Iseseisev töö IV kontaktpäevaks

Lühikirjeldus magistritöö metodoloogiast

MAGISTRITÖÖ TUTVUSTUS:

Töö teema: E-õpiku pedagoogilised mudelid, tehnilised spetsifikatsioonid ja tarkvarlahendused.

Probleem: E-õpiku ideest räägitakse palju aga ei ole veel selge, milline üks e-õpik peaks olema. Kindlasti ei saa tavalist pdf faili lugeda e-õpikuks. Lisaks veel tekitab küsimusi nimetus e-õpik ise ja selle erinevus/sarnasus võrreldes e-töövihiku, e-kursuse, sisuobjekti ja muude sarnaste mõistetega. Kas digiajastul tuleks pigem loobuda senisest jaotusest õpik-töövihik-ülesannete kogu-käsiraamat luua uus e-õppevara tüpoloogia?

Eesmärk: Uurimistöö eesmärk on välja selgitada, millised on õpetajate ja õpilaste vajadused ja nägemused e-õpiku sisu ja vormi suhtes ja selle põhjal välja töötada e-õpiku konseptsioon ning sellele vastav ühe e-õpiku prototüüp.

Uurimisküsimused:

1)      Milliseid e-õpiku mudeleid on juba välja pakutud/koostatud /loodud? Millised on iga mudeli eelised ja puudused?

2)     Millised omadused ja komponendid peavad olema ühel e-õpikul Eesti  õpetajate ja õpilaste arvates? Kas õpetajate ja õpilaste arvamused erinevad üksteisest?

3)     Milline võiks olla digiajastu vajadustele vastav e-õppevara tüpoloogia ja sobivad nimetused õppevara tüüpidele?

 

LÜHIKE KIRJELDUS METODOLOOGIAST:

– keda/mida hakkate uurima? Kas need on õpetajad, õpilased, lasteaialapsed või hoopis mingid dokumendid, mängud jne?

Uuringu alla tulevad esmalt erialase teaduskirjanduse ja toimivate praktikate analüüs e-õppevara valdkonnas. Milliseid e-õpiku ja e-õppevara konseptsioone ja lahendusi on maailmas/Eestis välja pakutud või kasutusele võetud?  Mis on erinevate lähenemiste eelised ja puudused?

Teiseks tuleb viia läbi veebipõhine küsitlus Eesti õpetajate seas, mille eesmärgiks on selgitada välja õpetajate ja õpilaste senised kogemused, eelistused ja nägemused e-õpiku sisu, vormi ja rakendusstsenaariumide osas.

– Kui palju uuritavaid te enda arvates oma probleemi korralikuks lahendamiseks vajate?

Eestis on kokku 2011/12 õa seisuga 14263 üldhariduskooli õpetajat ja 2199 kutsehariduse õpetajad (http://www.hm.ee/index.php?048055).  Küsitluse valimisse kuulub 320 õpetajat (2% populatsioonist) ja see moodustatakse suunatud/sihipärase valimi meetodil Tiigrihüppe SA ja EITSA õpetajakoolitustel 2011-2012 aastal osalenud õpetajatest. Igal küsiltuses osalenud õpetajal palume edastada küsitluses osalemise kutse ka oma õpilastele (soovitavalt kas 8. või 11.klass).

–  Kas need uuritavad peaks/võiks olla näiteks ühe kooli õpetajad või on need mängud teatud vanusele?

Uuritavad õpetajad ja õpilased on nii üldharidus- kui ka kutsekoolidest erinevatest koolidest ja kohtadest üle Eesti.

– kuidas te andmed kätte saate? Kas näiteks võiks mõnda sihtgruppi intervjueerida, lasta täita neil küsimustik või hoopis koguda nende mõtteid ajaveebidest?

Küsitlus viiakse läbi vabavaralise LimeSurvey tarkvara abil.

– mida te nende andmetega peale hakkate? Kas otsite näiteks kogutud ajaveebidest teatud sõnu, juhtumeid või tahate hoopis põhjalikumalt vaadelda teatud mängu komponente?

Andmed analüüsitakse tarkvarapakettide SPSS ja Excel abil, kasutades lisaks kirjeldavale statistikale ka klaster- ja faktoranalüüsi meetodeid. Eesmärgiks on välja selgitada õpetajate seas eelistust leidvad e-õpikute tüübid.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga