Stsenaariumi rakendamine ja hindamine

Meeskond: Kristi Jaason, Kaire Kollom

Stsenaarium – m-õppe rakendamine – GPS-kunst

Stsenaariumi rakendamine

Stsenaariumi rakendasid Gümnaasiumi N 4 õpetajat (inglise keele, matemaatika, kehalise kasvatuse ja kunstiõpetaja) ning 8.klassi õpilased.

Stsenaariumi rakendamine õnnestus hästi. Õpetajate jaoks oli murekohaks tegevuste ohjamine õpilaste jaoks ebatraditsioonilises õpikeskkonnas (gps-kunst vanalinnas), kuid see õnnestus üle ootuste hästi. Õpilaste tagasiside oli, et „muidugi oli tore, sest saime ju tundidest (koolist) minema“.

Koostöö õpetajate vahel sujus suurepäraselt – kõik panustasid ühise eesmärgi nimel.

Stsenaariumi hindamine

• Kas stsenaarium on tuleviku kooli jaoks piisavalt innovaatiline?

M-õppe rakendamine hariduses on uus mõte ning vajab alustuseks võimaluste kaardistamist. Teema on mahukas ning vajab innovaatilisi ja julgeid õpetajaid.

• Kas stsenaarium vastab tuvastatud trendidele?

Stsenaariumis kavandatud tegevused kajastasid m-õppe võimaluste rakendamist. Samuti lähtus stsenaarium kooli innovatsiooniküpsuse tasemest eesmärgiga liikuda järgmisele tasemele.

• Kas stsenaarium soosib õpetaja kõrgemate pädevuste rakendamist?

Õpetajatelt nõudis stsenaariumi rakendamine põhjalikku eeltööd ning nutiseadmete katsetamist ja sobivate rakenduste analüüsi. Seega toetab stsenaarium õpetaja kõrgemate pädevuste rakendamist.

• Kas stsenaarium võimaldab õpilastes arendada 21.sajandi oskusi?

21.sajandi oskustest leiavad antud stsenaariumi raames arendamist loov mõtlemine ja koostöö teiste inimestega, probleemide lahendamine ja otsuste tegemine, suhtlemine ja koostööoskused, informatsiooni kasutamise oskus, digitaaltehnoloogia tulemuslik kasutamine, meedia sisu loomine, õppija initsiatiiv ja enesejuhtivus. Loetelu võiks jätkuda…

• Kas stsenaarium toetab haridusreformi?

Stsenaarium toetab ainetevahelist lõimumist, õpetajate koostööd, õppe diferentseerimist, õppetöö muutumist elulisemaks ja praktilisemaks.

• Kas stsenaarium soodustab laiaulatuslikku tehnoloogia kasutamist?

BYOD (Bring Your Oun Device) lähenemine võimaldab kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid õppetöös. Antud juhul kasutas stsenaarium ära lastel olemasolevaid nutiseadmeid õppe-eesmärkide saavutamiseks.

Lähituleviku trendid, mis mõjutavad õppimist ja õpetamist

Trendid

Seekordne ülesanne pani mind alustuseks mõtlema trendida ja väljakutsete erinevuse üle erinevatel haridustasemetel. Ideaalis peaks haridussüsteem käima ühte jalga, et tagada sujuv (võimalik) üleminek ühelt haridustasemelt teisele ning ka riiklikud arengukavad seavad prioriteete ühtses valguses. Kui mõelda uute tehnoloogiate rakendamisele, siis eelisolukorras on Eesti kontekstis üldharidus, mis tänu Tiigrihüppele on alusharidusest ja kõrgharidusest kaugele ette ära hüpanud. Seega arvan, et trendid ja väljakutsed on erinevatel haridustasemetel väga erinevad. Lähtuvalt oma missioonist arutlen väljakutsete üle, mis võiksid ees oodata alusharidust, mis kindlasti leiavad rakendust ka üldhariduses ning mis mõjutavad kõrgharidust.

Tehnoloogiad

  • M-õpe ehk mobiilne õpemobiilsete seadmete rakendamine õppetöös. M-õppe rakendamine alushariduses on uus mõte ning vajab alustuseks võimaluste kaardistamist. Teema on mahukas ning vajab innovaatilisi ja julgeid õpetajaid. Hetkel juhendan üliõpilast, kes analüüsib oma uurimistöös GPS-kunsti kasutamise võimalusi töös eelkooliealiste lastega.
  • Projektõpe – üldõpetus, lõimimine, meeskonnatöö, ajaplaneerimisoskus jne. Üks näide, mis erinevates etappides ka ellu rakendatud.
  • Ühisloome tehnoloogiad ja nende rakendamine – alushariduses töötab ühe rühma lastega kaks rühmaõpetajat, õpetaja abi, erialaspetsialistid (muusika-, liikumis-, kunstiõpetaja, logopeed jne). Õppeprotsessi kavandamisel peavad kõik need osapooled tegema koostööd. Ühisloome tehnoloogiate kasutamine annab selleks suurepärased võimalused. Ja kaugemas perspektiivis kindlasti ka võimalus ühisloome tehnoloogiate kasutamine õppeprotsessi läbiviimisel, kus kasutajateks lapsed (jutukese kirjutamine, ülesande lahendamine, esitlus…).

Õpetaja õpetamine

Eelpooltoodud väljakutsed (ja need on vaid mõned) on tänane reaalsus ja võimalus. Ning need mõjutavad tugevalt õpetajaid ja õpetamisprotsessi.

  • oskus siduda uute tehnoloogiate kasutamine õppe eesmärkide ja sisuga, kuidas õppeprotsessi planeerida ja läbi viia (ohjata) ning kuidas hinnata-analüüsida;
  • õpetaja mõttemudeli muutust õppimisest ja õpetamisest ning julgus ja tahe kasutada uusi võimalusi;
  • õpetajakoolituse muutumine – kuidas toetada õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste kujunemist. See tähendab ka väljakutseid ja muudatusi kõrghariduses ning uute tehnoloogiate rakendamist kõrghariduse taseme õppekavadesse.

Õpilase (õppija) õppimine

  • õppija aktiivsuse (ja seeläbi vastutuse) suurenemine – see on tihedalt seotud õpetaja oskusega uusi tehnoloogiad kasutades õppeprotsessi kavadada ja õppijaid suunata-toetada;
  • informatsiooni üleküllus, valikute suurenemine, tehnoloogiatest sõltumine;
  • elementaarsete ja traditsiooniliste oskuste-teadmiste-kogemust omandamine – enesekohased oskused, funktsionaalne lugemisoskus, suhtlemisoskus jne).

Ja kokkuvõtlikult on iga uue tehnoloogia kasutuselevõtmisel oluline analüüsida, kuidas see mõjutab õppija õppimist, õpetaja õpetamist ja õppeprotsessi…

 

Innovatsioon lasteaias

Tuhande miili pikkune tee algab ühestainsast sammust…

/Hiina vanasõna/

Praegu kasvav põlvkond on sündinud arvutiajastusse – kõik info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seonduv on nende jaoks loomulik, igapäevane ning huvipakkuv. Tänased lapsed kasutavad kõiki tehnilisi vidinaid ilma vaevata ning rõõmuga. Mida uuem ja keerulisem tehnikaime, seda enam pakub see neile huvi.

Koolieelsetes lasteasutustes on põhirõhk arvutivõrgu soetamiselt ning internetiühenduste loomiselt liikunud õpetajate koolitusele ning IKT kasutamisele õppeprotsessis. Lasteaiaõpetajad peavad  IKT kasutamist õppe- ja kasvatustöös laste jaoks põnevaks ning arendavaks, kuid kasutust leiavad tehnoloogilised võimalused vähe, kuna õpetajate sellealased teadmised ja oskused ei ole piisavad.

Olen viimased aastad panustanud, et leida uusi ideid, väljakutseid ja lahendusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamiseks lasteaia õppeprotsessi nii, et see ei tähendaks otsest arvuti vm tehnoloogia kasutamist laste poolt, vaid omaks laiemat sisu ja tähendust. Ühe võimalusena olen kasutanud animatsioonide loomist, mida pean lasteaia kasvatustegelikkuses innovaatiliseks.

