Kodutöö: Näiteid informaatika ainekavadest

Leidke Internetist näiteid informaatika ainekavadest ja võrrelge neid eesmärgipüstituse, sisu, õppemeetodite ja formaadi osas, lähtudes slaidil toodud kriteeriumidest

  • Eesmärgid: seotud RÕK-i ja ÕK-ga
  • Õpitulemused: mõõdetavad tegelikud
  • Õppesisu: eakohane, vastab RÕK-ile
  • Õppetegevused: mitmekesised, motiveerivad
  • Õppemeetodid: sobivad, mitmekesised
  • Õppekirjandus: piisav, eakohane
  • Hindamisviisid: kooskõlas eelnevaga
  • Lõiming ja läbivad teemad kaetud

Vaatlesin Tartu Kesklinna Kooli 5. klassi ifnormaatika ainekava. Kooli õppekava.

Esialgu ei suutnud hinnata, mis aasta ainekavaga on tegemist. Pärast aadressist kooli õppekava osani eemaldamist sain üldosast aimu, et tegemist on 2011 kinnitatud ainekavaga. Vormistuse osas oleks hea märkida iga lehe päises või jaluses, mis kooli ja mis aasta ainekavadega on tegemist. Sõnastus on kohati ebasobiv, esineb sõnavormide erinevusi ühe teema piires, nt algab teema sõnadega „lähtutakse…“ ja lõppeb „tuleks…“ ning „õpilased võivad…“.

Üldosas on sätestatud, et informaatika toimub 5. ja 7. klassis kummaski klassis 1 tund nädalas.

Ainekavast ei selgu, missugustel tarkvaraplatvormidel õpetatakse. Füüsilises õpikeskkonnas on toodud väljavõttena RÕK-ist füüsiline õpikeskkond „erineva operatsioonisüsteemiga arvutid (nt lisaks MS Windowsile ka Mac OS või Linux)“, aga ei selgu, mida nendest kasutatakse.

Õppetegevuses on märgitud, et „rakendatakse nüüdisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õpikeskkondi ning õppematerjale ja -vahendeid“, kuid õppesisus see ei kajastu. Kõik õpetatavad teemad on samad, mis olid ka 10 aastat tagasi, kuid ei ole viidet sotsiaalvõrgustike, pilveteenuste või muudele kaasaegsetele vahenditele.

Mulle tundub, et internetiturvalisuse ja internetis käitumise osa on puudulik. Kajastatud on ainult paroolidega seotud osa.

Eesmärgid:

Osa eesmärkidest on sõnastatud tingivas kõneviisis, nt „tuleks õpitavad teemad aineõpetajate koostöös siduda ning ajastada ühiskonnaõpetuse , …“. Raske on mõõta eemärgina sõnastatud „teadvustab IKT kasutamisel tekkida võivaid ohte“.

Õpitulemused:

Tundub, et osa õpitulemusi on pandud lihtsalt kuhugi, et nad oleks pandud omamata tugevat seost teemaga. Nt 1. teema on sissejuhatus tekstitöötlusse, mille õpitulemus on „kaitseb enda virtuaalset identiteeti väärkasutuse eest, valides igale keskkonnale uue tugeva parooli ning vahetades paroole sageli, ega avalda sensitiivset infot enda kohta avalikus internetis“, aga õppesisus seda ei kajastata. Sama õpitulemus kordub sõnasõnalt 3. teema teise õpitulemusena.

1. ja 6. teema (Sissejuhatus tekstitöötlusse ning referaadi vormindamine) on ühildatavad ja neid on võimalik ühe teemana õpetada.

4. teema – Töö andmetega – õppesisu ja õpitulemused on väga üldiselt välja kirjutatud. Põhimõtteliselt on tegemist andmetöötlusega (andmetabelid, sagedustabelid, lihtsamad diagrammid ja valemid).

Õppetegevused:

Õppetegevus ei vasta õppesisule.

Õppetegevused on tavalised, seda tehti juba vähemalt 10 aastat tagasi. Minu jaoks ei ole motiveerivad. Läbi põnevate keskkondade ja rakenduste õpetamine puudub.

Õppetegevuse 7. punkt on „peetakse silmas, et põhirõhk on veebipõhise personaalse õpikeskkonna loomise oskuste kujundamisel;“, kuid õppesisus on kirjas ainus punkt „failide veebikeskkonda laadimine. Kas see ongi personaalse õpikeskkonna oskuste kujundamine?

Õppemeetodid:

Leidsin ainekavast sellised: aktiivõpe, koostöö, iseseisvad tööd, paaris- ja rühmatööd, diferentseeritud õppeülesanded, laiendatud õpikeskkond, avastusõpe, aktiivõpe, esitluslik õpistrateegia.

Rõhutatud on, et kasutatakse aktiivõpet ja avastusõpet vahetades seda esitlusliku õppega.

Õppekirjandus:

Õppekirjandust pole ainekavas kirjas.

Hindamine:

Põhimõtted on esitatud üldiselt ja kui on soovi täpsemalt teada saada, siis peab minema kooli õppekava üldosa lugema.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga