Magistritöö teema valik

Et II seminari kontaktpäev 9.03 õnnestuks, tuleb püstitada magistritöö probleem, põhjendada selle aktuaalsust, tuua seos teoreetilise baasiga ning oodatav mõju või vihjeid, mis on see uus teadmine, mida töö lõpuks pakub. 

http://magtooseminar.wordpress.com/2013/03/03/kontaktpaev-ii/

Mulle on südamelähedased järgmised teemad, mille leidsin Üliõpilaste akadeemiliste tööde teemade registrist (juhendaja Terje Väljataga):
“Enesejuhitava õppija õpiprotsessi toetavad vahendid” ja
“Tehnoloogia roll enesejuhitava õppija pädevuste kujunemisel”.

Juhendajaga pole veel ühendust võtnud, soovin seda teha kontaktseminari päeval.

Konkreetsemalt soovin käsitleda teemat “Tehnoloogia rakendamine gümnaasiumi loodusainete õpetamisel”.

Probleemiks on õpilaste rahulolematus loodusainete (keemia, füüsika) õpetamise tasemega gümnaasiumis, õpe on liiga teoreetiline ja seostub vähesel määral reaalse eluga.
Üldine eesmärk on uurida, kas tehnoloogia kasutamine loodusainetes parandab õpiprotsessi ja tutvustada olemasolevaid häid praktikaid.

Uurimisküsimusena leiaksin vastused küsimustele:
millised on tehnoloogia kasutamise stsenaariumid loodusainetes;
mis on tehnoloogia rakendamisel pärssivad tegurid;
milline on arvutiklassi roll õpiprotsessi toetamisel loodusainetes.

Aktuaalsus. Loodusainete ainekavades on rõhutatult välja toodud õpilaste loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemine. Oluliselt rohkem pööratakse tähelepanu IKT kasutamisele õppetöös.

Tiigrihüppe Sihtasutuse kõikide tegevuste eesmärgiks on tõsta õpilaste huvi loodus- ja tehnoloogiaainete vastu ning siduda tehnoloogiaõpetus loomuliku osana koolipäeva – et õpilased omandaksid kaasaegsete tehnoloogiate teadliku kasutaja oskused õppetöö käigus.

Gümnaasiumi valdkonnaraamat LOODUSAINED Õpilaste loodusteaduslike oskuste ja huvide arendamisest gümnaasiumis. (05.09.2012)

Gümnaasiumi riikliku õppekava seletuskiri. (24.09.2011)

Kuidas suurendada õpilaste huvitatust loodusteaduste õppimise vastu, huvi õpingute jätkamise ning ainega seotud elukutsete vastu? (08.01.2011)

Tiigrihüppe Sihtasutus (7.03.2013)