Animatsiooni kasutamine lasteaia õppeprotsessis on nii toote- kui protsessiinnovatsioon, kus muutused on nii teenuses (uuenduslik, tänapäeva nõudmistele ja võimalustele vastav) kui ka selle osutamises. Animatsiooni loomise protsessis toimub õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade lõimimine, kus animatsiooni loomisel toimub loo jutustamine, tegelaste ja dekoratsioonide valmistamine, helindamine ja muusika valik, uue tehnoloogia kasutamine (fotokaamera, statiiv), laste omavaheline suhtlemine ja koostöö, vaatlusoskuste areng, meedia mõistmine jne. Seega üks tegevus mõjutab lapse arengu erinevaid aspekte.

Omal kombel on tegemist ka mõttemudeli innovatsiooniga, kuna kõik uus ja muutuv tekitab hirmu ja vastuseisu – nii on ka õpetajate jaoks tehnoloogiliste vahendite kasutamine vastuseisu tekitav ja hirmutav – äkki ma lõhun midagi ära, ehk pärast on midagi valesti, vana ja läbiproovitu on turvaline. Seega peab õpetaja muutma oma mõtlemist, oma hirmudest üle saama ning olema uuendustele avatud.

Animatsiooni (ja teiste IKT võimaluste) rakendamine lasteaia õppeprotsessi kui innovatsiooni allikaks pean uut nõudlust. Ja nõudlus on mitmesuunaline. Kindlasti on olulisel kohal muutuv maailm ning tehnoloogiliste vahenditega loodav mitmekesisus õppeprotsessis. Laste oskused tehnoloogia kasutamisel piirduvad sageli väga ühekülgsete võimaluste rakendamisega ning täiskasvanu (õpetaja) roll on suunata neid otstarbekalt rakendama õppimise teenistusse. Samuti on olulisel kohal laste huvi tekitamine õppimise vastu ning selles on heaks võimaluseks tehnoloogilised vahendid. Olen olnud kahe animatsiooni valmimise protsessis õpetajatele toeks ja nõustajaks ning võin kindla veendumusega öelda – laste huvi ei raugenud. Ja kindlasti ei saa eirata õpetaja professionaalse arenguga seonduvat nõudlust, kus õpetaja (seal hulgas lasteaiaõpetaja) kompetentsuse üheks näitajaks on haridustehnoloogilised pädevused ning oskus tehnoloogia õppimise teenistusse rakendada.

Animatsiooni (ja teiste IKT võimaluste) rakendamise mõju lasteaia õppeprotsessis on inkrementaalne innovatsioon. Tehakse sama, aga tehakse teisiti ja eeldatavalt paremini. Samas seab see õpetaja ette olulise ülesande – analüüsida tehnoloogia kasutamist ning seada realiseeritavad eesmärgid. Kui sageli on IKT rakendamine ühesuunaline (vaatame arvutist pilte ja videosid), mängime mingeid mänge), siis animatsiooni loomine on lasteaia õppeprotsessis kindlasti omaette tase. Minu senine kogemus animatsioonide loomise mõjust on tähendanud laste põnevust, hasarti, innustumist ja säravaid silmi, lastevanemate (valminu on olnud vanematele kingituseks) siirast üllatust ja vaimustust ning õpetajate rõõmu õnnestumise ja raskuste ületamise üle.

Kuhu edasi, millised on arenguvõimalused? Esimesed sammud on tehtud. Need õpetajad, kes animatsioone koos lastega on loonud, soovivad uusi väljakutseid. Kui mõlemad senitehtud animatsioonid on olnud piksillatsioonitehnikas, siis nüüd soovivad õpetajad katsetada näiteks ümar- ja lamenukkfilmi loomist. Kindlasti on oluline põhjalikult analüüsida, kuidas paremini siduda erinevate valdkondade õppe- ja kasvatuseesmärgid ning kuidas animatsiooni loomise protsessis kõiki lapsi kaasata ja kavandada koostööd. Minu unistus on, et ka teised õpetajad leiavad endas üles soovi uut katsetada ja seeläbi õppeprotsessi parendada. Ja kindlasti ei ole animatsiooni loomine ainus võimalus info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate rakendamisel õppimise teenistusse ning hetkel püsib kõrgel minu soov antud valdkonda edasi arendada ning leida selleks uusi ideid, väljakutseid ja lahendusi.

Ja kui lõpetuseks on soov vaadata, millise animatsiooni koos lastega võib valmis teha, siis üks näide on siin:

http://www.youtube.com/watch?v=i_7i2r5xeho