III kontaktpäeva kodune töö.

 

Kodune ülesanne asub siin.

Aeg on edasi läinud. Vahepeal olen kohtunud oma magistritöö juhendajaga. Kohtumine oli väga edukas, kuna ühiselt saime selgust, mida uurida ja millele keskenduda. Arutelu käigus pakkus juhendaja mitu erinevat varianti, kuidas mudeleid kasutada ja lõplik valik jäi minu teha.

Mulle hakkas meeldima visuaalse kirjaoskuse teema, mis tundub aktuaalsena, kuna õpilasetel on raskusi diagrammide, jooniste jm. visuaalsete skeemide analüüsimise ja selgitamisega.

Loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse arendamise kõrval on loodusainete tundides olulisel kohal ka visuaalse kirjaoskuse arendamine. See hõlmab pildilise info esitamist verbaalsel kujul (suuliselt ja kirjalikult), verbaalse info üleviimist visuaalsesse vormi ning visuaalse info ülekannet ühest vormist teise. Kõik need tegevused seostuvad õpilaste kõrgemate mõtlemistasandite – analüüsi, sünteesi ja hinnangute andmise – arendamisega ning toetavad käsitletavatest loodusobjektidest ja -protsessidest tervikarusaamise kujunemist (Sarapuu, T. 2012).

Minu magistritöö esialgne pealkiri on “Loodusteaduslike mudelite mõju visuaalse kirjaoskuse kujundamisele põhikoolis.”

Magistritöö probleemiks on teada saada, millisel määral aitavad loodusteaduslikud mudelid kaasa põhikooli õpilaste tervikarusaamise kujundamisele loodusobjektidest ja – protsessidest. Seelest tuleneb töö eesmärk, mis on välja selgitada kuidas loodusteaduslikud mudelid aitavad kaasa visuaalse kirjaoskuse kujunemisele põhikoolis.

Magistritöö uurimisküsimused on järgmised:

1. Millised mudelid aitavad siduda visuaalset ja verbaalset informatsiooni ühtseks tervikuks?

2. Kuidas mudelid arendavad õpilaste analüüsi, sünteesi ja hinnangute andmise oskusi?

3. Kuidas mudelid kujundavad oskust ühes vormis esitatud visuaalse info analüüsimist ja selle ülekandmist teise visuaalsesse vormi?

4.Milleks on vajalik erinevatest allikatest saadud info omavahel seostada?

Lisan esialgse skeemi:

magtöö skeem

Arvatavasti muutub tulevikus midagi, aga algne idee on selline.

Kasutatud kirjandus:

1. Sarapuu, T. (2012) , “Haridustehnoloogia loodusainetes”, loetud aadressil:http://www.oppekava.ee/index.php/Visuaalset_kirjaoskust_arendavad_%C3%BClesanded

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga