Eesti sünnipäev tähtpäevablogis

Rühma esitluse kandsime ette 27. aprillil, viimases kontakttunnis. Link esitlusele.

Täiendame aktiivselt rühmatöö ajaveebi.

Vabariigi aastapäeval tegin pilte oma kodukohas ja postitasin blogisse. Rohkem fotosid saab vaadata Picasa pildialbumis. Ühises ajaveebis on tähtpäevakalender, kasulikud lingid ning põnev nuputamisülesanne “Kes tahab saada miljonäriks?”

http://ifi7060.wordpress.com/2013/12/29/googli-pilvekeskkonna-mudel/

IFI7060 Õpianalüütika esimene kontakttund

1. kontakttund 16.02.2014 ruum S338, õppejõud Kai Pata.

Kursuse ajaveeb

EduFeedri aadress

Õpianalüütika vajadus: õpitegevuse käigus tagasisidestada õppetegevust, seda toetada ja parandada. Annab vastuse küsimustele, millised seosed on õppijate ja õpitegevuste vahel, kuidas õpidisain mõjutab õppimise protsessi.

Pilvekeskkonna mudel: avatud pilvekeskkond Google vahenditest (Blogger, Google analytics, EduFeedr) – Viive, Piret, Maris, Taimi, Meelis, Virgo, Katriin, Julia.

Rühmaga alustasime lehte: Eesti tähtpäevad.

1. kontakttund

Esimene seminar 15. veebruar 2014

Kursuse ajaveeb
Kursuse Edufeedri aadress
Minu uuenenud magistritöö teema on “Mobiilse klassiruumi juurutamine Kuusalu Keskkooli näitel”. Uurimisstrateegiana kasutan põhistatud teooria meetodit.

Magistritööde teemad asuvad aadressil Teemade register.

Järgmine kontaktseminar on 1.03.2014 kell 14.00
25.02 õhtuks esitada oma töö sissejuhatus, kirjanduse analüüs ja metoodika peatükk.

Olulised andmebaasid on

ISE andmebaas – artiklid eesti ajakirjandusest, http://ise.elnet.ee/
DIGAR – Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis

Nõuded magistritööle:
http://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/magistri_too/pdf/magistritoo_nouded.pdf

 

Haridustehnoloogia praktika kokkuvõte

10 nädalat haridustehnoloogia praktikat toimus ajavahemikus 23. september kuni 1. detsember 2013 ja koosnes kahest osast: vaatlus- ja põhipraktika. Vaatluspraktika läbiviimiseks valisin Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi, kus 27.09 käisin külas haridustehnoloog Meeri juures. Ülevaate minu vaatluspraktikast on siin. Tagantjärele mõeldes, tegin õige valiku. Nägin, kuidas ühe kogenud ja pädeva haridustehnoloogi juhendamisel oli IKT kasutamine lõimitud igapäevases õppetöös. Koolis toimis hästi sülearvutite ja iPadide laenutussüsteem, aktiivselt kasutati Moodle keskkonda uurimistööde juhendamisel. Sain palju kasulikke näpunäiteid, mida rakendada oma töös. Põhipraktika toimus minu töökohal, kus täidan haridustehnoloogi ülesandeid juba aastaid. Tunnen hästi kooli taristut ja töötajaid. Minu eesmärk oli siduda praktika oma põhitööga, sooritada kõik praktikaülesanded ning analüüsida oma praktikategevust. Praktika peamiseks ülesandeks oli mobiilse sülearvutiklassi ladus käivitamine, uurimistööde haldamiskeskkonna loomine Moodles ja rakendamine koolis. Lootsin jõuda ka tahvelarvutite tutvustamiseni, aga paraku ei jõudnud seda teha. Tahvelarvuteid praegu koolis ei ole, kuid plaanime neid osta edaspidi. Praktika jooksul tegelesin püstitatud ülesannetega, mis suures osas kattus ka minu põhitööga, lisaks nõustasin õpetajaid ja juhendasin õpilasi. Peatähelepanu all oli uute sülearvutite maksimaalne rakendamine igapäevaselt. Heameel on tõdeda, et seatud ülesanded on täidetud ja enamjaolt püsisin postitustega ajagraafikus. Praktika käigus leidsime koos juhendajaga, et seostan ka oma lõputöö sülearvutiklassi rakendamisega.

Mobiilne sülearvutiklass on soetatud Tiigrihüppe toel augustis 2013 ja koosneb 18 sülearvutist operatsioonisüsteemiga Windows 8. Suvel remonditi arvutiklassid: vahesein lammutati maha ja klassis on nüüd võimalik läbi viia ainetunde kuni 25 õpilasele. 13 lauaarvutit said uued monitorid ning ka sülearvutid asuvad igapäevaselt arvutiklassis. See ei ole tavalises mõttes mobiilne sülearvutiklass, kus arvutid on paigutatud spetsiaalsesse kappi ja teisaldatatakse ühe komplektina ainekabinetti. Arvutid on pidevalt laetud ja vajadusel saab neid viia teise klassiruumi. Tänu sellisele lahendusele suurenes arvutiklassi kasutamine. Iganädalane monitooring praktika ajal näitas, et kõige suurem arvutiklassi täituvus oli 85% ning alates septembrist külastas klassi 26 õpetajat. Enam kasutati arvutiklassi algõpetuses, kus seadsime eesmärgiks vähemalt kord nädalas viia läbi ainetund arvutiklassis. Sülearvuteid on ainekabinettides kasutanud 7 õpetajat järgmistes õppeainetes: tehnoloogiaõpetus, majandusõpetus, uurimistööde alused, ühiskonnaõpetus, bioloogia, võõrkeeled. Lisaks on õpilastel sülearvuteid vaja läinud loodusringis, loovtööde tegemisel ja ettevalmistamisel mänguks “Targalt internetis”. Leian, et sellise paindliku lahendusega on sülearvutite kasutamine kõige efektiivsem. Tehnika vananeb ju nii kiiresti! Praktika ajal viisin arvutite broneerimise GoogleDrive keskkonda. Kooli kodulehel on link tabelile, kus õpetajad saavad kirja panna oma soovid arvutite kasutamise kohta. Kuna Windows 8 oli uus operatsioonisüsteem nii mulle kui ka teistele õpetajatele, siis põhipraktika 1. ülesandes – õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud – kirjeldasin sülearvutite Windows 8 operatsioonisüsteemi tutvustamist õpetajatele.

Uurimistööde koostamise kursus Moodles
Praktika ajal koostasin Moodle keskkonnas kursuse „Uurimistööde koostamine“. Kursuse materjalid asuvad kooli serveris aadressil www.kuusalu.edu.ee/e-ope/.  Materjale saab vaadata ka külalise rollis, kursuse salasõna on „ut2013“. Sellel kursusel on nii õpetajad kui õpilased õppija rollis, st saavad materjale ainult vaadata. Õpetajatele viisin läbi kolm ühetunnist koolitust, kus tutvustasin Moodle keskkonda ja kursuse materjale. Kõik koolitusel osalenud õpetajad said endale oma kursuse, kus saab juhendada uurimistööde koostamist. Moodle keskkonna kohta on hea abimaterjal äsja ilmunud raamat “Moodle – moodsa õpetaja sõber”. Ühe pabereksemplari raamatust sain IKT sügiskonverentsil „Kooli uus õppetava“. Seni ei ole meil veel Moodle kasutamine laialdaselt levinud, kuid tänu õpihaldussüsteemide kursusel saadud teadmistest saan edaspidi neid oskusi rakendada ka oma koolis.

3. põhipraktikaülesandes – õppedisaini alused – kirjeldasin Merrilli mudeli rakendamist Moodle kursuse läbiviimisel: blogi sissekanne. Reaalselt hakkavad õpetajad kasutama Moodle kursust järgmisel aastal, seepärast jäi ära ka õpidisaini hindamisprotsess. Kindlasti tuleb esialgu Moodle kohta palju küsimusi, olen sellega ka arvestanud. Mulle jäi hästi meelde Meeri kuldreegel nõustamise kohta: kui sama asja kohta tuleb küsimus juba neljandat korda, siis on vaja teha selle kohta videojuhend.

Õpetajate nõustamine ja koolitused. Nimetan siin peamised nõustamise teemad praktika ajal: GoogleDrive kasutamine (dokumentide jagamine ja ühiskirjutamine), tundide läbiviimine arvutiklassis, Windows 8, sülearvutite ühendamine internetti, uute veebivahendite otsimine õpimängude keskkonda. Moodle keskkonna tutvustamiseks viisin läbi kolm koolitust.

Praktika plussid-miinused
+ Praktikaülesanded sain ühildada oma igapäevaste tööülesannetega.
+ Iganädalased praktikasissekanded nõudsid enda tegevuste planeerimist ja jälgimist.
+ Praktika käigus tutvusin põhjalikumalt GoogleDrive võimalustega.
+ – Moodle keskkonnas sai valmis uurimistööde koostamise kursus, mida kõik saavad kasutada. Praktilise keskkonna kasutamiseni veel ei jõudnud, õpilaste juhendamine Moodle keskkonnas on esialgu vabatahtlik.
+ Tänu avalikele sissekannetele olin pidevalt kursis ka teiste kursusekaaslaste tegemistega.
– Mõne ülesande puhul ei jäänud aega süvenemiseks, kuid olen rahul, et jõudsin enam-vähem graafikus püsida ja praktika sooritada.
– Raske oli leida õpetajatele sobivat aega koolitusteks, need toimusid päeva lõpus viimase tunni ajal ja seetõttu andis tunda väsimus.

Praktika 8. nädal

25.-29. november, praktika viimane nädal.
Tegevuste poolest väga kiire aeg: toimus matemaatikanädal ja selle raames koolisisene pranglimise võistlus. Peaaegu kõik õpilased käisid vähemalt korra arvutiklassis pranglimas. Seekord olid eelistatud lauaarvutid, kuna hiirega on mugavam ja kiirem seda võistlust teha. Paremad tulemused said need õpilased, kes olid varem peastarvutamist harjutanud. Paistis silma ka, et pranglimine ei ole õpilaste seas kuigi populaarne, kuna nõuab maksimaalset keskendumist ja vaimset pingutust. Kuna see võistlus pole hinde peale, siis osa õpilasi loobusid, kui tehted läksid raskemaks.
Selle nädala rõõmustav uudis oli, et meie kooli võistkond pääses “Targalt internetis” võistlusmängus edasi poolfinaali. Piirkondlik voor toimus meie koolis. Kahjuks ei saabunud kohale kaks võistkonda, nii et omavahel proovisid jõudu ainult kaks kooli. 8.klassi õpilastest koosnev võistkond andis endast parima ja veebruaris astume uuesti võistlustulle, seekord piirkondlike võistluste võitjatega. Sellega kaasneb aga põhjalik ettevalmistus; õpilased on väga motiveeritud, sest parima tiimi auhinnaks on reis Brüsselisse!
Sel nädalal valmis ka arvutiklassi elektrooniline broneerimine. Otsustasin jagada Google keskkonnas detsembrikuu tunniplaani. Kuna aasta lõpus tavaliselt sageneb arvutiklassi külastatavus, siis õpetajad soovisid varakult aegu broneerida. Igaüks saab kirja panna talle sobiva aja tunniplaanis.
Nädala jooksul kasutas meie logopeed aktiivselt sülearvuteid, 6 arvutit viisime tema ainekabinetti, nii said õpilased kõige mugavamalt teha elektroonilisi harjutusi. Koostöös logopeediga uuendasime ka õppimismängude lingikogu. Kuna see link on kooli kodulehel, siis on eesmärgiks ka kooli kodulehe tutvustamine ja aktiivsem kasutamine nii õpilaste kui vanemate seas.
Väga hea tagasiside tuli 1. klassi õpetajalt, kellel soovitasin õpilastele arvutikunsti proovida http://www.zefrank.com/ keskkonnas. Väga lihtne vahend hiirega joonistamiseks, “Start scribbler” teeb lihtsast pildist arvutikunsti. Kõigepealt lapsed kirjutasid oma nime, siis joonistasid lumehelbe ja lõpuks tehti päkapikumaja. Keskkonnas saab ka värve valida, nii valmis igaühel unikaalne kunstiteos. Lapsed said vahepeal “näitusel” ringi käia ja teiste töid vaadata. Tänuväärne vahend, mida soovitan kõigile algajatele!