4. loeng: Informaatika kui lõimiv ja lõimitav õppeaine

Millises järjestuses peaks alustama, kui luua sissejuhatavat informaatika kursust?
Küsida: mis seade sul on; mis sul laual on?
Esimene kursus II kooliastmes “Arvuti töövahendina.”

Tekstitöötlus
Anna ülesanne tekstitöötlusest, siis näed milliseid vigu nad teevad.

 1. Alusta Notepadis – pane kirja kõik, mida Notepadiga teha saab ja mis üldse on Notepad
 2. Jätka Wordpadis – pane kirja kõik, mida Wordpadiga saab teha rohkem kui Notepadiga ja mis üldse on Wordpad
 3. Jätka MS Wordiga – tunni lõpus õjuab sellesse ainult sise piiluda aga on põhimõtteliselt sama asi ainlt võimsam

Järgmistes tundides:

 1. mida saab Notepadiga ja mida Wordpadiga
 2. võta ette tüüpvead ja paranda)
 3. esita õpilastele vormindamata tekst valesti vormindatud asi, mille vormindamine pakuks õpilastele huvi

Ainetevaheline lõiming

Üldõpe – ainete asemel on teemad, mille sees õpetatakse vajalik eesti keelest, matemaatikast jne
lõimimine – varem ainetevaheline integratsioon
1. taseme lõimimine – kaks õpetajat lepivad kokku, millisel ajal sama teemat käsitletakse või tehakse üks töö, nt referaat ja hinde saab õpilane kahes aines, nt ajaloos sisu ja informaatikas vormistuse eest, mõlemad õpetajad annavad endast parima, et õpilane saaks võimalikult hea tulemuse.
2. taseme lõimimine – üldpädevused
Euroopa Liidu võtmepädevused
Riikliku õppekava üldpädevused
Eestis on digipädevus puudu
3. tase – läbivad teemad
1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine3. tase – läbivad teemad
2) keskkond ja jätkusuutlik areng
3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
4) kultuuriline identiteet
5) teabekeskkond
6) tehnoloogia ja innovatsioon
7) tervis ja ohutus
8) väärtused ja kõlblus

Näiteid õpiprojektide liikidest

Internetijaht – selline projekt kus kasutatakse standard e-maili, justkui sinu vanatädi koos oma mehega tahab tulla Austraaliast Eestisse külla, nad on 86-aastased. Tulevad lennukiga Helsingisse, laevaga Tallinna. Teatavad, et nad saabuvad esmaspäeval kell 14:00 D-terminali.
Siit ülesanne:
1) leia võimalikult odav hotell Tallinna sadama D-terminali läheduses, sest meil on jalad haiged, ei jaksa palju käia. Kasutasin kiireks otsinguks keskkonda Bookinghouse.ee
2) Kuidas jõuda Kihnu saarele oma esivanemate kalmistule? Kasutasin teekonna (autoga sõites) kaardistamiseks delfi.ee kaarti. Ühistranspordiga sõites kasutasin otsinguks peatus.ee võimalusi.

Kirjasõprade projekt – Image of the Other, põhineb inglise keele õppekavadel – aegajalt pead kirjutama kirja sõbrale. Vahetad kirju reaalse sõbraga. Kõik kirjad käivad läbi õpetaja, õpetaja annab juhendmaterjale, juhendab parandamist. Lõpuks paned selle info põhjal kirja kirjasõbra portree.

Virtuaalne reis – justkui matkaksid kellegi kuulsa inimese käidud rajal. Tema käidud punktidest teed fotosid või videosid kasutades Googlemaps`i. (Marco Polo jälgedes. Ajalugu, geograafia. Õpilased peavad reisipäevikut Marco Polo käidud radadest. Õpilased teevad internetiotsingute põhjal päeviku sissekanded.

Karu projekt – kaisukarude projekt Eestis ja Austraalias. Karu elab iga õpilase kodus ühe päeva. Kahe karu käimistest hakkab tekkima reisiblogi. Ja mida ta seal peres teeb. Kus käib jne. Kirjutatakse alati näiteks kella 12.00-13.00 vahel.

Geopeitus – kuhugi peidetakse ära näiteks üks münt. (igal õpilasel võiks olla endanimeline münt) ja sellest kohast tehakse foto kus see asub. Kes järgmisena selle üles leiab, teeb foto leitud kohast ja mündist, paneb asemele oma mündi ja jälle teeb pildi. Tegevust võiks kajastada blogis või Facebook´is.

eTwinning – koolid leiavad endale partneri, tehakse koos veebikeskkonnas projekt. Kokku ei saada.

Kogu kooli projektipäev – iga õpetaja veab ühte projekti, projektipäeva lõpuks peab kõigil olema midagi ette näidata.

 

Kodutöö: Näiteid informaatika ainekavadest

Soovisin võrrelda Raasiku valla Põhikoolide valikaine “Informaatika” ainekavasid, aga paraku nendel koolidel need puudusid. Otsingu tulemusena osutusid valituks Antsla Gümnaasium ja Saue Gümnaasium ning teen ülevaate nende valikaine “Informaatika” ainekavadest.

Viited:
Põhikooli Riiklik õppekava. “Valikaine Informaatika.” https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/8201/3007/VV1_lisa10.pdf#
Antsla Gümnaasiumi valikaine “Informaatika” ainekava http://www.antslakk.edu.ee/ak/pk/18_ARVUTIOPETUSE_AINEKAVA.pdf
Saue Gümnaasiumi valikaine “Informaatika” ainekava
http://www.saue.edu.ee/bw_client_files/saue/public/img/File/%C3%B5ppet%C3%B6%C3%B6/Valikaine%20informaatika.pdf

Analüüsin ainekavasid järgnevatest kriteeriumitest lähtuvalt:

 1. Eesmärgid
 2. Õpitulemused
 3. Õppesisu
 4. Õpitegevused
 5. Õppemeetodid
 6. Õppekirjandus
 7. Hindamisviisid
 8. Lõiming

1. Eesmärgid on mõlemal koolil püstitatud ja kooskõlas RÕK-iga, põhimõtteliselt copy riiklikust õppekavast. Saue Gümnaasium on jätnud välja viimase eesmärgi: osaleb virtuaalsetes võrgustikes ning kasutab veebikeskkonda digitaalsete materjalide avaldamiseks kooskõlas intellektuaalomandi kaitse heade tavadega.

2. Õpitulemused on põhjalikult lahti kirjutatud kõikide kooliastmete jaoks Antsla Gümnaasiumis ja kooskõlas RÕK-iga. Esimese kooliastme õpitulemused on koostatud oma kooli õpilastele mõeldes ja on alustatud täiesti algusest ning need on arusaadavad ja mõõdetavad.
Saue Gümnaasiumil on lahti kirjutatud I ja II kooliaste. Paraku on enamjaolt tehtud copy RÕK-ist ja jäetud ära mõned õpitulemused. Kuna RÕK-is puuduvad I kooliastme õpitulemused, siis Saue on tõstnud II kooliastme õpitulemuste esimese poole I kooliastmesse.
II kooliaste on mõlemal koolil copy RÕK-ist. Antsla Gümn. on need paigutatud ka II kooliastme alla, Saue aga III kooliastme alla.
Antsla on siiski sõnastanud mõned õpitulemused teisiti ja lisanud omapoolseid õpitulemusi ainekavase, jättes välja mõned RÕK-is olevad.
III kooliaste on Antslal samuti copy RÕK-ist, jättes välja mõned õpitulemused. Saue on oma III kooliastmesse tõstnud peaaegu täielikult koopia RÕK-i II kooliastmest.

3. Õppesisu kirjeldus on RÕK-iga võrreldes totaalselt teine. Koolid kirjeldavad õppesisuna paljut sedasama, mis oli kirjas õpitulemuste all.

4. Õpitegevused on kooskõlas RÕK-iga. Antsla Gümnaasiumis pooldatakse ikkagi arvutitundi kui sellist, milles tekstid võetakse ja seostatakse teistes ainetes õpitavaga. II ja III kooliastmes antakse ka kodutöid.
Saue Gümnaasium oma õpitegevusi eraldi välja toonud ei ole.

5. Õppemeetodeid on nimetanud ainult Antsla gümnaasium. Ka RÕK-is need puuduvad in Saue Gümnaasium pole neid välja kirjutanud.

6. Õppekirjanduse loetelu puudub
7. Hindamisviisid on Antsla Gümnaasiumil puhas copy RÕK-ist ja Saue pole seda välja kirjutanud.

8. Lõiminguks soovitavad kõik ainekavad küsida teiste ainetega seonduvaid tekste, teemasid erinevate aineõpetajate käest, et teistes ainetes õpitut arvutiõpetuses rakendada.

Miks on koolide informaatika ainekava nii sarnane RÕK-iga? Ilmselt on viimane liiga detailselt lahti kirjutatud. Kuid kas see on halb? Ehk ei olegi. Lihtsalt koolidel on kergem oma ainekava koostada ja kogu materjal näiteks kolme kooliastme peale jagada.
Samas võib ju I kooliastmes olla tip-top arvutitunnid eraldi, et esmased oskused selgeks saada. Siis on edaspidi aineõpetajatel kergem oma ainetunde lõimida infotehnoloogiaga ja nad ei pea tegelema põhioskuste õpetamisega.