E-portfoolio ja pädevused

Ülesanne

Viimase postituse tegemiseks materjalidega tutvudes leidsin mõtte – “Ülemaailmselt on e-portfoolio valdkonna üks tuntumaid eestvedajaid Helen Barrett  defineerinud e-portfooliot järgmiselt:  kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja personaalset arengut teatud ajavahemiku jooksul” (Portfooliokursuse ajaveeb).  Einike Pilli (Portfoolio kui hindamisvahend) defineerib portfooliot kui “narratiivi, mis kõneleb konkreetselt inimese praktilistest õpi- ja töökogemustest ning toob esile nende kogemuste sügavama refleksiooni ja analüüsi”.

Süvenedes kattuvad need kaks definitsiooni suures osas. See tekitas küsimuse: mis on erinevus portfoolio ja e-portfoolio vahel? E-portfoolio erinevus portfooliost on minu jaoks vahendite erinevus (veeb vs paber), võimaluste erinevus (digitaalsed materjalid vs paber) ning kestvuse erinevus (ajaline muutumine/muutmine lihtne vs paberil muutumatu/ümberkirjutatu). Olen kasutanud portfooliot üliõpilaste hindamisel ning jätnud vabaks vormi – kas reflekteerida õpitut portfoolios või e-portfoolios.

Haridustehnoloogi magistriõppesse astumiseks esitasin e-portfoolio, mille vormistasin veebilehena. Aluseks kasutasin varem e-kursusel loodud e-portfooliot. Analüüsisin end lähtuvalt õpetajate ja õppejõudude haridustehnoloogilistest pädevustest (EITSA 2010-2011), mida ka e-portfoolios välja tõin. Antud pädevusmudel on olnud aluseks ka erinevate e-kursuste valikul, mida EITSA e-Õppe Arenduskeskus õpetajatele ja õppejõududele pakub. Samas on tekkinud vastuolusid pädevustest lähtuva enesehindamise ja e-kursuse valiku vahel – süsteem väidab, et vastavad pädevused on olemas, kuigi ise leian, et e-kursusel käsitletav on uudne ja huvipakkuv.

Hea kursusekaaslane Kirsti toob oma temaatilises postituses välja e-portfooliote loomiseks mõeldud keskkondade (Mahara, Elgg, Koolielu) eelised veebilehe ees:

  • failide kogumise ja esitamise võimalus,
  • portfoolio sisust erinevate vaadete loomine,
  • omanik otsustab, kellega ja mida ta oma e-portfoolio sisust jagab (privaatsus),
  • tagasiside kogumine,
  • tehtud tööde reflekteerimine,
  • oma edasise tegevuse planeerimine,
  • kogukonnafunktsioon,
  • ühenduvus sotsiaalse meedia vahenditega.

Mulle tundub, et enamus tänaseid veebilehtede loomiseks mõeldud keskkondi pakub samu võimalusi. Minu jaoks ei ole ei WordPress’is ega ka Edicy’s olnud ükski neist eelistest puuduseks. Oma e-protfoolios muudaksin just erinevate e-portfooliote liitmist – varasemaid õpinguid kajastav, praktilisi (õppejõu) tegevusi kajastav, magistriõpingutega kaasnevad (sisseastumisel loodu ja praegu kasutusel olev). Olulisem oleks luua terviksüsteem ning suuta seda optimaalselt kasutada. See tähendaks aga kindlasti ka võimalust õpingute käigus ise valida ja otsustada, millist keskkonda eneserefleksiooniks kasutada.

Kasutatud kirjandus:

e-Portfoolio mõiste. Kasutatud http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/1-nadal-e-portfoolio-moiste-ja-naited/

Portfoolio kui hindamisvahend. Kasutatud http://www.ut.ee/lykka/orb.aw/class=file/action=preview/id=253462/Portfoolio+kui+hindamisvahend.pdf