5. nädala ülesanne

Ülesanne http://ifi7056.wordpress.com/2013/02/25/5-nadala-ulesanne-3/

Nädala mahukast materjalist kirjutasin välja enda jaoks olulise:

Situatiivse õppimise teooria kohaselt toimub õppimine eelkõige situatiivses kontekstis, tegevusi ei ole otstarbekas lahutada kontekstist, kus need normaalselt toimivad. Situatiivsus saavutatakse autentsete – tegelikele olukordadele sarnanevate probleemülesannete kaudu.
Ankurdamine: õppimise ja õpetamise praktikad tuleks kinnitada nn ankrutena lugudesse, situatsioonidesse või seiklustesse, mis on relevantsed õppijatele, need peaksid sisaldama nii probleemitutvustuse, kui võimaldama rakendada vajalikke teadmisi ja oskusi autentsetes tegevustes. (Pata,2012)

Probleemõppe 5 tunnust: probleem > tegevused > teadmised > planeerimine > koostöö.

Uurimuslik õpe on üks oluline meetod, millega muuta loodusteaduste õppimist ja õpetamist koolis senisest sarnasemaks sellega, kuidas teevad oma tööd loodusteadlased. Uurimuslik lähenemine võimaldab suurendada ka õpilaste huvi loodusainete vastu. uurimusliku õppe etapid järgmised: probleemi määratlemine, uurimisküsimuste sõnastamine, hüpoteeside püstitamine, uuringu planeerimine, uuringu läbiviimine, tulemuste analüüs ja tõlgendamine ning järelduste esitamine. (Pedaste, M. jt)

Projektõppe üldine raamistik on järgmine:
1. projekti algatamine – vajaduste või probleemide piiritlemine, huvigruppide analüüs ja eesmärgi püstitamine;
2. eesmärgi planeerimine – projekti lõpptulemuse jagamine väiksemateks kergemini hoomatavateks alameesmärkideks;
3. ajaplaneerimine – eesmärgi saavutamiseks teostamist vajavate ülesannete loetelu, kestused ja järjekord;
4. ressursside planeerimine – ülesannete täitmiseks vajalike vahendite planeerimine;
5. kulude planeerimine – projekti eelarve koostamine;
6. inimressursside juhtimine – organisatsiooni struktuur ja vastutusvaldkondade jagamine;
7. riskijuhtimine – ohtlike sündmuste tuvastamine, ohu suuruse hindamine, vastumeetmete planeerimine;
8. integreeritud projektiplaani koostamine – plaani kõik osad peavad olema omavahel kooskõlas;
9. projekti täideviimine ja kontroll;
10. projekti lõpetamine – lõpparuande ja enesehinnangu koostamine.

Ühesõppe ehk kogukonnapõhise teadmusloome õpetamise eesmärgid:
lubada õppijal kogeda, et teadmised pole kellegi poolt varem loodud ja lõplikud, vaid vaieldavad ning dünaamiliselt kogukonna poolt ühiselt muudetavad;
muuta nähtamatu õppimise protsess nähtavaks teadmuse loomise protsessiks, mida saab edukalt toetada foorumite jt. üheskirjutamise tarkvaradega;
võimaldada õppijal teadmuse kujunemise protsessi jälgida ja struktureerida, toetades teadmuse kujunemist foorumites erinevate teadmustüüpide eristamise vahenditega. (Pata, Sillaots).

Matemaatika on kõikjal. Olen nõus, et infotehnoloogia kasutamine matemaatikatunnis on efektiivne järgmiste teemade korral: võrrandite lahendamine, trigonomeetrilised funktsioonid, jooniste dünaamika , geomeetriakujundid, matemaatiline tõenäosus ja statistika. Kui arvuti kasutamine pole õigustatud, siis on õigustatud kasutamata jätmine. (Tõnisson, E.)

Pata, K. Situatiivsed haridustehnoloogilised õpidisainid. http://www.slideshare.net/kpata/ifi7056-5loeng

Pata, K., Sillaots, M. Koostöös õppimise võimalused arvutitega: uuriv õppimine ja ühisprojekt  http://htk.tlu.ee/tiigriope/index.php?title=Koost%C3%B6%C3%B6s_%C3%B5ppimise_v%C3%B5imalused_arvutitega:_uuriv_%C3%B5ppimine_ja_%C3%BChisprojekt

Pedaste, M., Sarapuu, T., Mäeots, M. Uurimuslik õpe IKT abil. http://htk.tlu.ee/tiigriope/index.php?title=Uurimuslik_%C3%B5pe_IKT_abil

Tõnisson, E. Matemaatika arvuti abil matemaatikatunnis ja mujalgi. http://htk.tlu.ee/tiigriope/index.php?title=Matemaatika_arvuti_abil_matemaatikatunnis_ja_mujalgi

 

One thought on “5. nädala ülesanne

  1. Pingback: 5. nädala ülesanne – situatiivsus ja ankurdamine | Viive Abel

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga