Õpikeskkonna lubavuste hindamine

Ülesanne

Teise nädala teemaks olid õpikeskkondade uurimise trendid ning õpi- ja õppedisaini teooriad ja neisse planeeritud pedagoogilised funktsionaalsused.

Lubavused on omadused, mida isikud mingis tegevuses teatud objektidele või vahenditele keskkonnas omistavad. Haridustehnoloogias tähendavad lubavused (affordances) keskkonna omadusi, mis võimaldavad teatud õppetegevuste läbiviimist (viidanud Pata 2013).

Õpetaja teadmised õpetamisteooriatest ning õppimiskäsitluste tundmine võimaldavad õpetajal efektiivsemalt õpetada ning toetada õppijate teadmiste konstrueerimisprotsessi. Biheivioristlik õppimiskäsitlus mõistab õppimist kui üksikute valmisteadmiste, oskuste ja käitumismudelite vastuvõtmist ja säilitamist, seoste loomist ja meeldejätmist. Rõhuasetus on välise käitumise kujundamisel, selle muutmisel. Kognitiivne õppimiskäsitlus rõhutab inimese mõtlemise, teadlikkuse ja sellega seotult tegevuse arendamist. Olulised on kõrgemad psüühilised protsessid – taju, mälu, fantaasia, mõtlemine, loovus. Õppimine on eesmärgistatud ja tunnetuslik protsess. Humanistlikus õppimiskäsitluses on inimene loov ja pürgib vaimsele kasvule pürgivast. Õppimine on õppija enda tegevuse tulem ehk tegevus lähtub sisemisest aktiivsusest. Oluline on õppima õppimine. Konstruktivistlik õpikäsitlus lähtub põhimõttest, et inimesed õpivad mõtlemise ja kogemuste koosmõjul ning sellele järgnevate keerukamate kognitiivsete struktuuride arendamise kaudu. Õppimine on õppija enda tegevuse tulemus. Õppija on siin aktiivne ja iseseisev ning loob ise oma teadmised (Nagel 2013).

Vaadates-kuulates reklaamvideot iPad’ist (seda see särasilmsete loojate tutvustus ju oli), tutvudes teema materjalidega, kirjastuse Koolibri digiõpikutega ja informatsiooniga Apple’i kodulehel  ning kasutades oma praktilisi kogemusi iPod’i (iPad’i väikevend) kasutamisel, toon välja

iPadi lubavused õppimiseks

Tehnilised näitajad

 • õhuke ja ülikerge (u 660 g) – iPad’i kasutamine ja sobivate digitaalsete õppematerjalide olemasolu võimaldab kergendada laste koolikotti kordades;
 • puutetundlik ekraan – ei vaja kasutamiseks lisavahendeid, piisab sõrmedest, millega võimalik muuta teksti suurust, trükkida, joonistada, valida jne
 • aku vastupidavus ja laetavus – aku peab vastu ka pideva tegutsemise (internetis, videote vaatamine, heli kuulamine jne) puhul, laadimisvõimalused nii vooluvõrgust kui ka arvutiga ühendatult;
 • uuematel iPad’ide andmesidemaht – 64GB, mis on võrreldav sülearvutitega;
 • sisseehitatud kõlar ja mikrofon ning liidetavad kõlar/mikrofon – võimaldavad õpilasel töötada ka iseseisvalt ja omas tempos;
 • ülivõimas protsessor – ka kõige võimsamad rakendused töötavad sujuvalt ja tõetruult, videote vaatamine kvaliteetne.

Kasutajasõbralikkus

 • rakendused vastavalt oma soovile – võimalus kasutada oma soovidest ja huvidest lähtuvaid rakendusi;
 • sobitub kasutajaga – ekraanipildi rotatsioon (ümberpööratavus), puutetundlik ekraan jne;
 • klaviatuur ekraanil, mis on pea sama suur, kui sülearvuti ekraan ning seetõttu piisab vaid iPad’ist endast – kaob ära võimalus, et kui töövihik ja õpik kaasas, siis pinal on koju jäänud :);
 • all in one – ühes iPad’is on koos õpik, töövihik, pinal kogu sisuga, päevik, veeb, muusika, mängud jne;
 • õpilastel ja õpetajatel ise võimalus luua sobivaid õppematerjale ning neid jagada.

Rakendused

 • veebi kasutamine – iPad’i saab kasutada nii Wifi-võrgus kui ka mobiilsidevõrke kasutades – lugeda uudiseid, otsida materjali, saata e-maili, suhelda jne;
 • tohutul hulgal erinevaid appe (App Store) ja nende hulgas ka palju hariduslikke eesmärke toetavad ning aina enam on neid eesti keeles; mõned näited:

– Sõnar – eesti keele ortograafia – aitab leida sobiva õigekirjareegli;

– Õpi Värve – väikelastele värvide õppimiseks; ütleb ja näitab värvi nime eesti keeles;

– Kes käis? – abimees Eesti ulukite äratundmiseks jälgede abil;

– Eesti piltkaardid  – võimalus avastada Eestimaad;

– Eesti eFloora – taimed meie metsades, niitudel ja soodes;

– Eesti kahepaiksed – tutvustab kõiki meil elavat 11 liiki kahepaikseid; lisatud leviala, pildid, joonised ja häälitsused;

– English-Estonian dictionary;

– ÕS 2006 (tasuline);

– Riigi Teataja – seadusandlus.

 • iBooks – raamaturiiul, kuhu saad valida endale sobivaid raamatuid ning neid lugeda; lehtede keeramine on lihtne – nagu tavaraamatus; hetkel pakub iBooks terve rea tasuta raamatuid ning nende hulgas ka põhikooli ja gümnaasiumi kirjanduses kohtustuslikke (soovituslikke). Näiteks A.H.Tammsaare “Tõde ja õigus”, E.Bornhöhe “Tasuja”, “Vürst Gabriel…”, E.Vilde “Mäeküla piimamees”. Väikelastel on võimalus lugeda Jänku-Jussi lugusid jne.
 • foto, heli, video – iPad võimaldab teha kvaliteetseid fotosid (uuemad 5 megapikslit), videosid ja helisalvestusi ning neid ka vaadata-kuulata;
 • iCloud – andmete talletamine ja jagamine
 • simulatsioonid – eluliste olukordade jälgimine ja kasutamine, mis päriselt järele proovimiseks liialt ohtlikud.
Kokkuvõtlikult on iPad’il minu arvates hulgaliselt lubavusi õppimiseks. Samas on ka terve rida tegureid, mis raskendavad iPad’i kasutamist – hind ja kättesaadavus (enamusele ei ole iPad’i soetamine taskukohane), õppematerjalide vähesus (esimesed digiõpikud on juba olemas), kasutamisoskus (kui lapsed kasutavad uusi tehnoloogiaid sageli intuitiivselt ja hirmu tundmata, siis täiskasvanuid kammitseb sageli kartus uue ees).

 

Kui postitus iPad’i lubavustest peaaegu valmis, siis leidsin Apple’i enda lehelt mõtteid, kuidas kasutada iPad’i õppetöös. Kes huvitatud, soovitan lugeda…Kasutatud allikad:

Nagel, V. (2013, 8.veebruar). Õppimist soosiv keskkond. Õpilasest õppijaks. Loetud aadressil http://raulpage.org/koolitus/kasvatustead.html

Pata, K. (2013, 8.veebruar). Lubavuspõhine õpidisain ja tegevusmustrid. Loetud aadressil http://www.slideshare.net/kpata/lubavusphine-pidisain

 

 

Haridustehnoloogi töökirjeldus

Ülesanne

Kes on haridustehnoloog? 

Haridustehnoloog on pedagoogiline töötaja, kes omab õpetaja ja infotehnoloogi kompetentsi (Tipp 2013).

Haridustehnoloogid on Eesti kõrgkoolides ja kutsekoolides ning nende tegevust kureerib ja toetab Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-Õppe Arenduskeskus . Haridustehnoloogid on paljudes Eesti üldhariduskoolides ning nende tegevust toetab Tiigrihüpe.

Haridustehnoloog lasteaias

Arvan, et haridustehnoloog peab olema ka lasteaias. Sagedasti meedias kajastatud mõtet, et arvuti, internet jm tehnoloogia ei peaks kuuluma eelkooliealiste laste ja lasteaia igapäevaellu, ma ei toeta. IKT kasutamine lasteaias ei tähenda seda, et laps kasutab pidevalt arvutit. Oluline on, et lasteaiaõpetaja oskaks kasutada IKT vahendeid ja võimalusi lasteaia õppeprotsessis. Õppealajuhatajana täidan koos lasteaia direktoriga hetkel nii IT-spetsialisti kui ka haridustehnoloogi tööülesandeid, nõustades, koolitades ja toetades õpetajaid IKT kasutamisel. Kui paljudes lasteaedades on aga keegi, kelle pädevused on tasemel, mis võimaldavad õpetajate toetamist ja nõustamist? Ja millised on lasteaedade tehnoloogilised võimalused (ruum, vahendid) IKT kasutamiseks?

Haridustehnoloog lasteaias on juhtkonna ja lasteaiaõpetaja abiline, nõuandja ja toetaja kaasaegsel tehnoloogia rikkalike võimalusi kaasaval õppeprotsessi läbiviimisel. Võimalusi IKT kasutamiseks lasteaia õppeprotsessis on palju. Haridustehnoloog saab suunata õpetajaid erinevate võimalustega tutvuma ning nõustada ja abistada neid tehnoloogia rakendamisel.

Haridustehnoloogi tööülesanded lasteaias

 • kogub, süstematiseeri ja levitab IKT-alast informatsiooni;
 • lasteaia kodulehekülje haldamine – koostab, täiendab ja kureerib info avaldamist lasteaia koduleheküljel;
 • nõustab lasteaiaõpetajaid IKT alastes küsimustes;
 • koolitusalane tegevus – korraldab IKT alaseid koolitusi lasteaiaõpetajatele, viib läbi IKT alaseid sisekoolitusi (sh juhendmaterjalide loomine);
 • osaleb IKT alastes projektides ja nõustab projektitegevustes lasteaiaõpetajaid;
 • abistab õpetajaid õpitarkvara leidmisel ja selle kasutusele võtmisel;
 • IKT arendustegevus – osaleb lasteaia arengukava koostamisel; teeb ettepanekuid IKT valdkonna uuendamiseks; hoiab end kursis IKT riiklike arengusuundadega;
 • abistab õpetajaid IKT rakendamisel õppeprotsessis (tehnoloogia kasutamine ja tehnoloogiliste probleemide lahendamine).
Minu töökohaks olevas lasteaias (Tabasalu lasteaed Tibutare) on IKT kasutamiseks eraldi õppeklass SMART-tahvliga. Olen viinud õpetajatele läbi erinevaid sisekoolitusi ning aina enam leiab õppeklass kasutust.
Skeptikutele tahaks hullupööra jagada lastega tehtud intervjuud, kus vestesime teemal arvuti kasutamine (X üleriigilise alushariduse konverentsi “Lasteaed täna ja homme. Müüdid ja tegelikkus” vaheklipid), kuid kahjuks ei saa neid materjale veebis avaldada (puudub lastevanemate luba). Aga et lapsed naudivad tehnoloogia kasutamist, ei vaja tõenäoliselt tõestust.
Vaadake siit :).

 

Kasutatud allikad:

Haridustehnoloogilised pädevused õpetajatele. Kasutatud Veebruar 03, 2013, http://www.e-ope.ee/images/50001035/ISTE%20NETS.T.pdf

Piir, M. (2010). Haridustehnoloogia. Kasutatud Veebruar 03, 2013, http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/1402/Haridustehnoloogia1.pdf

Tipp, V. Kasutatud Veebruar 03, 2013, http://www.scribd.com/doc/31144190/Kes-on-haridustehnoloog

 

IFI7056 Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon – sissejuhatus

Sissejuhatus ainesse ja arvestuslikud tööd

Kursuse veebiaadress on

http://ifi7056.wordpress.com/

Edufeedr

http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/view_educourse/71443

Kursuse ülesehitus on:

1.-10.nädal – erinevate teemade läbitöötamine ning blogipostitused (20% hindest)

Individuaalne töö – ühe õpidisaini analüüs (50% hindest)

Tutvustamine, esmane esitamine 21.04.2013

Lõplik esitamine 27.mail blogipostitusena

 • Eeldab teoreetiliste materjalide läbitöötamist
 • Valida üks õpidisain (nt e-kursus, õpiobjekt, õpiprogramm)
 • Ei tohi võtta seda, mis on juba võetud
 • Tööd alustada aprillikuus, kui kõik teemad läbi töötatud
 • Kontaktpäeval tutvustada, mida analüüsid – kellele, kust leia, kuidas töötada – valitud õpidisaini kirjledus-tutvustus

Rohkem informatsiooni:

http://ifi7056.wordpress.com/hindamine/11-nadal/

Rühmatöö (30% hindest) – uuringu läbiviimine

Alustada hiljemalt aprilli lõpus

Uuring võib olla koolis vm haridusasutuses – leia asutus, mida soovid evalveerida

Umbes 3 liiget

Meetodi valik: dokumentide analüüs, vestlused, küsimustik, swot-analüüs

Tutvustamine kontaktpäeval 18.05.2013

Väljundid-tegevused:

 • planeerib uuringu ja evalveerib haridusasutust rühmatööna
 • valib sobivad meetodid, et analüüsida rühmatööna haridusasutuse haridustehnoloogilist olukorda
 • kasutab arutlemisel isesesvas ja rühmatöös haridustehnoloogilise uurimistööga seotud pedagoogilisi printsiipe ja haridustehnoloogiliste uurimustega seotud mõisteid
 • arendab rühmatöö oskust rühma uurimustöö kaudu, sealhulgas kaugtöös rühmas ja haridustehnoloogiliste vahendite kasutamist rühmategevuste korraldamiseks
 • kirjutab rühmatööna haridusasutuse uuringu raporti, mida esitatakse suuliselt üheskoos seminaris ja kirjalikult rühma ühe liikme blogis
 • teeb järeldusi individuaalses ja rühmatöös (plussid, miinused,muudatusettepanekud) õppedisaini või kooli/kogukonna kohta

Olulised on ka järeldused ja soovitused, mis põhinevad andmetel (kuidas olukorda muuta)

Lõplik esitamine 27.mail blogipostitusena

Korralduslik pool: aines üks õppevaba nädal 18.-24.märts.