Personal tools
You are here: Home
Document Actions

Õpetaja Professionaalne Areng ePortfoolio Õpetajakoolituse Lahenduse Toel

by vahur last modified 2006-01-16 13:52

Käesoleva projekti eesmärgiks on õpetaja professionaalse arengu toetamine ePortfooliol põhinevate lahenduste abil ning õppejõudude ja õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste arendamine läbi õpetajahariduse kõigi kolme tasandi – esmaõppe, kutseaasta ning täiendõppe.

Sellest tulenevalt on projekti kolm alameesmärki:

  1. Õpetajahariduse kõiki astmeid toetava ePortfoolio lahendustest lähtuva ühtse õpi- ja tugikeskkonna loomine esmaõppe, kutseaasta ja täiendõppe kooskõlastatud arendamiseks ja õpetaja kutsestandardile vastavate oskuste omandamiseks.
  2. Õpetaja elukestvat õpet toetava ePortfoolio laheduse rakendamine süsteemseks eneseanalüüsiks ja kutseoskuste kujunemiseks läbi toodud kolme tasandi.
  3. Õpetajate ja õppejõudude koolitamise käivitamine haridustehnoloogiliste pädevuste kujundamiseks, tugi- ja õppematerjalide arendamiseks, õppe sisu kvaliteedi parandamiseks ja e-õppe materjalide väljatöötamiseks ning kasutamiseks.


ePortfoolio ehk digitaalne arengumapp on haridustehnoloogia kiiresti arenev valdkond, mille lahendused toetavad elukestvat õppimist, võimaldades õppijal koguda autentseid materjale, neid omavahel seostada, reflekteerida, soovi korral esitleda erinevatele sihtgruppidele (oskusi, teadmisi, isikuomadusi), analüüsida, anda ja koguda tagasisidet, planeerida oma professionaalset arengut.

Kogu projekti tegevus jaguneb suures plaanis kahe töögrupi vahel: I töögrupp – Õpetaja professionaalse arengu töögrupp, mille all on kolm alamtöögruppi: esmaõppe, kutseaasta ja täiendõppe töögrupid. Töögrupid koos loovad ideoloogia ja sisu digitaalse arengumapi jaoks. II töögrupp loob rakenduse, tehnilise ja tarkvaralise infrastruktuuri ePortfoolio jaoks.

Projekti finantseerib ESF.

 

RAK ja EL logoPowered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: