Kodutöö: RÕK 2002 vs 2011

2002. aasta RÕK-s puudub aine informaatika. Informaatikat käsitletakse läbivate teemade all – infotehnoloogia. RÕK´02 kitsendas IKT pädevuste rakendamise konteksti üksnes igapäevase koolitöö peale. Seetõttu keskendusid kõik RÕK´02 toodud põhikooli lõpetaja IKT-alased pädevusnõuded vaid neile teadmistele ja oskustele, mida oli iga õpilasel vaja teistes õppeainetes referaatide, esitluste, uurimuste ja koostööprojektide teostamisel. (Laanpere, 2010).

RÕK 2002 Infotehnoloogia läbiva teemana

Õppe-eesmärgid:

  • õpilane mõistab infotehnoloogia kasutamisega seostuvaid majanduspoliitilisi, sotsiaalseid ja eetilisi aspekte;
  • õpilane omandab infotehnoloogiavahendite iseseisva kasutamise oskused.

Sisu: arvuti sisendseadmed (hiir, klaviatuur); väljundseadmed (printer, monitor); püsimäluseadmed (diskett, CD-ROM, kõvaketas);kohtvõrgu ja dokumentide haldamine; käsitseb riist- ja tarkvara vastutustundlikult ja säästlikult; kasutab infotehnoloogiat info hankimiseks, õppimiseks; lihtsamad statistilised analüüsid (sagedused, keskmised, diagrammid).

Meetodid: valib iga õpetaja ise, sest igas koolis oli arvutipark ja õpetajate oskused erinevad.

RÕK 2011 valikaine “Informaatika” või loodusainete valdkonna interdistsiplinaarsetest valikkursused „Arvuti kasutamine uurimistöös“, „Rakenduste loomise ja programmeerimise alused“.

Üldeesmärk: tagada põhikooli lõpetaja info- ja kommunikatsioonivahendite rakendamise pädevused igapäevase töö- ja õpikeskkonna kujundamiseks eelkõige koolis, mitte niivõrd tulevase ametikoha nõudmisi arvestades.

Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes ja analüüsides ning tekstidokumente ja esitlusi koostades;
2) teadvustab ning oskab vältida info- ka kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT)
kasutamisel tekkida võivaid ohte oma tervisele, turvalisusele ja isikuandmete kaitsele;
3) koostab IKT vahendeid kasutades toimiva ja efektiivse õpikeskkonna;
4) osaleb virtuaalsetes võrgustikes ning kasutab veebikeskkonda digitaalsete materjalide
avaldamiseks kooskõlas intellektuaalomandi kaitse heade tavadega.

Gümnaasiumis interdistsiplinaarsete valikkursuste „Arvuti kasutamine uurimistöös“, „Rakenduste loomise ja programmeerimise alused“  eesmärgiks on mitmekesistada täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnas õppimist gümnaasiumi tasandil, nad toetavad teadmistepõhises ühiskonnas oluliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamist (arvutijuhtimine, programmeerimine, matemaatika rakendamine ühiskonna ning majanduse probleemide lahendamiseks.)

Sisu: (põhikoolis) tekstitöötlus, failide haldamine, info otsing ja töö meediafailidega, andmete töötlemine, esitluse koostamine, referaadi vormindamine, internet suhtlus- ja töökeskkonnana, Eesti e-riik ja e-teenused, personaalse õpikeskkonna loomine sotsiaalse tarkvara vahendina, sisu tootmine ja taaskasutus, litsentsid, osalus virtuaalsetes praktikakogukondades, arendusprojekt.

(gümnaasiumis) Kuna tegemist on õppekavas seni puudunud teemadega, siis luuakse uutele kursustele ka õppekomplektid ning viiakse läbi koolitused õpetajatele, kes hakkavad neid kursuseid õpetama.

Meetodid: Õppimine ise midagi valmis tehes. Uute mõistete, nähtuste, tegevuste näitlikustamine. Õpilase isikliku e-portfoolio kasutamine. Õpilaste poolt oma õppeprotsessi ja õpitulemuste pidev reflekteerimine.

Kasutatud kirjandus:

Laanpere, M. (2010). Informaatika ainekava eesmärkidest ja ülesehitusest. Loetud aadressilt: http://www.oppekava.ee/index.php/Informaatika_ainekava_eesm%C3%A4rkidest_ ja_%C3%BClesehitusest

(2011).Õppeprotsessi lahti kirjutus 5. ja 6. klassile ning 8. ja 9. klassile. Loetud aadressilt: http://www.oppekava.ee/index.php/%C3%95ppeprotsessi_lahti_kirjutus_5._ja_6._klassile_ning_8._ja_9._klassile

(2002). Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava. Loetud aadressilt:https://www.riigiteataja.ee/akt/162998

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga