Enda ja kahe kaasõppuri essee võrdlusanalüüs

Valisin analüüsimiseks Ruthi ja Taimi esseed ja võrdlen seal toodud mõtteid enda omadega. Ruth tugineb raportile infotehnoloogia kasutamisest hariduses EST_IT@2018, kus “üheks eesmärgiks aastaks 2018 on seatud haridustehnoloogilise toe olemasolu koolides – keskmiselt 1 haridustehnoloog 60 õpetaja kohta.” Ja põhjenduseks toob järgmist: “Eesti hariduse arengustsenaariumina nähakse ette jätkuvat tehnoloogilist võrgustumist, materjalide digitaliseerimist ning veebipõhiste õppematerjalide hulga kasvu. Haridustehnoloog on inimene, kes püsib tehnikamaailma muutustega kursis õpetaja eest, aitab hoida kätt pulsil ning inspireerib õpetajat õpikeskkonna rikastamisel ning mitmekesistamisel.”

Taimi võtab aluseks TLÜ haridustehnoloogia magistriõppe õppekava tutvustuse ja toob välja kaks mõistet, “e-õpe” ja “e-õppe keskkond”. Ühelt poolt “Haridustehnoloog tegeleb e-õppega” ja teisalt haridustehnoloogid on “võimelised kujundama e-õppe keskkondi ning neid efektiivselt kasutama”. Lisaks on toodud Mart Laanpere arvamus: “haridustehnoloogidel on tööd ka uurimisrühmades, spetsialiseerudes õppemetoodikate, e-kursuste, elektroonsete õpiobjektide loomisele või õpikeskkondade arendamisele”.

Mina uurisin põhikooli- ja gümnaasiumiseadust. Tänase seisuga ei ole haridus- ja teadusminister koolitöötajate miinimumkoosseisu kehtestanud. Haridustehnoloogi ametit ei ole mainitud pedagoogide kvalifikatsiooninõuete määruses ega dokumendis „Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“. Ruth arvab, et “Haridustehnoloogi ametiülesanded ja roll on Eestis alles väljatöötamisel ja saavad oma õige sisu loodetavasti lähiaastail.” Ma tõin ära haridustehnoloogi põhiülesanded üldhariduskoolis haridustehnoloogide võrgustiku veebilehelt: e-õppe korraldamine, koordineerimine ja arendamine.

Kõigis kolmes töös ei kahelda haridustehnoloogide vajalikkuses. Nii mina kui Taimi toome välja konkreetseid näiteid, kuidas IKT vahendite kasutamine muudab igapäevased tööülesanded õpetajate jaoks lihtsamaks. Ruth toob sisse ka haridustehnoloogi isiksuse omadused: “hea suhtleja, kirjutaja, koolitaja, reageerib adekvaatselt kaebustele, taktitundeline”. Ise lisasin ka aususe, objektiivsuse ja rõõmsameelsuse. Ühinen Ruthiga, kes usub, et “see [haridustehnoloog] saab olema suurepärane roll, mis kätkeb juba loomuldasa rohkelt suhtlemist, huvitavaid kohtumisi, pidevat muutumist ja arenemist.”

 

Haridustehnoloogiline nõustamine

Aine eesmärk: Nõustamistehnikate tundmine ja -pädevuste arendamine haridusasutuses ja e-õppes. Õppejõud Marge Kusmin.

Aines antakse ülevaade nõustamistehnikatest täiskasvanute ja õpilastega.
Tutvutakse toetusviisidega ja motiveerimistehnikatega individuaalselt, rühmas ja organisatsioonis. Saadakse teadmised ja praktilised kogemused distantsnõustamisest elektroonsete vahenditega.

Kontakttunnid toimuvad: 08.09, 20.10, 03.11, 01.12 14:00-18:00, 15.12 10:00-14:00
ruumis M-217. Materjalid asuvad Moodles, aadressil https://moodle.e-ope.ee.

1. Kodune ülesanne: essee haridustehnoloogia vajalikkusest ja haridustehnoloogiliste võimaluste rakendamisest õppetöös, tähtaeg 03.10.2012.
2. Kodune ülesanne: kahe kaasõppuri ja enda esitatud essee võrdlusanalüüs, tähtaeg 20.10.2012.