Tunnikava katsetus: Tulpdiagrammide loomine

Tunni teema: tulpdiagrammide loomine
Klass: 10. klass
Eesmärk: tutvustada diagrammi loomist
Õpilane:

 • valib vajalikud lähteandmed sagedustabelist
 • õpib looma diagrammi andmete järgi
 • valib sobiva diagrammi kuju
 • lisab diagrammile ja telgedele pealkirjad
 • vormindab diagrammi vastavalt etteantud juhendile

Tunni käik:

 

 • slaidishow diagrammidest
 • eesmärkide ja õpiväljundite tutvustamine, mida ta tunni lõpuks oskab
 • eelnevalt õpitu meenutamine ja kordamine
 • uue osa tutvustamine (õpetaja näitab ette diagrammi loomise sammud, muutmise võimalused)
 • Õpilase iseseisev ülesanne, diagrammi loomine
 • õpilaste loodud diagrammide vaatlus ja tagasiside andmine
 • hindamine
 • kinnistamine

Töös kasutatavad vahendid: arvuti,  programmid MS Excel, Libre Office või Google Spreadsheet

3. loeng: Informaatikatunni kavandamine…

Informaatikadidaktika 3 vaala:

 • EESMÄRGID
 • MEETODID
 • SISU

Eesmärgid tuleb sõnastada ÕPETAJAST lähtuvalt (tunnikavas on üks eesmärk) Õpiväljund on ÕPILASE SOORITUS (näiteks: õpilane on suuteline koostama tunnikava).
Näiteks: PowerPoint esitluse koostamine
Õpilane

 • valib sobiva slaidipõhja (rakendustaseme mõiste ja oskus)
 • muudab fondi suurust
 • lisab üleminekuid
 • vahetab slaidimalli
 • selgitab oma sõnadega malli ja slaidipõhja erinevust
 • hindab slaidi kujundust juhise abil (halb sõnastus: oskab hinnata ja võrrelda head maitset PP-l)

NB! Sõnad – TEAB ja OSKAB on TABU – Neid õpiväljundite koostamisel ei kasutata!!!

Kuidas me saame teada, et õpilane on õpitu omandanud, kuidas me saame seda kontrollida? Õpiväljund tuleb sõnastada nii, et seda n võimalik hinnata.
Näteks:

 • selgitab oma sõnadega laadi mõiste;
 • märgistab etteantud vormindamata tekstis kõik pealkirjad vastava laadiga;
 • koostab märgitud pealkirjadest sisukorra ja valib sellele sobiva kujundusmalli

Tunni ülesehitus NR 1

 • köida
 • ütle, loetle õpilastele eesmärgid
 • meenuta
 • uus osa
 • juhenda õppimist
 • uute teadmiste demostreerimine
 • tagasiside andmine
 • hindamine
 • kinnistamine

Mis on unustamise kõver? Kui nädala jooksul sellest õpitust veel räägid, siis on meeldejäämine kindlam. Ka tunni lõpus võib kõike veel korrata. Unustamise kõver langeb kiirelt esimese kahe nädala jooksul.

Tunni ülesehitus NR 2

 • esita probleem (kas või video vahendusel)
  uus osa – see jääb vahele
 • avastamine – õpilased ise avastavad kuidas viiteid teha
 • vaheldusrikkuse printsiip (induktiivne ehk deduktiivne)
 • vastastikkuse näitlikustamise printsiip (hea õppesündmus õpetab õpetajat ka)
 • õppija individuaalsete iseärasustega arvestamine
 • töökorraldus arvutiklassis