Kodutöö: Näiteid informaatika ainekavadest

Soovisin võrrelda Raasiku valla Põhikoolide valikaine “Informaatika” ainekavasid, aga paraku nendel koolidel need puudusid. Otsingu tulemusena osutusid valituks Antsla Gümnaasium ja Saue Gümnaasium ning teen ülevaate nende valikaine “Informaatika” ainekavadest.

Viited:
Põhikooli Riiklik õppekava. “Valikaine Informaatika.” https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/8201/3007/VV1_lisa10.pdf#
Antsla Gümnaasiumi valikaine “Informaatika” ainekava http://www.antslakk.edu.ee/ak/pk/18_ARVUTIOPETUSE_AINEKAVA.pdf
Saue Gümnaasiumi valikaine “Informaatika” ainekava
http://www.saue.edu.ee/bw_client_files/saue/public/img/File/%C3%B5ppet%C3%B6%C3%B6/Valikaine%20informaatika.pdf

Analüüsin ainekavasid järgnevatest kriteeriumitest lähtuvalt:

  1. Eesmärgid
  2. Õpitulemused
  3. Õppesisu
  4. Õpitegevused
  5. Õppemeetodid
  6. Õppekirjandus
  7. Hindamisviisid
  8. Lõiming

1. Eesmärgid on mõlemal koolil püstitatud ja kooskõlas RÕK-iga, põhimõtteliselt copy riiklikust õppekavast. Saue Gümnaasium on jätnud välja viimase eesmärgi: osaleb virtuaalsetes võrgustikes ning kasutab veebikeskkonda digitaalsete materjalide avaldamiseks kooskõlas intellektuaalomandi kaitse heade tavadega.

2. Õpitulemused on põhjalikult lahti kirjutatud kõikide kooliastmete jaoks Antsla Gümnaasiumis ja kooskõlas RÕK-iga. Esimese kooliastme õpitulemused on koostatud oma kooli õpilastele mõeldes ja on alustatud täiesti algusest ning need on arusaadavad ja mõõdetavad.
Saue Gümnaasiumil on lahti kirjutatud I ja II kooliaste. Paraku on enamjaolt tehtud copy RÕK-ist ja jäetud ära mõned õpitulemused. Kuna RÕK-is puuduvad I kooliastme õpitulemused, siis Saue on tõstnud II kooliastme õpitulemuste esimese poole I kooliastmesse.
II kooliaste on mõlemal koolil copy RÕK-ist. Antsla Gümn. on need paigutatud ka II kooliastme alla, Saue aga III kooliastme alla.
Antsla on siiski sõnastanud mõned õpitulemused teisiti ja lisanud omapoolseid õpitulemusi ainekavase, jättes välja mõned RÕK-is olevad.
III kooliaste on Antslal samuti copy RÕK-ist, jättes välja mõned õpitulemused. Saue on oma III kooliastmesse tõstnud peaaegu täielikult koopia RÕK-i II kooliastmest.

3. Õppesisu kirjeldus on RÕK-iga võrreldes totaalselt teine. Koolid kirjeldavad õppesisuna paljut sedasama, mis oli kirjas õpitulemuste all.

4. Õpitegevused on kooskõlas RÕK-iga. Antsla Gümnaasiumis pooldatakse ikkagi arvutitundi kui sellist, milles tekstid võetakse ja seostatakse teistes ainetes õpitavaga. II ja III kooliastmes antakse ka kodutöid.
Saue Gümnaasium oma õpitegevusi eraldi välja toonud ei ole.

5. Õppemeetodeid on nimetanud ainult Antsla gümnaasium. Ka RÕK-is need puuduvad in Saue Gümnaasium pole neid välja kirjutanud.

6. Õppekirjanduse loetelu puudub
7. Hindamisviisid on Antsla Gümnaasiumil puhas copy RÕK-ist ja Saue pole seda välja kirjutanud.

8. Lõiminguks soovitavad kõik ainekavad küsida teiste ainetega seonduvaid tekste, teemasid erinevate aineõpetajate käest, et teistes ainetes õpitut arvutiõpetuses rakendada.

Miks on koolide informaatika ainekava nii sarnane RÕK-iga? Ilmselt on viimane liiga detailselt lahti kirjutatud. Kuid kas see on halb? Ehk ei olegi. Lihtsalt koolidel on kergem oma ainekava koostada ja kogu materjal näiteks kolme kooliastme peale jagada.
Samas võib ju I kooliastmes olla tip-top arvutitunnid eraldi, et esmased oskused selgeks saada. Siis on edaspidi aineõpetajatel kergem oma ainetunde lõimida infotehnoloogiaga ja nad ei pea tegelema põhioskuste õpetamisega.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga