Loeng 4 – Informaatika kui lõimiv ja lõimitav õppeaine

Millisest otsast peaks alustama, kui luua sissejuhatavad informaatika kursust?
80- aastate loogika – alustati paberil programmeerima enne kui arvuti taha lasti
90- aastate loogika – alustati sellest, mis on kasti sees
tänapäeval – küsiks mida sa juba oskad ja mis seadmeid oled kasutanud?

1. Anna ülesanne “arvuti kui töövahend”, ülesanne tekstitöötlusest, siis on näha, kus on vead.
* avastusõppena:
1. Alustada võib Notepadist – pane kirja, mis on Notepad ja mida sellega teha saab?
2. Wordpad
– pane kirja, mis on Wordpad, mida sellega teha saab?
-mida saab sellega rohkem teha, kui Notepadiga?
3. MS Word (tunni lõpuks jõuab ainult sisse piiluda)
–  põhimõtteliselt sama asi, ainult veelgi võimsam

Järgmistes tundides:
4. Arutelu, mida saab Notepadiga, mida saab Wordpadiga.
5. Võtta ette tüüpvead ja parandada
6. valesti vormindatud asi, mille vormindamine pakuks õpilastele huvi

Tunnikava kodutöö:
Tee 3 tunnikava, mis on üksteisest erinevad:
1) esitlusmaterjal – ekraanivideo või esitlus
2) hindamismudel tunni teema kohta (nt Pivoti teema 2. kl õpilastele), test

* Lae üks nendest kahest Koolielu.ee portaali

Ainetevaheline lõiming

üldõpe – ainete asemel on teemad, mille sees õpetatakse vajalik eesti keelest, matemaatikast jne

lõimimine – varem ainetevaheline integratsioon

1. taseme lõimimine – kaks õpetajat lepivad kokku, millisel ajal sama teemat käsitletakse või tehakse üks töö, nt referaat ja hinde saab õpilane kahes aines, nt ajaloos sisu ja informaatikas vormistuse eest, mõlemad õpetajad annavad endast parima, et õpilane saaks võimalikult hea tulemuse.
Nt augustis informaatikaõpetaja ja ajalooõpetaja saavad kokku ja leiavad ühise teema, mida koos käsitleda – ajaloolisel teemal fotoromaani koostamine. Ajaloo tunnis õpitakse, otsitakse, uuritakse selle teema kohta infot. Arutletakse vajalike dekoratsioonide ja kostüümide üle, kes, mida, kust toob? Informaatikas tegeletakse pildistamise, fototöötluse, fotoromaani koostamisega. Õpetajad leiavad ühise tunni aja, kus esitletakse ja hinnatakse töid.

2. taseme lõimimine – üldpädevused

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu võtmepädevused Üldpädevused õppekavas
 1. emakeeleoskus;
 2. võõrkeelteoskus;
 3. matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest;
 4. infotehnoloogiline pädevus;
 5. õppimisoskus;
 6. sotsiaalne ja kodanikupädevus;
 7. algatusvõime ja ettevõtlikkus;
 8. kultuuriteadlikkus ja -pädevus.
 1. väärtuspädevus
 2. sotsiaalne
 3. enesemääratluspädevus
 4. õpipädevus
 5. suhtluspädevus
 6. matemaatikapädevus
 7. ettevõtlikkuspädevus

3. tase – läbivad teemad

1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine
2) keskkond ja jätkusuutlik areng
3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
4) kultuuriline identiteet
5) teabekeskkond
6) tehnoloogia ja innovatsioon
7) tervis ja ohutus
8) väärtused ja kõlblus

Näiteid õpiprojektide liikidest

Internetijaht – standard e-mail, sinu vanatädi tahab tulla Austraaliast Eestisse tagasi külla, 86-aastased. Tulevad lennukiga Helsingisse, laevaga Tallinna. Saabume esmaspäeval kell 14:00 D-terminali.
1) leia võimalikult odav hotell Tallinna sadama D-terminali läheduses, sest meil on jalad haiged, ei jaksa palju käia.
2) Kihnu saarele oma esivanemate kalmistule

Kirjasõprade projekt – Image of the Other, põhineb inglise keele õppekavadel – aegajalt pead kirjutama kirja sõbrale. Vahetad kirju reaalse sõbraga. Kõik kirjad käivad läbi õpetaja, õpetaja annab juhendmaterjale, juhendab parandamist. Lõpuks paned selle info põhjal kirja kirjasõbra portree.

Virtuaalne reis – Marco Polo jälgedes. Ajalugu, geograafia. Õpilased peavad reisipäevikut Marco Polo jälgedes. Panevad internetiotsingute põhjal kokku päeviku sissekanded, Google mapsist reisipildid, toidukirjelduses jne.

Karu projekt – 1. klass ja 9. klass, 1. klassi õpilastel on Eestis ja nt Austraalias korraldatakse karude missivõistlus, karu, kes võidab, saadetakse sõprusklassile külla. Karu sõprusklassi juures on ühe päeva iga õpilase juures, õpilase kirjutab karu külastusest päeviku, näitab, kus mis toimub jne. 9. kl õpilased tõlgivad tesktsid eesti keelde ja inglise keelde. Üks ühine või kaks eraldi blogi, karu jõuab lõpuks koju tagasi.

eTwinning – koolid leiavad endale partneri, tehakse koos veebikeskkonnas projekt. Kokku ei saada.

Kogu kooli projektipäev – iga õpetaja veab ühte projekti, projektipäeva lõpuks peab kõigil olema midagi ette näidata.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga