Õppematerjalide autoriõigus.

5.teema http://oppematerjalid.wordpress.com/2013/04/06/viies-teema-oppematerjalide-autorioigus-2/

Loetud materjalide põhjal püüan anda ülevaate autoriõiguste järgimise kohta.

18. saj. algusel võeti Inglismaal vastu esimene seadus trükiteoste kopeerimisest – copyright ( kopeerimise õigus), mis loobki autoriõiguse mõiste. Tänapäeval on autori õigused kaitstud Autoriõiguse seadusega . Autoriõiguse seadus kaitseb 23 erinevat liiki teost ja selles on välja toodud ka loetelu intellektuaalse tegevuse tulemustest, millele autoriõigusi ei kohaldata. Autoriõigus tekib koheselt teose loomisega ja kehtib kogu autori elu aja ning 70 aastat peale tema surma. Autori õigused jagunevad kaheks: isiklikud ja varalised.

Isiklikud autoriõigused on:

 • õigus autorsusele
 • õigus autorinimele
 • õigus teose puutumatusele
 • õigus teose lisadele
 • õigus au ja väärikuse kaitsele
 • õigus teose avalikustamisele
 • õigus teose täiendamisele
 • õigus teos tagasi võtta;

varalised õigused on:

 • õigus teose reprodutseerimisele
 • õigus teose levitamisele
 • õigus teose tõlkimisele
 • õigus teose töötlemisele
 • õigus teoste kogumikele
 • õigus avalikule esitamisele
 • õigus teose eksponeerimisele
 • õigus teose edastamisele
 • õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele.

Erinevalt isiklikest õigustest on varalisi õigusi võimalik müüa, samuti anda litsentsi nende kasutamiseks teiste isikute poolt.

Õppematerjalide puhul on oluline autoriõiguse seaduse §19, mis käsitleb teose vaba kasutamist teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusmõistmise eesmärkidel. Selles on ära toodud, et teose tsiteerimist ja refereerimist võib kasutada “motiveeritud mahus”, kuid kui suur on see maht, jääb igaühe enda otsustada. Koolitunnis ja loengus on selline kasutusviis kooskõlas seadusega, kui probleem tekib siis, kui tahate oma materjali avaldada Internetis, sest siis ei taga keegi eesmärgipärast kasutamist. Seega võib kaasneda oht rikkuda autoriõigusseadust.Suletud õpikeskkonda võib vaadelda kui klassiruumis õpetamist ning siin piisab korrektsest viitamisest algallikale. Kui aga tahame oma materjali kasutada avatud õpikeskkonnas või Internetis, siis tuleb kasutusõigust täpsemalt järgida. Õppematerjalide vaba kasutusega tekkib 3 olulist probleemi:

 • kui suur on “motiveeritud maht”;
 • kust algavad “ärilised eesmärgid;
 • teost tõlkimine ja kohandamine kuuluvad varaliste õiguste hulka, mis tähendab, et vaja on autori nõusolekut.

Nende probleemide lahenduseks on avatud sisulitsentside kasutamine s.o. luba, millega autor annab teose kasutajale teatud õigused. Avatud sisulitsentsid võivad sisaldada ka piiranguid ( ärilise kasutuse või muutmise kohta).

Kõige enim kasutatavad avatud  sisulitsentsid on Creative Commons litsentsid.

Creative Commons’i puhul ei ole tegemist mitte ühe litsentsiga, vaid kuuest erinevate piirangutega litsentsist koosneva litsentsiperekonnaga (sulgudes on litsentsi lühend):

 • Attribution (CC BY)
 • Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
 • Attribution-NoDerivs (CC BY-ND)
 • Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)
 • Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
 • Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Litsentsi nimes olevad sõnad tähistavad piiranguid, mida teose kasutaja peab järgima:

 • Attribution — kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil
 • ShareAlike — muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel
 • NonCommercial — teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel
 • NoDerivs — teost ei tohi muuta ega kasutada tuletatud teoste loomisel

Iga Creative Commons litsentsiga kaasneb Share õigus, mis lubab teose kasutajal seda kopeerida ja levitada. Lisaks kaasneb teose muutmist lubavate Creative Commons litsentsidega (need litsentsid, mille nimes ei sisaldu NoDerivs piirang) õigus Remix, mis lubab kasutajal teost tõlkida, kohandada ja panna kokku teiste ühilduva litsentsiga teostega. (H. Põldoja, 2012).

Kui teose juures puudub info litsentsi kohta, tuleb eeldad et see on täies ulatuses autoriõigusega kaitstud.

Üha rohkem on hakatud oma materjale jagama teistega ning neid avaldama Internetis. Eestis on võimalik materjale avaldada mitmeski avatud õppematerjalideja avatud sisu kogudes. Ise kasutan Koolielu, LeMilli, Vikipeediat, Wikimedia Commonsit, Flickrit ja Youtube. Neist Kooliellu ja LeMilli olen ka ise materjale lisanud. Ise materjale luues, võiks anda võimaluse materjale teiste õpetajatega jagada ja miks ka mitte neid täiendada, et tulemus oleks parim.

Kui materjalide koostamisel on kasutatud teiste autorite teoseid, tuleks nende litsentse jälgida. Uute materjalide loomisel peab arvestama omavahel ühilduvate litsentsidega. Kõige vabam on Attribution litsents, mida saab aluseks võtta kõigi teiste Creative Commons litsentsidega teoste loomisel. Ainus tingimus on esialgsele teosele ja selle autorile viitamine. NoDerivs litsentsi piirangud on sellised, et teoseid tohib levitada täpselt esialgsel kujul s.t. neid ei tohi muuta. NoCommercial litsentsi piiranguid tuleb samuti hoolikalt järgida.

Samas kui luua materjali Koolielu või LeMill keskkonda, on seal juba ette antud kasutuslitsents (Attribution – ShareAlike).  Õppematerjalide koostamisel tuleks hoiduda NonCommercial piirangust,mõistlik oleks kasutada Creative Commons Attribution ShareAlike litsentsi. Erijuhtumine võib käsitleda vistutamist, kuna siis kopeeritakse ainult üks koodirida, mis kirjeldab ära video või muu meediasisu asukoha ning seega ei rikuta autoriõiguse seadust.

Avalikus veebis õppematerjalide avaldamise üheks lahenduseks oleks see, kui enne avalikustamist eemaldada autoriõigusega kaitstud illustratsioonid ning jätta asemele viited illustratsioonide algallikatele.

Selle nädala teaduslikuks artikliks, millega tutvusin, valisin Bissell, A. (2009). Permission granted: open licensing for educational resources. Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning.

Kokkuvõte: Artiklis käsitletakse avatud õppematerjalide koostamist ja autoriõiguste rolli selles.

Pidevalt arenevas infotehnoloogia valdkonnas on muutumas ka õpetaja ja õppija rollid. Internet annab võimaluse õpetajatel teha koostööd, et luua kvaliteetsemaid õppematerjale, kuid sealjuures tuleb kinni pidada autoriõiguse seadustest. Lisaks on avatud õppematerjalid kättesaadavad kõigile, tänu millele peaksid teadmised arenema ja täiustuma. Avatud õppematerjale saaks muuta vastavalt vajadusele ja tehnoloogia arengule. Samamoodi saab kohandada olemasolevaid teoseid uues kontekstis, kuid millel on vaikimisi kaitstud kõik õigused. Üha parema infovahetuse võimaluste juures ei ole enam ideaalne viis kõiki õigusi kaitsta ja seda eriti hariduse kontekstis. Seega võiks alternatiivi pakkuda kaitstes mõned õigused. Siin tulevadki kasutusele Creative Commons (CC) litsentsid, mis sobivad avatud hariduse kaitseks. CC litsentsid võimaldavad tootjatel näidata, et  nende töödes on mõned õigused kaitstud. CC-õiguslik infrastruktuur annab paindlikkuse loojale ja kaitse kasutajaid, kui nad järgivad kasutustungimusi. CC-litsentsiga materjalid võimaldavad juurdepääsu materjalidele ja võimaluse õppida asju uut moodi.

CC ikoonid ja võimalused on ära toodud H.Põldoja selle nädala lugemismaterjalides.

Paljude inimeste jaoks lahendavad CC litsentsid juriidilised probleemid seoses autoriõigustega. Avatud õppematerjalide loomisel ei tohi unustada peamist eesmärki-jagamist ja peame aksepteerima hede tavade rakendamist autoriõigustele.

Kasutatud materjal:

1. H.Põldoja (2012), Õppematerjalide autoriõigus, loetud aadressilt: http://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/oppematerjalide-autorioigus/

2. Bissell, A. (2009). Permission granted: open licensing for educational resources. Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning, 24(1), 97–106.doi:10.1080/02680510802627886 [Open Access]

3. Autoriõiguse seadus. Loetud aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/810714

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Õppematerjalide autoriõigus.

 1. Viitasid oma postituses et “Kui teose juures puudub info litsentsi kohta, tuleb eeldada, et see on täies ulatuses autoriõigusega kaitstud”. Tihtipeale arvatakse, et kui litsentsi pole lisatud, siis võib teost vabalt kasutada ja ei peagi teosele viitama. Seda valearusaama peab paraku väga tihti kummutama.

 2. Olen sinuga nõus ja eks õpetajate ülesandeks on jälgida õpilaste töid ning vajadusel sellele tähelepanu juhtida. Eriti puudutab see uurimustööde juhendajaid.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga