Rühmatöö

 • Projekti idee ja eesmärk
 • Õpiväljundid (vähemalt 3 eri õppeainest ja 2 läbivast teemast)
 • Sihtrühm (keda ootate osalema: vanus, eelteadmised/oskused, kas mitmest koolist/riigist)
 • Ajakava ja tegevused
 • Projektis kasutatavad õppematerjalid, juhendid jms

PROJEKTI KODULEHT: http://eykinformaatikadidaktika.wordpress.com/

Teema/idee: klienditeeniduse eriala suvepraktika kohtade registreerimise süsteem
Eesmärk: luua klienditeeninduse õpilaste praktikakohtade registreerumise keskkond
Tellija: kooli juhtkond
Sihtrühm: ühe kooli 10.-11. klassi klienditeeninduse valikaine õpilased, kes on läbinud vähemalt ühe aasta klienditeeninduse valikaineid;
Koostööpartnerid: laevafirmad, kes pakuvad praktikakohti
Projekti läbiviijad: 3. kooliastme õpilased loovtöö koostamise raames
Hinnatavad õppeained: eesti keel, võõrkeel, informaatika

Õpiväljundid (oppekava.ee-st):

 • nimetab suulise ja kirjaliku kõne erijooni ning eristab kirjakeelt kõnekeelest;
 • koostab lihtsat teksti tuttaval teemal;
 • saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtluses enamasti hakkama, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele;

Läbivad teemad: tehnoloogia ja innovatsioon:

 • rakendab eelmise kooliastme informaatikakursuses õpitut arendusprojekti tehes;
 • kasutab IKT-d eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks;
 • arendab loovust, koostööoskust ja algatusvõimet uuenduslike ideede rakendamisel erinevates projektides.

Ajakava:

 • september 2014: projekti meeskonna moodustamine ja ülesannete jagamine;
 • oktoober 2014: oodatava tulemuse ajurünnak, vormistamine,  tutvustamine tellijale (kooli juhtkond);
 • november 2014: läbirääkimised koostööpartneritega (laevafirmad), eestikeelsete ja ingliskeelsete ametikirjade vormistamine, kontrollimine;
 • detsember 2014: veebilehe koostamine, programmeerimine;
 • jaanuar 2015: veebilehe koostamine, programmeerimine;
 • veebruar 2015: veebilehe testimine;
 • märts 2015: vigade ja probleemide lahendamine;
 • aprill 2015: loomingulise töö kaitsmine (projekti tulemus);
 • mai 2015: projekti tulemusel valminud veebilehe rakendumine, praktikakohtadele registreerumise alustamine.

Mis ajal toimub projekti läbiviimine, juhendamine ?
Kuna koolis on tavaks, et töökavad koostatakse iga veerandi lõpus vaba tunni ressursiga, siis nende arvelt saab tegeleda projekti läbiviimise ja juhendamisega.

Tegevused ja rollid:

 • projekti juht;
 • protokollija;
 • suhtekorraldus-info koguja;
 • veebilehe koostajad – programmeerijad;
 • eesti keele toimetaja;
 • inglise keele toimetaja.

Juhendajad:

 • klienditeeniduse valikaine õpetaja;
 • inglise keele õpetaja;
 • eesti keele õpetaja;
 • informaatikaõpetaja.

Õppematerjalid ja juhendid:

Loeng 4 – Informaatika kui lõimiv ja lõimitav õppeaine

Millisest otsast peaks alustama, kui luua sissejuhatavad informaatika kursust?
80- aastate loogika – alustati paberil programmeerima enne kui arvuti taha lasti
90- aastate loogika – alustati sellest, mis on kasti sees
tänapäeval – küsiks mida sa juba oskad ja mis seadmeid oled kasutanud?

