Stsenaariumi loomine tehnoloogiapõhiseks õppimiseks organisatsioonis

Taust, keskkond, kontekst

Tehnoloogia areng ja strateegilised suunad õppimises ja õpetamises tingivad vajaduse muuta õpetajakoolitust, et eesmärgistatud ja asjakohane tehnoloogia rakendamine jõuaks lasteaia õppeprotsessi.

Stsenaarium luuakse lasteaiaõpetajate õpetajakoolituse esmaõppes rakendamiseks ja seeläbi õpetajakoolituse esmaõppe muutmiseks tänapäevastele nõuetele ja tööturu ootustele vastavaks.

Loodav stsenaarium on oma olemuselt tegevusstsenaarium.

Eesmärgid:

rakendada uusi lahendusi (tegevusi, koostöövorme jne) õpetajakoolituses, et tagada tulevaste lasteaiaõpetajate pedagoogilised, didaktilised ja tehnoloogilised oskused (pädevused) rakendamaks IKT lasteaia õppeprotsessi

Personad ja stsenaariumid

Linda – esmaõppe üliõpilane, tulevane lasteaiaõpetaja

Linda õpib lasteaiaõpetajaks ning vajab, et tema õpingud ja praktika kõrgkoolis annaks nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi oskusi lasteaia õppeprotsessi planeerimiseks, läbiviimiseks ja analüüsiks. Kindlasti peab see sisaldama ka tänapäevase tehnoloogia rakendamise oskusi. Tulevikuõpetajana ootab Linda, et õpetajakoolitus oleks talle ka eeskujuks innovaatilisusega, rakendades tehnoloogiat ka õpetajakoolituses.

Eesmärgid:

  • Oskused: lõimida õppeprotsessi lasteaias ning rakendada õppeprotsessi tehnoloogiat;
  • Positiivsed praktikad: head eeskujud õpetajakoolituse õppejõudude koostöö tulemusena tehtavatest ning lasteaias rakendatavatest praktikatest.

Leida – õpetajakoolituse esmaõppe didaktikaaine õppejõud

Leida õpetab tulevastele lasteaiaõpetajatele didaktikaainet ning teeb seda juba viimased 20 aastat. Ta tunnetab, et tema pakutust jääb üliõpilastele väheseks, kuna tehnoloogia arenguga seoses on õpikeskkond lasteaias muutunud ning tulevane lasteaiaõpetaja peab oskama konkreetsest valdkonnast lähtuvalt ning valdkondi lõimides tehnoloogiat õppeprotsessi rakendada. Leida soov on saada uusi ideid ja parimaid kogemusi oma õpetamismeetodite täiendamiseks.

Eesmärgid:

  • Koostöö: teha teiste õppejõududega koostööd, et jagada parimaid praktikaid, luua võimalusi ühisteks ülesanneteks üliõpilastele ning õppida ise uute tehnoloogiate kasutamist.
  • Uued oskused: tehnoloogilised oskused, uued metoodikad.

Lilyn – haridustehnoloogilise aine õppejõud

Lilyn on noor, energiline, uuendusmeelne ning pakatab ideedest, kuidas tehnoloogiat lasteaia õppeprotsessi rakendada. Kuna haridustehnoloogilisi aineid on tulevaste lasteaiaõpetajate õppekavas vähe ning nende läbimine annab üliõpilasele oskuse tehnoloogiat kasutada, aga mitte õppeprotsessi lõimida, siis on Lilyni helesinine unistus, et õppejõud teeksid koostööd tehnoloogia rakendamiseks õppeprotsessi. Lilyn on valmis õppejõude toetama nii õpistsenaariumite loomisel kui tehnoloogiliste oskuste õpetamisel (koolitamisel).

Eemärgid:

  • Tehnoloogiline toetus: pakkuda õppejõududele tehnoloogilist tuge (uued oskused, uued vahendid, õpistsenaariumid) 

Luule – praktika õppejõud

Luule on kõrgkooli õppejõud, kes juhendab ja toetab üliõpilaste praktika läbimist. Luulel on informatsioon sellest, millised on tehnoloogilised võimalused lasteaedades ning milline on tänane kasvatustegelikkus lasteaias. Luule soov on, et praktikaülesanded tuleneksid läbitud ja läbimisel olevatest didaktikatest ning need oleks üks tervik üliõpilase jaoks. Seega soovib ta koosstööd õppejõududega, et saada sisend praktikasse ning teha koostööd praktika tagasisidestamisel. Samuti teeb Luule tihedat koostööd Lindaga, et saada tagasisidet, kuidas ja mida veel paremini teha.

Eesmärgid:

  • Sisend: saada sisendi praktikaülesanneteks didaktikaõppejõududelt;
  • Koostöö: parimate praktikate jagamine, tagasiside praktikabaasist

Laine – õppekava juht

Laine on õppekava juht, kelle ülesandeks on õppekava arendustöö koordineerimine. Laine näeb, et tulevaste lasteaiaõpetajate koolitus peab muutuma, et uued teadmised ja oskused omandataks õpetajakoolituse käigus ning tulevasel õpetajal ei tekiks käitumismustreid, mille muutmine hiljem (tööle asudes) on keeruline. Laine korraldab õppejõudude (Leida, Lilyn, Luule) kohtumisi, leiab tehnoloogilisi võimalusi, organiseerib õppejõudude koolitusi, vestleb Lindaga tagasiside saamiseks.

Eesmärgid:

  • Õppekava arendus: koordinaarida kõikide osapoolte tegevust, et tulevaste lasteaiaõpetajate koolitus vastab tänapäevastele nõetele. 

Tehnoloogilised vahendid ja tegevused

Bits and Pieces ning Evernote – tehnoloogiad  materjalide kogumiseks, mõtestamiseks, haldamiseks, jagamiseks

–Kes koguvad materjale?
–Mis materjale kogutakse?
–Mida jagatakse ja mida hoitakse personaalsena?
–Milliseid märksõnu kasutatakse kategoriseerimisel?
Kes ja mis materjale koguvad: üliõpilane (teadmised ja praktikad), didaktikaõppejõud (uued ideed, loodud lahendused), haridustehnoloogilise aine õppejõud (keskkonnad, juhendid, materjalide kogud).
Kõik kogutu on jagatav.
Märksõnad: didaktika, praktika, tehnoloogiline lahendus, juhendmaterjal

Reflex – personaalse õpikogemuse refleksioon audiona

–Kes reflekteerivad?
–Millised õpikogemused salvestatakse (sh mitteformaalne vs formaalne õpe)?
–Kas ja kuidas jagatakse refleksioone?
Reflekteerivad kõik personad. Salvestatakse tagasiside tehtule (uutele teadmistele ja praktilistele kogemustele, samuti ideedele, õpistsenaariumitele). Jagatakse refleksioone kõikide personade vahel eesmärgiga õppida teiste kogemusest.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga