Põhiprakika: 1. ülesanne + eneseanalüüs

Valisin oma praktika asutuseks Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli (VYKK), sest töötan antud asutuses alates 2012 aastast poole kohaga haridustehnoloogina. VYKKis töötab kokku ligi 26 kutse- ja 17 üldaine õpetajat. Lisaks on  viis õppemeistrit, kolm grupijuhendajat, erinevad osakonna juhid, õppedirektor, direktor ja muu abistav/toetav personal.

  1. Põhipraktika nädal (07.10 – 13.10)

Koos 22 kolleegiga alustasime 1. oktoober sisekoolitusena tellitud e-kursust “Testide koostamine ja metoodika”.  Selle nädala ülesandeks oli antud kursusel luua Google Docs keskkonnas küsitlus. Kursusel osalenud õpetajad vajasid täiendavat nõustamist oma vormide koostamisel ja üles laadimisel. Probleeme tekitas see, et meie kooli e-post on üle viidud Google`sse ja vormi seadetes on vaikimisi määratud, et vormi näevad vaid VYKK domeeniga sisse logitud inimesed.

Lisaks juhendasin terve nädala lõikes jooksvalt õpetajaid meie kooli serveris asuva  Moodle kasutamisel.  Tutvustasin kahele õpetajale individuaalselt e-õppe repositooriumis olevaid õppematerjale (nende otsimise võimalusi)  ja laadisin ühe uue kursuse meie Moodlesse üles.

Sirvisin repositooriumisse üles laetud uusi materjale ja saatsin uutest materjalidest teavitavad kirjad õpetajatele, kes neid materjale võiks kasutada.

Valmistasin ette järgmisel nädalal toimuvat e-õppe päeva seminari.

Osalesin õppekavade uuendamise töörühma ja nõukogu koosolekul.

Kokkuvõtteks võin öelda, et oli väga tegus nädal, mille veetsin end aktiivselt kahe õppemaja vahel jagades. Kõik jooksvad probleemid said lahendatud, e-õppe alane info listi kaudu edastatud.

2. Põhipraktika nädal (14.10 – 20.10)

Sisekoolituses oli sellel nädalal teemaks Hotpotatoes programmi abil enesehindamistesti loomine. Terve nädala jooksul toetasin ja nõustasin õpetajaid antud programmi kasutamisel/installeerimisel.

Koolis olevatesse arvutitesse ei saa õpetajad ise programme installeerida (vaja on IT juhi või HT abi). Lisaks oli vaja paljudele õpetajatele (hoolimata väga headest ja mitmekülgsetest kirjalikest juhenditest) ikkagi programmi kasutamist selgitada. Viisin selgitustööd läbi individuaalse nõustamisena, sest õpetajatel tekkisid küsimused erinevates kohtades ja erinevatel aegadel. Planeerisin ja kavandasin koolitusega seotud kontaktpäeva (toimub 21.10).

Kolmapäeval (16.10) viisin läbi e-õppe päeva raames seminari “innovaatiline õppimine”. Õpilased ja õpetajad võtsid aktiivselt osa.

Tegelesin terve nädala vältel endiselt kõiksugu probleemidega, mis on seotud Moodle keskkonnaga ja selle kasutamisega. aitasin vene keele õpetajal leida e-oppe repositooriumist erialase võõrkeele materjale. Edastasin õpetajatele listi kaudu e-õppe alast infot.

Pidasin läbirääkimisi erinevate koolitusfirmadega ja valisin välja koolitaja jaanuari kuus korraldatavale ülekoolilisele sisekoolitusele. Koolitajaga kokkusaamine planeeritud 23.10.

Kokkuvõtteks jällegi üks üsna kiire ja tegus nädal, mis lõppes hästi.

Esimene põhipraktika ülesanne – õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud – üliõpilane suunab kedagi oma praktikaasutuses (nt kolleegi) kasutama uut õpikeskkonda või tehnoloogiat õppetöö läbiviimiseks.

Kuna e.kursusel osalevate õpetajate toetamine ja nõustamine hõlmas sellel nädalal üsna suure osa minu ajast, siis ka selle ülesande lahendasin HotPotatoese abil. Tutvustasin seda keskkonda inglise keele õpetajale SK-le.  Valisin tema, sest esiteks ta osaleb koolitusel ja teiseks antud õpetaja annab erialast inglise keelt ka sessioonõppijatele. Sesioonõppijatel on väga palju iseseisvat tööd teha ja HotPotatoes on nende puhul hea võimalus iseseisvalt õpitut kontrollida. Kolmandaks põhjuseks tema valikul sai see, et tegemist on õpetajaga, kes on sisemiselt valmis ja motiveeritud kasutama õppetöö läbiviimisel arvutit ja tehnikat. SK saab antud programmi edukalt kasutada ka teistes õppetundides (suhtlemine)  ja teiste kursustega.

Programmi installeerimisega sai õpetaja ise hakkama kuid kasutamise julgust jäi tal algul puudu (ütles, et ei oska sellega midagi peale hakata). Tutvustasin õpetajale programmi peamisi võimalusi ja jagasin talle juhendmaterjale, mis teda selle programmi kasutamisel aitavad. Õpetaja sai enesehindamise testiga hästi hakkama, kuid enne testi avalikustamist soovis, et ma materjali üle vaataksin. Ristsõna koostamisel vajas veel korra lisaks juhendamist. Testi katsetamiseni ei ole veel jõudnud, kuid õpetajal on juba kavand järgmise testi koostamiseks tehtud.

Vaatluspraktika eneseanalüüs

Ülesandeks  on eelkõige vastata  küsimusele kuidas hindad ennast ja oma haridustehnoloogilisi pädevusi võrreldes eelpraktikal kogetuga? 

Nagu ma ka eelmises kirjelduses välja tõin, oli minu jaoks vaatluspraktika kinnituseks, et ma olen seni oma tööga liikunud õiges suunas. Nägin, et ka teised HT tegelevad sarnaste probleemide ja ülesannetega. Muidugi on meie töös erinevusi, sest koolid on erinevad, õppekavad ja ka õpetajad on erinevad, kuid põhiülesanded on ikka sarnased.

Vaatluspraktika ülesanne – praktiseeriva haridustehnoloogi analüüs

Seekordseks ülesandeks on vaatluspraktika läbiviimine ja analüüsimine.

Käisin vaatluspraktikal kahes asutuses ja emotsioonid on mitmekülgsed. Jõudsin tõdemusele, et olen oma haridustehnoloogiliste tegevustega liikunud õiges suunas.

Esimesena külastasin Viljandi Gümnaasiumi, mis sai selle aasta laguses endale uue ja uhke õppehoone kõikvõimaliku tehnikaga. Maja on suur, ruumi on palju ja haridustehnoloogil Marika  (täiskohaga HT, 2 aastat) on liikumist palju.

  • Antud asutuses on HT esmalt ikka õpetajate nõustaja, individuaalne abistaja  vahel ka koolitaja. Osaleb mõningates projektides liikmena (IT -ga seotud teemad). Edastab e-õppe ja Tiigrihüppe alast infot. Kord kuus on planeeritud HT juhendamisel õpetajatele läbi viia väikene koolitus (~2 tundi). Ht tööülesannete alla kuulub ka juhendmaterjali koostamine ja/või otsimine vastavalt vajadusele. Suurem osa nõustamisi toimub individuaalselt.
  • Õpikeskkondadest on kasutusel Moodle, kus HT on kooli administraator (Moodle ise paikneb HITSA serveris). Veel kasutavad õpetajad õppetöö läbi viimiseks Google aps rakendusi. Koolis on olemas interaktiivsed tahvlid, prjektorid, dokumendikaamerad, mille kasutamisel vajavad õpetajad ikka vahest ka HT abi. Koolis kasutatakse e-päevikut Studium. Õppematerjale hoitakse ja jagatakse Tera keskkonnas. Ht on Studiumi administraator ja arendusega tegelev isik.  HT tegeleb ka e-õpilaspiletite haldamisega.

Kokkuvõtteks võin öelda, et oli tegemist huvitava päevaga. Uues koolimajas oli palju, mida vaadata (uus tehnika on alati põnev). Marikaga sai vahetatud kogemusi ja katsetatud dokumendi kaamerat.

Teisena käisin Viljandi Kultuuriakadeemias. Maja veidi väiksem ja kompaktsem kui Viljandi Gümnaasium kuid tööd ilmselt ikka sama palju. Kultuuriakadeemia on rahulikult arenenud juba aastaid ja ka haridustehnoloog on oma tööd teha saanud kauem. Kaido on haridustehnoloogi nime all täiskohaga tööd teinud 2 aastat kuid e-õppe tugi on olnud tegelikkuses cirka 6 aastat.

  • Akadeemia struktuur on üsna paigas ja HT  ülesandeks on administreerida Moodle keskkonda, mis asub nende oma serveris (põhjuseks see, et muusika programmid, mis on ühendatud Moodlega,  ei uuene nii kiiresti kui HITSA oma Moodlet uuendab). Suure osa tööst võtab ära õpetajate juhendamine ja abistamine Moodle kasutamisel (eriti aasta või uue semestri alguses). Lisaks on HT e-õppe alase info edastaja ja vastavalt vajadusele ka koolitaja. Harva tuleb kokku puutuda ka IT haldusalasse jäävate tegevustega.
  • Lähitulevikus on plaanis, et HT ülesandeks jääb videoloengute salvestamine ja antud tehnikaga tegelemine.
  • Nõustamise osas tegeleb enamjaolt individuaalse nõustamisega. Ka sellel päeval ei olnud vaja kaua oodata, juba kell kümme helises HT telefon ja oli vaja õpetajat juhendada, kuidas Moodles uusi tegevusi üles seada.

Kokkuvõteks võin öelda, et päev sai enne läbi, kui jutud räägitud said. Plaanis on koostööd arendada HT alaste pädevuste hindamises osasa. Akadeemia liigub vaikselt kuid kindlalt mööda oma e-rada.

Mõlemas koolis oli huvitav ja see ülesanne andis mulle hea võimaluse näha teiste HT-de igapäeva elu ning kindlustunde, et ma olen seni oma töös liikunud õiges suunas. Leidis palju ühist meie kolme töös ja ka veidike erinevaid tahke, sest kotsekooli üldhariduskooli ja ülikooli struktuurid ja eesmärgid on ikka pisut erinevad.

Innovatsioonitehnoloogiad essee

Kutseharidus on suurte muutuste keerises ja nii ka antud organisatsioon, kus mina töötan. Käimas on ainekavade uuendamine, uute õpikeskkondade loomine, vanade uuendamine ja uue õppesuuna juurutamine.

Alustasin selles organisatsioonis oma tööd 2008 a. Juba siis tehti ettevalmistusi suurteks muutusteks. Sellest ajast alates on toimunud antud asutuses innovatsioon mitmes alaliigis.

Alates 2011 aastas läksime üle uuele õppeinfohaldussüsteemi kasutusele. Nimeks on sellel siseveeb. Nagu alati, uute süsteemide kasutamisega, on ka selle süsteemiga tagasilööke. Kasutajatele meeldib vana süsteem rohkem, sest nad on vanaga harjunud. Ka mõned uuendused ei tööta nii nagu meie kasutajad seda sooviksime, kuid süsteemi arendatakse pidevalt. Tänaseks oleme jõudnud niikaugele, et läbi antud süsteemi toimub suur osa kooli juhtimist: õpilaste registreerumine kooli, päevikud ja õppetöö, töötajate haldamine, puhkusegraafikud, praktikapäevikud, lähetused, teated, koolitustele registreerimine, tagasiside andmine, töökavade esitamine jne. Plaanis on lähiajal ka tunniplaanikoostamist antud süsteemis korraldama hakata.

Teine suur muutus, mis minu tööloleku ajal teoks sai, on uue õppehoone valmimine, mis tõi omakorda kaasa organisatsioonisisese tööohtade- ja juhtimisstruktuuri muutmise. Nimelt 2013 aasta jaanuarist alates on kasutusel üks suur õppehoone vana kolme hoone asemel. See tõi kaasa suured muutused nii struktuuris kui ka õppeprotsessis, sest lisaks uuele hoonele võeti kasutusele ka palju uut tehnikat ja vahendeid õpetamiseks.

Seoses uute suundadega on muutused toimunud ka minu tööülesannetes. Alustasin antud organisatsioonis tööd täiskohaga õpetajana, nüüdseks olen poole kohaga haridustehnoloog. Kogu uue tehnika ja ümberkorralduste keerises tekkis paratamatu vajadus haridustehnoloogi järgi.

Järjest suuremas muutused on toimunud ka õppeainete osas. Vajadusest lähtuvalt alustati 2011 aastal töökohapõhise õppega.  Tegemist on kaugõppe vormiga, mis on kohandatud töötavatele inimestele. Paljud firma juhid on huvitatud, et nende töötajaid täiendatakse töökohapõhiselt. See on tööandjale mugav, sest töötajad ei pea õppimiseks kuhugi kaugele reisim aj atöölt puuduma samas saab töötaja uusi teadmisi ja parema ettevalmistuse, et oma tööd veelgi paremalt teha. Iga aastaga tuleb juurde ka järjest rohkem sessioonõppijaid ja erialasi, kus meie organisatsioon võtab vastu sessioonõppijaid. Sellest tulenevalt on ka nõudlus e-õppe ja e-õppe keskkondade kasutamise järgi suurenenud.

Antud organisatsioonis kasutame Moodle õpikeskkonda, kuid plaanis on kasutusele võtta täiseti uudne ja Eestis veel vähe kasutust leidnud õpiobjektide loomise keskkond LAMS.

Vajadusest tulenevalt on õpetajaid järjest rohkem suunatud koolitustele, et neid ette valmistada erinevate õpiobjektide ja e-kursuste loomiseks.

Praegusel hetkel kõige suurem muutus on seotud ainekavade uuendustega. Riiklikul nõudmisel on vaja kutsekoolidel kõik ainekavad üle vaadata ja uuendada vastavalt nõuetele. Tulemas on suur muutus nii õppeprotsessi kui ka õpetatavate ainete osas. See toob kaasa suured muutused õppetöö valdkonnas, sest uutes ainekavades olev sisu on üsna erinev praegu kehtivatest. Uutes kavades vähendatakse üldainete mahtu, mis toob kaasa töötajate koondamise või tööülesannete ümberkorraldamise. Lisaks peab ka õpetaja oma tööd ümber korraldama, sest järjest rohkem rõhutatakse väljundipõhist õpeta ja õpet läbi praktika. Üks suur muutus saab olema ka tundide integreerimine, millega on vähesel määral meil juba algust tehtud.

Lisaks loodame saada valmis veel ühe uue maja, mille tulemusel peaks terve organisatsioon saama koondatud ühte majja, mis toob kaasa jällegi juhtimisstruktuuri muutuse. Järgmiseks aastaks valmib meil koolis Mac`i klass, mis on üsna ainulaadne.

Hariduse kohta küll öeldakse, et see on konservatiivne valdkond ja kuutused sael toimuvad liiga aeglaselt, siis meie haridusasutuses on muutusi ja innovatsiooni olnud üsna palju ning veel rohkemgi on tulemas.