1. Anna ülesanne “arvuti kui töövahend”, ülesanne tekstitöötlusest, siis on näha, kus on vead.
* avastusõppena:
1. Alustada võib Notepadist – pane kirja, mis on Notepad ja mida sellega teha saab?
2. Wordpad
– pane kirja, mis on Wordpad, mida sellega teha saab?
-mida saab sellega rohkem teha, kui Notepadiga?
3. MS Word (tunni lõpuks jõuab ainult sisse piiluda)
–  põhimõtteliselt sama asi, ainult veelgi võimsam

Järgmistes tundides:
4. Arutelu, mida saab Notepadiga, mida saab Wordpadiga.
5. Võtta ette tüüpvead ja parandada
6. valesti vormindatud asi, mille vormindamine pakuks õpilastele huvi

Tunnikava kodutöö:
Tee 3 tunnikava, mis on üksteisest erinevad:
1) esitlusmaterjal – ekraanivideo või esitlus
2) hindamismudel tunni teema kohta (nt Pivoti teema 2. kl õpilastele), test

* Lae üks nendest kahest Koolielu.ee portaali

Ainetevaheline lõiming

üldõpe – ainete asemel on teemad, mille sees õpetatakse vajalik eesti keelest, matemaatikast jne

lõimimine – varem ainetevaheline integratsioon

1. taseme lõimimine – kaks õpetajat lepivad kokku, millisel ajal sama teemat käsitletakse või tehakse üks töö, nt referaat ja hinde saab õpilane kahes aines, nt ajaloos sisu ja informaatikas vormistuse eest, mõlemad õpetajad annavad endast parima, et õpilane saaks võimalikult hea tulemuse.
Nt augustis informaatikaõpetaja ja ajalooõpetaja saavad kokku ja leiavad ühise teema, mida koos käsitleda – ajaloolisel teemal fotoromaani koostamine. Ajaloo tunnis õpitakse, otsitakse, uuritakse selle teema kohta infot. Arutletakse vajalike dekoratsioonide ja kostüümide üle, kes, mida, kust toob? Informaatikas tegeletakse pildistamise, fototöötluse, fotoromaani koostamisega. Õpetajad leiavad ühise tunni aja, kus esitletakse ja hinnatakse töid.

2. taseme lõimimine – üldpädevused

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu võtmepädevused Üldpädevused õppekavas
 1. emakeeleoskus;
 2. võõrkeelteoskus;
 3. matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest;
 4. infotehnoloogiline pädevus;
 5. õppimisoskus;
 6. sotsiaalne ja kodanikupädevus;
 7. algatusvõime ja ettevõtlikkus;
 8. kultuuriteadlikkus ja -pädevus.
 1. väärtuspädevus
 2. sotsiaalne
 3. enesemääratluspädevus
 4. õpipädevus
 5. suhtluspädevus
 6. matemaatikapädevus
 7. ettevõtlikkuspädevus

3. tase – läbivad teemad

1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine
2) keskkond ja jätkusuutlik areng
3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
4) kultuuriline identiteet
5) teabekeskkond
6) tehnoloogia ja innovatsioon
7) tervis ja ohutus
8) väärtused ja kõlblus

Näiteid õpiprojektide liikidest

Internetijaht – standard e-mail, sinu vanatädi tahab tulla Austraaliast Eestisse tagasi külla, 86-aastased. Tulevad lennukiga Helsingisse, laevaga Tallinna. Saabume esmaspäeval kell 14:00 D-terminali.
1) leia võimalikult odav hotell Tallinna sadama D-terminali läheduses, sest meil on jalad haiged, ei jaksa palju käia.
2) Kihnu saarele oma esivanemate kalmistule

Kirjasõprade projekt – Image of the Other, põhineb inglise keele õppekavadel – aegajalt pead kirjutama kirja sõbrale. Vahetad kirju reaalse sõbraga. Kõik kirjad käivad läbi õpetaja, õpetaja annab juhendmaterjale, juhendab parandamist. Lõpuks paned selle info põhjal kirja kirjasõbra portree.

Virtuaalne reis – Marco Polo jälgedes. Ajalugu, geograafia. Õpilased peavad reisipäevikut Marco Polo jälgedes. Panevad internetiotsingute põhjal kokku päeviku sissekanded, Google mapsist reisipildid, toidukirjelduses jne.

Karu projekt – 1. klass ja 9. klass, 1. klassi õpilastel on Eestis ja nt Austraalias korraldatakse karude missivõistlus, karu, kes võidab, saadetakse sõprusklassile külla. Karu sõprusklassi juures on ühe päeva iga õpilase juures, õpilase kirjutab karu külastusest päeviku, näitab, kus mis toimub jne. 9. kl õpilased tõlgivad tesktsid eesti keelde ja inglise keelde. Üks ühine või kaks eraldi blogi, karu jõuab lõpuks koju tagasi.

eTwinning – koolid leiavad endale partneri, tehakse koos veebikeskkonnas projekt. Kokku ei saada.

Kogu kooli projektipäev – iga õpetaja veab ühte projekti, projektipäeva lõpuks peab kõigil olema midagi ette näidata.

Tunnikava harjutus

Loo ühe tunni kava 10. klassile, kes õpivad tulpdiagramme tegema. Eelmisel tunnil on õppinud koostama sagedustabeleid.

Klass

10. klass

Teema

andmete esitamine tuldiagrammi kujul

Eesmärgid

Tunni eesmärk on tutuvustada diagrammi loomise võimalusi, häid tavasid.

Õpilane

 • õpib looma diagrammi andmete järgi;
 • valib sobiva diagrammi kuju;
 • valib vajalikud lähteandmed sagedustabelist;
 • lisab diagrammile ja telgedele pealkirjad;
 • vormindab diagrammi vastavalt etteantud juhendile.

Tunni käik

 1. Tervitus, tõuseme.
  Tunni eesmärkide esitamine!
  Annan teada, mida õpilane oskab tunni lõpuks. (5 min)

 2. Eelmise tunni mõistete kordamine

 3. Õpetaja näitab ette diagrammi loomise, muutmise võimalused

 4. Õpilase iseseisev ülesanne

 5. Kinnistamine ülesande lahendamine Google Docsis või Libre Offices.

 6. Refleksioon. Tule tagasi tunni eesmärkide ja õpiväljundite juurde. Mida täna õppisid? (5 min)

Õppevahendid

arvuti, MS Excel, Libre Office või Google Docs

AO vs. RÕK 2011

Kristel, Ülle, Eve

ECDL Informaatika õppekava
Toob oma kodulehel õppekava. Meile tundub, et üldhariduskooli mõistes pole tegemist õppekavaga, pigem õppeaine sisu kirjeldusega.
Moodul 1. Info- ja sidetehnoloogia (IST) mõisted nõuab taotlejalt IST põhimõistetest arusaamist üldtasemel ning arvuti eri osade tundmist.
Tundub olevat mooduli eesmärk, aga moodulil ei saa olla eesmärki.
Informaatika õppekavas on toodud aine õpetamise põhimõtted, soovitused metoodilise materjali osas, õpetaja tegevused, füüsilise õppekeskkonna kirjeldus, lõiming, vajaminevad vahendid, läbivad teemad, hindamine, õpitulemuse jda õppesisu, õppetegevused.
Koostatud IT maailma mõistes ammu. Õppekavas on sees reaalselt Eesti õpilastele vajalikke oskuste õpetamine, mida Euroopas kas ei tunta või ei kasutata, kuid ECDL õpilaste jaoks praegu vaja minevaid oskusi ei kajasta, kuna pole loodud Eesti olukorda arvestades.

Meie arvates ECDL võib sobida hästi täiskasvanu arvutikasutamise oskuste testimiseks, äärmisel juhul gümnaasiumi õpilastele, kuid põhikooli õpilaste huvidele, vajadustele see ei vasta.