Kodutöö nr.2: Õppedisaini mudelite võrdlus

Võrdlesin  Pebble-in-the-Pond  õppedisaini mudelit ADDIE mudeliga. Mõlemad õppedisaini mudelid on 5 etapilised ja instruktsionaalse disaini mudelid.

Merrill`i mudel läbib 5 etappi: 

 1. Probleem – koostatakse olukorra kirjeldus, sõnastatakse probleem, antakse  õppijatele täpne selgitus, ülevaade, sõnastatakse oodatav lõpptulemus.
 2. Analüüs – selgitatakse välja õppijate eelteadmised, järgmised sammud uue probleemi lahendamiseks
 3. Strateegia – koostatakse täielik sisu kirjeldus, mis võimaldab õppijal omandada soovitud teadmisi ja oskusi. Õppestrateegia ühendab nelja suhtlemiskomponenti kuidas õpetada: räägi, küsi, näita ja tee.
 4. Disain – kujundamine
 5. Tootmine – rakendamine, teostamine
ADDIE mudel – samuti 5 sammu  ehk läbib 5 etappi
 1. Analüüsi etapp – toimub vajaduste, sihtrühma (õppijate) ja konteksti analüüs
 2. Projekteerimise/kavandamise etapp – sõnastatakse õpieesmärgid, valitakse kasutatava meedia tüübid, koostatakse kursuse ja selle sisu struktuur ning õppeprotsessi kava
 3. Arendamise/väljatöötamise etapp – tulemiks on valmis e-kursus, sh täielik valmiskomplekt õppematerjale koos õpijuhisega
 4. Rakendamine/läbiviimise etapp – tegemist on ADDIE mudeli kõige otsustavama ja võiks öelda ka raskeima osaga. Selles etapis rakendatakse kõike senitehtut reaalses elus reaalsete õppijatega
 5. Hindamise etapp – kursuse kvaliteedi tagamise seisukohast oluline etapp. Nimelt ei ole hindamine mitte ühekordne tegevus, vaid kogu ADDIE mudeli ulatuses toimuv protsess. Eraldi etapina on ta välja toodud kõige viimasena, et anda hinnang kogu loodud kursusele.

Merrilli mudelit kasutades peetakse oluliseks:

–  õppematerjal, mis esitatakse oleks kontekstis reaalse maailma probleemidega,

–  õppijatel oleks eelteadmisi ja kogemusi

–  õppematerjali tutvustades kasutataks erinvaid vahendeid esitledes

–  õppijatel oleks võimalik kasutada oma värskelt omandatud teadmisi, oskusi

–  õppematerjal pakuks meetodeid kuidas kasutada oma uusi teadmisi ja luua uusi

ADDIE mudelit kasutades soovitatakse rakendada õppija aktiveerimiseks ja motiveerimiseks Gagne üheksat korraldust:

 1. tähelepanu äratamine
 2. eesmärkidest teavitamine
 3. toetumine eelnevalt õpitule
 4. kasutada erinevaid tehnikaid huvi ja stiimuli äratamiseks
 5. kasutage õppimisel samme lihtsamalt keerulisemale
 6. kaasata õppijaid tulemuslikkuse saavutamiseks arutellu
 7. tagasiside andmine
 8. saavutatud eesmärkide hindamine
 9. kogemuste analüüs

Mõlemat mudelit võib kasutada e-kursuse loomiseks. Kuigi mõlema mudeli etappide sõnastus ja järjestus on veidi erinev on minu jaoks mõlemas mudelis olulisi printsiipe, mida kursuse loomisel arvestatakse. Esialgsel tutvumisel tundus mulle huvitavam ja sõbralikum Kivike-Tiigis mudel. Peale ADDIE mudeliga tutvumist tundus ka see loogiline ja justkui põhjalikumgi. Mõlemis mudelis on ühiseid jooni, mida arvestatakse kursuse loomisel. Mulle väga meeldib, et arvestatakse toetumist eelnevalt õpitule, ehk selgitatakse välja õppija teadmised, kasutatakse erinevaid tehnikaid esitlemiseks selgitamiseks, samme lihtsamalt keerulisemale ja tulemuslikkuse saavutamiseks kaasatakse õppijad arutellu.

Merrill sõnastas oma õpetamise põhiprintsiibid järgmiselt:

 • Demonstratsiooni printsiip: õppijad vaatlevad demonstratsioone (nt. katseid, eluliste probleemide lahendusi, juhtumianalüüse)
 • Rakendamise printsiip: õppijad rakendavad uusi teadmisi
 • Ülesandekesksuse printsiip: õpetamine on üles ehitatud ülesannete-põhiselt
 • Aktiveerimisprintsiip: õppijad aktiveerivad varasemaid teadmisi või kogemusi
 • Lõimimisprintsiip : õppijad lõimivad õpitut oma igapäevase eluga
Merrill`i õpetamise printsiipe lugedes, tundub tema õppedisaini mudel olevat õppijat rohkem arvestav ja kaasav.

Kasutatud allikad:

1. Merrill, David.  “A Pebble-in-the-Pond Model For Instructional Design.” http://www.ispi.org/pdf/Merrill.pdf

2. “ADDIE mudel”  http://www.tlu.ee/opmat/eope/e_kursuse_a_ja_o_moodle/addie_mudel.html

3. Malachowski,  Michael J.  “ADDIE Based Five-Step.”  http://fog.ccsf.cc.ca.us/~mmalacho/OnLine/ADDIE.html