Personal tools
You are here: Home Sündmused Pedagoogiliste kirjutiste võistlus 2008
Document Actions

Pedagoogiliste kirjutiste võistlus 2008

What Appointment
When 2008-06-01 06:35 PM to
2008-10-24 11:35 PM
Where
Contact Name Kai Võlli
Contact Email kai@meis.ee
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
by Kai Võlli last modified 2008-06-16 09:51 PM

Võistluse üldteema on "Tund – jäämäe veepealne osa õpetaja töös II". Võistlusele oodatakse ennekõike õpetajate ühistööd ja ainete lõimimist kajastavad kirjutisi. Võistlustöö saata aadressile kai@meis.ee kuni 24. oktoobrini 2008 e-kirja manustena. Tööde hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume: 1) kirjutise seotus võistluse üldteemaga, kirjutise terviklikkus, lõpetatus ja järelduste esitamine. 2) esitatu veenvus (tõekspidamiste mõtestatus, kirjeldatud tegevuste või esitatud andmete analüüsi olemasolu, viited autoriteetidele oma tõekspidamiste tutvustuses, kirjandusallikate esitamise teemakohasus, näitlikustatus); 3) andmete kogumise / näitliku materjali valiku asjakohasus töö esimeses osas esitatust lähtuvalt; 4) esitatud seisukohti rakendamine töös, seisukohtade tutvustamine teistele pedagoogidele (tehtu ja kavatsused); 5) töö keelekasutus ja vormistus (teksti liigendamine ja keeleline ladusus, teksti arvutil vormistamise korrektsus; töö õigekirja kontrollimiseks soovitame kasutada spellerit). Võistlustöid hindab Johannes Käisi Seltsi juhatuse moodustatud töörühm. Töörühm teeb oma otsuse teatavaks hiljemalt 22. detsembriks 2008 ning auhinnad antakse üle seltsi aastakonverentsil 2009. aasta jaanuaris. Võistlustööd säilitatakse Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis ja autorite nõusolekul avalikustatakse seltsi kodulehel.

More information about this event…


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: