjused” vastuargumendid, mis lükkasid väited ümber, näiteks:

e-õpe on keeruline (tehnika, programmid), ei ole aega õppida: võib alustada lihtsamatest vahenditest, kasutada haridustehnoloogi abi programmide otsimisel ja valimisel 

e-õppe kasutusele võtmisel ei ole enam õpetajaid vajaükski tehniline vahend ei asenda elavat inimest, vajalik on materjalide koostamine, ülevaatamine; õpilastele toetamine, juhendamine, tagasiside, hindamine

loodavad materjalid muutuvad avalikuksjärelikult hea materjal, ole uhke selle üle! Atesteerimisel lähevad arvesse avaldatud materjalid. Võimalik kasutada suletud keskkondi; litsentsid.

Väljavõte konspektist: enesekehtestamise plussid:

 • tõstab eneseväärikust
 • soodustab täisväärtuslikke suhteid
 • aitab end paremini tunda ja teistel on parem meiega koos olla
 • inimene ei karda, et teised võivad teda haavata või kontrollida
 • NB! Saad olla sina ise!

Pea meeles, et Sul on õigus:

 • väärikale kohtlemisele,
 • oma tunnetele ja mõtetele, nende väljendamisele,
 • paluda seda, mida vajad,
 • teha vigu ja olla ebatäiuslik ning omada tundeid,
 • määrata ise oma eelistused,
 • olla kordumatu ja erinev,
 • mitte vabandada ja selgitada oma käitumist, kui sa seda ei taha,
 • öelda „ei” ilma süüd tundmata!

Suhtlemine praktiliste näidete kaudu:
I kujundite kirjeldamine: info edastaja on seljaga kuulajate poole,
II kujundite kirjeldamine: info edastajal on kuulajatega silmside,
III kujundite kirjeldamine:info edastaja kirjeldab kujundeid, kuulajad võivad esitada küsimusi.
Igaüks vastutab oma joonise tulemuslikkuse eest! Tulemus kõige täpsem.

Kodus:
Luua dokument, millele oma töös tugineda, tähtaeg 10.11.2012
uuele vahendile juhendi (töölehe) loomine ja tunnis tutvustamise ettevalmistamine.

Tarkvara võib otsida aadressilt: http://go2web20.net/
Tarkvarad, esinejad, kuupäevad: tabelis, valisin tutvustamiseks aja 01.12.

Haridustehnoloogiline nõustamine

Aine eesmärk: Nõustamistehnikate tundmine ja -pädevuste arendamine haridusasutuses ja e-õppes. Õppejõud Marge Kusmin.

Aines antakse ülevaade nõustamistehnikatest täiskasvanute ja õpilastega.
Tutvutakse toetusviisidega ja motiveerimistehnikatega individuaalselt, rühmas ja organisatsioonis. Saadakse teadmised ja praktilised kogemused distantsnõustamisest elektroonsete vahenditega.

Kontakttunnid toimuvad: 08.09, 20.10, 03.11, 01.12 14:00-18:00, 15.12 10:00-14:00
ruumis M-217. Materjalid asuvad Moodles, aadressil https://moodle.e-ope.ee.

1. Kodune ülesanne: essee haridustehnoloogia vajalikkusest ja haridustehnoloogiliste võimaluste rakendamisest õppetöös, tähtaeg 03.10.2012.
2. Kodune ülesanne: kahe kaasõppuri ja enda esitatud essee võrdlusanalüüs, tähtaeg 20.10.2012.