II MOODUL: Teadmuse loomise, omandamise, jagamise ja rakendamise protsessid

Ülesanne 1: Loe läbi mooduli sissejuhatus ja õpiobjekt ning analüüsi esitatud käsitlusi. Kujunda esitatud käsitluste põhjal oma argumenteeritud lähenemine järgmistes aspektides:

1. Teadmusjuhtimise põhikomponendid, protsessid ja infrastruktuur
Teadmusjuhtimine sisaldab kahte olulist komponenti:
• Teadmusjuhtimise protsessid
• Teadmusjuhtimise süsteemid

Teadmusjuhtimise protsesse ja süsteeme mõjutab:
• Teadmusjuhtimise infrastruktuur
• Teadmusjuhtimise mehhanismid
• Teadmusjuhtimise tehnoloogiad

Teadmiste juhtimise vajaduse tingivad järgmised muutused organisatsioonis:
• informatsiooni liikumise kvantiteet ja kvaliteet
• informatsiooni üliküllus ja samal ajal infopuudus
• informatsiooni hulga suurenedes väärtustub teadmine, kuidas informatsiooni saab kasutada
• töötajate arvukuse vähendamine miinimumini
• järjest kasvav vajadus interdistsiplinaarsete teadmiste järele
Teadmusjuhtimise eelduseks on töötajate professionaalne kompetentsus, intelligentsus ja loomingulisus. (Teichmann, 2000)

2. Teadmusjuhtimise tsükli mudelid

Teadmiste juhtimise eesmärk on:
• individuaalse ja kollektiivse teadmiste arengu ühendamine
• teadmiste kasutamine organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks
• teadmiste arendamise muutmine isereguleerivaks protsessiks (Teichmann, 2000)

Kõige populaarsemad on Meyeri ja Zacki (1996), Bukowitzi ja Williamsi (2000), McElroy (1993, 2003) ja Wiigi (1993) mudelid teadmusjuhtimise tsüklist.
Teadmusjuhtimise tsükkel kirjeldab seda, kuidas teadmisi organisatsioonis erinevatel etappidel määratletakse, kogutakse, jagatakse ja kasutatakse.
Üldiselt on võimalik esitada nn integreeritud mudel ehk teadmusjuhtimise tsükli peamised etapid:
• Teadmushõive (kogumine) ja teadmusloome (capture and creation)
• Teadmuse jagamine ja levitamine (knowledge sharing and dissemination)
• Teadmuse omandamine ja rakendamine (knowledge acquisition and application).

3. Organisatsioonikultuur, organisatsiooni struktuur, organisatsiooni infotehnoloogiline infrastruktuur, üldteadmised, füüsiline keskkond
Teadmiste juhtimiseks vajalikud struktuurid organisatsioonis on:
• horisontaalne, mitte vertikaalne juhtimisstruktuur
• autonoomia, mitte hierarhia
• meeskonnatööl põhinev töö
• network-struktuuride olemasolu
• ühiste huvide kooskõlastamine (Teichmann, 2000)

Teadmusjuhtimise võtmeküsimuseks on teadmiste jagamine, kontseptsiooni loomine, kontseptsiooni tõestamine, organisatsiooni kultuur (sh väärtuste, hoiakute muutmine), teadmised kõikidel organisatsiooni tasanditel (töötaja, grupp, organisatsioon).

Teadmusjuhtimise infrastruktuur sisaldab omakorda 5 peamist komponenti:
• Organisatsioonikultuur
• Organisatsiooni struktuur
• Organisatsiooni informatsiooniline infrastruktuur
• Üldteadmised
• Füüsiline keskkond

Organisatsioonikultuur on organisatsioonis toimivate normide ja väärtuste kogum, mis mõjutavad ja kujundavad organisatsiooni liikmete käitumist, ootusi ja hoiakuid. Organisatsioonikultuur suunab organisatsiooni liikmeid selles suunas, mida sobib/võib ja mida ei sobi/või konkreetses organisatsioonis teha. Organisatsioonikultuuri komponentideks on tema missioon, visioon ja põhiväärtused ning organisatsiooni mikrokliima ja juhtimisstiil. Organisatsioonikultuur on oluline komponent, mis toetab või takistab teadmusjuhtimist

Organisatsiooni struktuur määrab suurel määral selle, kuidas ja millises ulatuses rollid, kohustused delegeeritakse, kuidas toimub koordineerimine ja kontroll ja kuidas toimub infoliikumine juhtimistasandite vahel. Organisatsiooni struktuur määrab ka võimusuhted organisatsioonis ning sellest oleneb organisatsioonile püstitatud eesmärkide täitmine.
Infotehnoloogiline infrastruktuur on oluline teadmusjuhtimise komponent: andmete töötluse, säilitamise ja kommunikatsioonitehnoloogiate ja -süsteemide kogumit (andmebaasid, serverid, arvutid, infokandjad jms) ja kõik protsessid nende töö tagamiseks.
Organisatsiooni üldteadmised (ühisteadmus), mis koosnevad kasutatavast terminoloogiast ja sõnavarast, teadmusvaldkondade tunnustamisest, kognitiivsetest mudelitest, ühistest normidest ja väärtustest ning samuti individuaalsete teadmiste kogumist.
Füüsiline keskkond: hoonete disain ja nende paiknemine üksteise suhtes , asukoht, suurus ja tööruumide tüübid, töötajate kohtumispaikade arv ja disain. Füüsiline keskkond võib soodustada teadmusjuhtimist, pakkudes töötajatele võimalusi kohtuda ja jagada informatsiooni ja kogemusi. Kohvikud ja kohvinurgad, puhkenurgad jms pakuvad võimalusi üksteiselt õppida ja jagada teadmisi ning kogemusi.

Leian, et organisatsioonikultuuril on üha suurem roll edu saavutamisel hariduses. Ühiselt sõnastatud ja mõistetud põhiväärtused, positiivne mikrokliima, soodne füüsiline keskkond ja otsustav juhtimisstiil võivad kiiresti positiivse arenguni viia.

4. Teadmusringluse protsessid
Roots jt. (2008) käsitlevad teadmusjuhtimist kui teadmiste loomise ja teadmusringluse protsessi juhtimist organisatsioonis. Üheks populaarsemaks teadmusringluse mudeliks on Ikujiro Nonaka nn SECI mudel (1991): vaiketeadmiste ja väljendatud teadmiste erinevad vormid ja üksikisiku/grupi/organisatsiooni või kolmetasandiline teadmiste jagamise ja difusiooni mudel on mõlemad vajalikud organisatsiooni teadmuse loomiseks ja innovatsiooniks. SECI mudel näitlikustab vaikiva ja väljendatud teadmuse dünaamilist vastastikust toimet. Nonaka käsitluses on teadmusloome üks osa teadmusjuhtimisest.
SECI mudeli nimi tuleneb inglise keelest: etappide nimed on Socialization (sotsialiseerimine), Externalization (vaiketeadmuse väljendamine), Combination (uue väljendatud teadmuse loomine) ja Internalization (väljendatud teadmuse baasil uue vaiketeadmuse teke). SECI mudel on aluseks organisatsioonilisele õppimisele. Kogu tsükkel on korratav, st mudel on spiraalne.

Kasutatud materjalid:
Virkus, S. (2013). Teadmusjuhtimine II moodul: Teadmuse loomise, omandamise, jagamise ja rakendamise protsessid https://moodle.e-ope.ee/mod/resource/view.php?id=457891
Teichmann, M. (2000). Teadmiste juhtimine. http://deepzone2.ttu.ee/hhp0020/digi/teadmiste_juhtimine1.htm

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga