Aine: Arengu-uuringud ja arenguhindamine

Maht 4 EAP. Loenguid 24 tundi, seminar/konsultatsioon 4 tundi. R 2.11 – 14.12.2012

Õppejõud: Prof Mati Heidmets, psühholoogiakandidaat.

Õppeaine sisuks on arengukäsitlused ja arenguhindamine ühiskonna, organisatsiooni ja indiviidi tasemel. Kursus koosneb kahest osast – teoreetilises osas käsitletakse järgmiseid teemasid: arengu kui konstrukti ajalugu ja käsitlused erinevates uurimistraditsioonides (majandusareng, ühiskonnaareng, inimareng); arengu,  muutuste ja innovatsiooni vahekord; arengu peegeldus  inimeste väärtushinnangutes; arenguriskid; arengu hindamise kriteeriumid ja meetodid, tuleviku-uuringud ja arengu planeerimine.

Kursuse empiirilisel materjalil põhinevas osas analüüsitakse rahvusvaheliste arengu-uuringute protseduure ja tulemusi ning erinevate  lähenemiste põhjal antud  hinnanguid Ida-Euroopa, Baltikumi ja Eesti arengule, võrreldakse Eesti positsiooni muu maailma taustal, arutletakse Eesti arenguprobleemide võimalike lahendusteede üle.

Kursus koosneb loengutest ja seminarist,  kursuse  käigus koostab üliõpilane arenguanalüüsi tema poolt valitud organisatsiooni, ühiskonna või regiooni kohta. Materjalid asuvad Moodle keskkonnas. Arvestustöö maht 4-5 lk. Tähtaeg 4.01, 18.01 ja 27.05.2013.