Kodutöö: Õpisüsteemi prototüüp

Marise, Taimi ja minu õppetüki prototüüp “Uurimistööde haldamine kooli tasemel” asub LeMilli keskkonnas kogumikuna, aadressil http://lemill.net/community/people/times/collections/uurimistoode-haldamine-kooli-tasemel

Uurimistöö kirjutamise ja vormistamise kohta on eelnevalt koostatud mitmeid juhendeid, kuid seni puudus juhendmaterjal õpetajatele, kuidas hallata uurimistööde koostamist kooli tasandil. Vaatasime kolme juhtumit: A, B, C, õpetajad Eevi, Neeme ja Helle. Näiteks: juhtum A: õpetaja Eevi on algaja bioloogiaõpetaja. Ta omandas hiljuti õpetajakutse ja töötab koolis esimest aastat. Kuna Eevi koormus on väike, tuleb tal koordineerida oma kooli õpilaste uurimistööde koostamist. Uurimistööga oli Eevil viimane kokkupuude ülikoolis lõputöö kirjutamisel. Ta vajab abi nii tööde juhendamisel kui ka haldamisel.

Vastavalt õpetaja oskustele valib ta teema, mida õppida. Ühiselt koostasime evalvatsiooniplaani ja valisime kursuse õppekeskkonna. Kursus koosneb kolmest osast: teema valik ja kinnitamine (Maris), uurimistöö koostamine (Taimi) ja uurimistöö kaitsmine ja hindamine (mina). Õpetamisstrateegias lähtusime Merrilli Kivike-Tiigis mudelist.

Kodutöö: Õpiobjekt

Meie rühma (Maris, Taimi ja mina) õppedisaini projekti teema on “Uurimistööde haldamine kooli tasemel”

Sihtrühm: Õpetajad, kes haldavad uurimistööde koostamist koolis.
Õpiväljund: Õpetaja haldab uurimistööde koostamist.

Rühma õppedisaini projekti kirjeldus asub GoogleDrive dokumendina.

Minu ülesanne oli III osa õpiobjekti koostamine: uurimistöö kaitsmine ja hindamine.

Õpiobjekt asub LeMill keskkonnas: http://lemill.net/lemill-server/content/webpages/uurimistoo-kaitsmine-ja-hindamine-1

Materjal annab vastuse küsimusele, kuidas kujuneb uurimistöö hinne.

Kursuse läbinud õpetaja kontrollib enne õpilase kaitsmisele lubamist, kas õpilasel on olemas:

  • juhendaja hinnang
  • retsensendi hinnang
  • vastused retsensendi küsimustele
  • kokkuvõttev esitlus uurimistööst
  • kaitsekõne

Kaitsekõne koostamisel on abiks LAMS keskkonnas koostatud juhendmaterjal aadressil http://lessonlams.com/sbybnu , Lesson Code: fvk9

Õpiväljund:
oskab nimetada, millistest komponentidest kujuneb uurimistöö hinne
oskab koostada kaitsekõne.

1.12.2012 kontakttund – Õpiobjekt

Viimases kontakttunnis tutvusime voodiagrammi loomise vahendiga LAMS http://lessonlams.com/ ja koostasime oma õppetüki strateegia voodiagrammi kujul. Meeldetuletuseks: voodiagramm väljendab protsessi! Voodiagrammi osadeks on Merrilli järgi: loetle nimetused (Tell), juhtumi kirjeldus (esitlus, Show), küsi (meenuta) informatsiooni (Ask), lahenda ülesanne või rakenda juhtumil (Do).

Luua vastavalt kavandile oma õppetüki prototüüp kas õpiobjektide komplektina või sisupaketina. Rühmatöös koondada eraldiseisvad õppetükid ühtekokku. Kursust ei pea lõplikult valmis tegema, piisab kursuse disainist! (Meenutus: Õppedisain vs õpidisain)

Lisaks koostada oma kursuse evalvatsiooniplaan, kuidas hinnata õpitulemusi. Hinnata erinevaid tasemeid: õppija reaktsioon (kuidas meeldis), õppija areng, tema teadmiste kasv ja õpitu rakendamist. Kuidas andmeid koguda: küsitlus, test, intervjuu.

Õpitulemuste hindamine portfoolios: kolm küsimust: What? (Mida?); So what? (Mis siis sellest?); Now what? (Ja mis edasi?)

 

 

 

Kodutöö: Õpetamisstrateegia

Õppedisaini-projekti teema: Uurimistööde koostamine

Koostasin III osa: uurimistöö kaitsmine ja hindamine, õppetüki õpetamisstrateegia, lähtudes Merrilli Kivike-Tiigis mudelist “A Task-centered Instructional Strategy”.

Lahendasin ülesande mõistekaardi abiga, kus visualiseerisin skemaatiliselt erinevad uurimistöö hindamise komponendid.

Kõigepealt esitle korrektselt vormistatud uurimistöid, siis tutvusta hindamisjuhendit ja selgita, kuidas hinne kujuneb. Edasi esitle juhendaja, retsensendi ja kaitsmiskomisjoni hinnangulehte. Definitsioonide selgitused: juhendaja kirjalik nõusolek, kaitsekõne, esitlus, retsensendi hinnang.

Voodiagrammi osadele lisasin selgitavad kommentaarid.


Make your own mind maps with Mindomo.