Teadmusjuhtimise süsteemid ja tehnoloogiad

Töötanud läbi loengumaterjalid, õpiobjektid ning veidi ka lisamaterjali, teen lühikese kokkuvõtte mõistetest teadmusjuhtimise süsteemid ja tehnoloogiad ning teadmusjuhtimise protsesside, süsteemide, mehhanismide ja tehnoloogiate omavahelistest seostest.

Teadmusjuhtimise süsteemid:

 • Teadmushõive ja kogumise süsteemid (knowledge discovery, capture and creation systems)
 • Teadmuse jagamise süsteemid (knowledge sharing systems)
 • Teadmuse rakendamise süsteemid (knowledge application systems)

Teadmusjuhtimise tehnoloogiatena võib käsitleda infotehnoloogiaid, mis soodustavad
teadmusjuhtimist. Oma olemuselt ei erine need oluliselt infotehnoloogiatest, kuid peamine
erinevus seisneb selles, et nad keskenduvad teadmusjuhtimisele mitte infojuhtimisele.

Liao teadmusjuhtimise tehnoloogiad (2003):

 • teadmiste võrgustikud
 • teadmistel põhinevad süsteemid
 • andmekaeve
 • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
 • ekspertsüsteemid
 • andmebaasid
 • mudelid

Tyndale teadmusjuhtimise tehnoloogiate taksonoomia (2002):

 • intranetid
 • veebiprotaalid
 • sisuhaldus – veeb + andmekogud, failiserverid, dokumendihaldussüsteemid
 • dokumendihaldussüsteemid
 • informatsiooni otsimootorid
 • andmebaasid
 • elektroonilised avaldamissüsteemid
 • ühistöö.

Teadmusjuhtimise protsesside, süsteemide, mehhanismide ja tehnoloogiate omavahelistest seostest annab hea ülevaate alljärgnev tabel:

Teadmusjuhtimise süsteemid ja tehnoloogiad

Analüüsides teadmusjuhtimise protsesside, süsteemide mehhanismide ja tehnoloogiate vahelisi seoseid, siis  on tihedamalt seotud teadmuse hankimise ja teadmuse jagamise süsteemid ning teadmushõive ja teadmuse rakendamise süsteemid, mis kasutavad sarnaseid teadmusjuhtimise tehnoloogiaid.

Teadmusjuhtimise tehnoloogiatest valisin tutvustamiseks repositooriumi.

Repositoorium

Repositoorium (ingl.k. repository) ehk hoidla ehk varamu (ladina keeles repositooriumrepo) on spetsiaalne andmebaas või andmehoidla, mis võimaldab hoida erinevat informatsiooni, teadmisi, materjale, tarkvara jne. Üsna levinud on repositooriumid õpiobjektide ja õppematerjalide ning nende metaandmete hoidmiseks.

Referatoorium (ingl.k. referatory) on repositooriumi eriliik, mis mõeldud õpiobjektide metaandmete hoidmiseks.

Repositoorimitest on mulle varasemast tuttavad KoolieluMiksikeLeMille-Õppe Arenduskeskuse repositoorium. Esimesed kolm leidsid rohkelt kasutust, kui töötasin lasteaiaõpetajana ning nüüd suunan neid kasutama nii tegev- kui tulevasi õpetajaid. E-Õppe Arenduskeskuse repositooriumit kasutan õppejõuna (nii oma õppematerjalide hoidmiseks kui ka teiste õppematerjalidest uue teadmise hankimiseks) ning suunan seal olevaid õppematerjale kasutama ka õpetajaid. Väärtuslikuks teadmiste allikaks on ka TLÜ Akadeemilise raamatukogu teadustööde repositoorium E-Ait. Ülemaailmsetest repositooriumitest olen kasutanud süsteemi Connecions, leides sealt materjale, aga sinna ka ise materjale luues.

Repositooriumi kasutamine teadmusjuhtimises

Repositooriume saab teadmusjuhtimises kasutada teadmuse hankimises ning teadmuse jagamises. Repositoorium võimaldab hoida, talletada erinevat informatsiooni, teadmist jne ning teha need kättesaadavaks, otsitavaks ja leitavaks kõigile potentsiaalsetele huvilistele. Repositooriume kasutades on praeguses infotulvas ülioluline, et teadmuse hankija analüüsiks oma vajadusi ja avaldatud teadmise sobivust ning sama vastutust peab kandma teadmuse jagaja.

Kasutatud allikad

Repository. (2013, 17.oktoober). Loetud aadressil http://en.wikipedia.org/wiki/Repository

Varamu. (2013, 19.oktoober). Loetud aadressil http://viki.pingviin.org/Varamu

Virkus, S. (2013). III moodul: Teadmusjuhtimise süsteemid ja tehnoloogiad, teadmiste võrgustikud ja virtuaalsed organisatsioonid. Loengukonspekt.

Virkus, S., Machin, J. (2011). Technologies for Information and Knowledge Management. Loetud aadressil http://www.tlu.ee/~sirvir/Information%20and%20Knowledge%20%20Management/Technologies%20for%20Information%20and%20Knowledge%20Management/

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga