Iseseisev töö IV kontaktpäevaks

Ülesanne: http://magtooseminar.wordpress.com/2013/04/06/iseseisev-too-iv-kontaktpaevaks/

Teema: Tehnoloogia rakendamine loodusainetes Kuusalu Keskkooli näitel

– keda/mida hakkate uurima? Kõigepealt tutvun olemasolevate töödega sel teemal, näiteks Eestis on teemat käsitlenud oma magistritöös Marili Pruuns (2010) „Loodusteadusliku hariduse relevantsus ühe kooli õpilaste arvamuste põhjal“ ja Kaja Linde (2008) „9. klassi õpilaste huvid loodusteaduste õppimisel ja karjääriprioriteedid“. Mõlema töö tulemusena selgus, et loodusteadushariduse käsitlemine on vajalik igapäevaeluga seonduvalt.

Teen kokkuvõtva tabeli tehnoloogia rakendamise võimalustest loodusainete tundides.

Kas need on õpetajad, õpilased, lasteaialapsed või hoopis mingid dokumendid, mängud jne? Plaanin küsitleda erinevate koolide (10 ?) loodusainete õpetajaid ja oma kooli gümnaasiumiõpilasi.

Kui palju uuritavaid te enda arvates oma probleemi korralikuks lahendamiseks vajate? Kas need uuritavad peaks/võiks olla näiteks ühe kooli õpetajad? Arvan, et piisab 15-20 erinevate gümnaasiumite loodusainete õpetajast. Õpilaste huvi hindamiseks teen küsitluse  ühe kooli gümnaasiumiõpilaste seas.

– kuidas te andmed kätte saate? Elektrooniline küsimustik õpilastele, õpetajatele küsimustik ja intervjuu.

– mida te nende andmetega peale hakkate? Saadud tulemuste põhjal teen ettepanekud  tehnoloogia rakendamiseks loodusainete õpetamisel gümnaasiumiastmes, et säiliks õpilaste huvi loodushariduse vastu.

2. ülesanne – täpsustus

http://magtooseminar.wordpress.com/2013/03/27/iseseisev-too-iii-kontaktpaevaks/
Juhendajaga konsulteerides täpsustasin oma töö pealkirja, eesmärke ja uurimisküsimusi:
Teema: Tehnoloogia rakendamine loodusainetes Kuusalu Keskkooli näitel.

Magistritöö probleem:
Koolis õpetatavad loodusained ei ole õpilastele relevantsed, kuna õppematerjali esitus on
liiga teoreetiline ja õpilaste arvates on loodusainetes vähe igapäevaeluga seotud põhjendatust.

Eesmärgid:
1. Välja selgitada olemasolevad loodusainete tehnoloogilised praktikad.
2.  Välja töötada tehnoloogiliselt toetatud loodusainete  õpetamise praktikad ja neid evalveerida  õpilastega.
3. Hinnata  õpilaste huvi loodusainete  õppimisel.

Uurimisküsimused:
1. Millised on tehnoloogia kasutamise stsenaariumid loodusainete  õpetamisel?
2a. Millised tehnoloogilised toetatud stsenaariumid toetavad õpilaste huvi loodusainete õppimisel?
2b. Millised kitsaskohad ilmnesid tehnoloogia rakendamisel loodusainetes?
3. Kuivõrd suur on õpilaste huvi loodusainete vastu? (kasutades ROSE instrumenti)

Lisan skeemi magistritöö struktuurist: Viive_magtoo-skeem

2. ülesanne

Iseseisev töö III kontaktpäevaks
http://magtooseminar.wordpress.com/2013/03/27/iseseisev-too-iii-kontaktpaevaks/

Kirjutage näidete eeskujul oma magistritöö kohta välja:

  • magistritöö probleem ühe lausega:

Õpilaste rahulolematus loodusainete õpetamise tasemega gümnaasiumis, mis on liiga teoreetiline ja seostub vähesel määral reaalse eluga.

  • magistritöö eesmärgid

Selgitada välja tehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalused loodusainete õpetamisel.
Tutvustada tehnoloogia rakendamise stsenaariumeid loodusainetes.

  • magistritöö uurimisküsimused

Kuivõrd on õpilased ja õpetajad valmis tehnoloogia rakendamiseks loodusainetes?
Missugused on tehnoloogia rakendamist pärssivad tegurid?
Millised on mobiilse arvutiklassi võimalused õpiprotsessi toetamisel loodusainetes?
Millised on tehnoloogia kasutamise stsenaariumid loodusainete õpetamisel teistes koolides?

Skeem: suurendamiseks vajutage joonisele.

magtoo-2

Magistritöö teema valik

Et II seminari kontaktpäev 9.03 õnnestuks, tuleb püstitada magistritöö probleem, põhjendada selle aktuaalsust, tuua seos teoreetilise baasiga ning oodatav mõju või vihjeid, mis on see uus teadmine, mida töö lõpuks pakub. 

http://magtooseminar.wordpress.com/2013/03/03/kontaktpaev-ii/

Mulle on südamelähedased järgmised teemad, mille leidsin Üliõpilaste akadeemiliste tööde teemade registrist (juhendaja Terje Väljataga):
“Enesejuhitava õppija õpiprotsessi toetavad vahendid” ja
“Tehnoloogia roll enesejuhitava õppija pädevuste kujunemisel”.

Juhendajaga pole veel ühendust võtnud, soovin seda teha kontaktseminari päeval.

Konkreetsemalt soovin käsitleda teemat “Tehnoloogia rakendamine gümnaasiumi loodusainete õpetamisel”.

Probleemiks on õpilaste rahulolematus loodusainete (keemia, füüsika) õpetamise tasemega gümnaasiumis, õpe on liiga teoreetiline ja seostub vähesel määral reaalse eluga.
Üldine eesmärk on uurida, kas tehnoloogia kasutamine loodusainetes parandab õpiprotsessi ja tutvustada olemasolevaid häid praktikaid.

Uurimisküsimusena leiaksin vastused küsimustele:
millised on tehnoloogia kasutamise stsenaariumid loodusainetes;
mis on tehnoloogia rakendamisel pärssivad tegurid;
milline on arvutiklassi roll õpiprotsessi toetamisel loodusainetes.

Aktuaalsus. Loodusainete ainekavades on rõhutatult välja toodud õpilaste loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemine. Oluliselt rohkem pööratakse tähelepanu IKT kasutamisele õppetöös.

Tiigrihüppe Sihtasutuse kõikide tegevuste eesmärgiks on tõsta õpilaste huvi loodus- ja tehnoloogiaainete vastu ning siduda tehnoloogiaõpetus loomuliku osana koolipäeva – et õpilased omandaksid kaasaegsete tehnoloogiate teadliku kasutaja oskused õppetöö käigus.

Gümnaasiumi valdkonnaraamat LOODUSAINED Õpilaste loodusteaduslike oskuste ja huvide arendamisest gümnaasiumis. (05.09.2012)

Gümnaasiumi riikliku õppekava seletuskiri. (24.09.2011)

Kuidas suurendada õpilaste huvitatust loodusteaduste õppimise vastu, huvi õpingute jätkamise ning ainega seotud elukutsete vastu? (08.01.2011)

Tiigrihüppe Sihtasutus (7.03.2013)

 

Magistritöö seminar I

1. kontakttund – 9.02.2013

Kursuse ajaveeb: http://magtooseminar.wordpress.com/

Läbiviijad: Dr. Terje Väljataga, Kairit Tammets ja Hans Põldoja
Ainepunktid: 3 EAP. Kontakttundide maht: 16 h

Magistritöö projekti kava

  1. magistritöö probleemi püstitus, selle aktuaalsuse põhjendus, seos teoreetilise baasiga ning oodatav mõju/ uus teadmine – hiljemalt 6.03 õhtuks, 2. kontakttund 9.03
  2. magistritöö eesmärgid, ülesanded, uurimisküsimused/hüpoteesid – 3. kontakttunniks (6.04)
  3. magistritöö metodoloogia (meetodid, instrumendid, valim, andmekogumismeetodid, andmeanalüüs) – viimaseks kontakttunniks
  4. magistritöö kava (ajaline plaan, ressursid, piirangud) – viimaseks kontakttunniks (4.05)

1. aprill – teema valitud, registreeritud (vähemalt kursuse lõpuks)

Nõuded magistritööle: http://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/magistri_too/pdf/magistritoo_nouded.pdf

Viitamisest: http://htmag.tlu.ee/oppetoo/viitamine/

Kursus EduFeedris: http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/view_educourse/71446