Personal tools
You are here: Home Käisi Selts Seltsi tegevus 2012. aastal
Document Actions

Seltsi tegevus 2012. aastal

by Kai Võlli last modified 2013-03-04 08:49 AM

Tegevusaruanne kiideti heaks seltsi aastakonverentsil 2012.

Seltsi juhatuse koosolekul aasta alguses kinnitati aastateemaks “Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes”. See teema on seltsil olnud juba mitmendat aastat, kuna selle teema mõiste on lai ning pakub huvi .

Otsustati korraldada JKS aastakonverents 30. novembril.

Jätkus seltsi koostöö Rosma kooliga, kes on teinud ettepanekuid seltsi ürituste paremaks korraldamiseks ja omapoolsete ettekannetega toetanud suvekooli ning konverentsi.

Jätkus koostöö ka Paide Ühisgümnaasiumiga. Paide Ühisgümnaasium ja Johannes Käisi Selts kutsusid 3.–6. klassi õpilasi üles kodu-uurimuslikule tegevusele, et ergutada laste huvi kodu ja kodukoha vastu ning õpetada lapsi hoidma ja talletama perekonna mälestusi. Üldteemaks oli „Mäng on väikese inimese töö”, esitamise tähtaeg 1. märts 2012.

Kodu-uurimistöödest tehti kokkuvõtteid 2012. aasta septembris. Uus, 2012/13. õppeaasta 3.–6. klasside õpilaste kodu–uurimistööde võistlus on välja kuulutatud („Nii kena on olla, kui pere on koos”).

Kevadel peale Johannes Käisi Seltsi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöölepingu uuendamist kuulutati välja pedagoogiliste kirjutiste võistlus teemal “Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes“.

Hindamiskomisjonile laekus 4 tööd, osales 4 õpetajat.
Konverentsil (30. novembril) tunnustatakse pedagoogiliste võistluskirjutiste autoreid.

Tavapäraseks saanud suvekool toimus 15.–16. augustil 2012 Võrumaal Rõuge vallas Seedri puhketalus. Seekord katsetasime koostööd B. G. Forseliuse Seltsiga teemal “Eestikeelne kool 325: Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes”. Osales rekordarv osalejaid – 84 inimest.

Jätkus koostöö Peri Põllumajandusliku osaühistuga. Peri POÜ tunnustab õpetajaid Johannes Käisi preemiaga. Statuudi kohaselt määratakse igal aastal kaks auhinda: üks Põlvamaal ja teine mujal Eestis töötavale õpetajale tulemusrikka tegevuse, Johannes Käisi pedagoogilise pärandi või tänapäeva pedagoogiliste mõtete ellurakendamise eest. Johannes Käisi 2012. aasta preemia nominentideks esitati kokku 11 õpetajat, seekord olid nominentide hulgas ka õpetajad vene õppekeelega lasteaiast ja koolist.

Joh Käisi Seltsi juhatuse ettepanekul tehti ettepanek Peri POÜ juhatusele anda 2012. aasta Käisi preemia välja järgmistele pedagoogidele: Helgi Vassilko (Kanepi Gümnaasium) ja Loona Pärl (Türi Põhikool).

Oleme aktiivselt osalenud Õpetajate Liidu koostatud küsitlustel ning volitanud seltsi esindaja osalemaks ÕL koosolekutel.

Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris toimus Käisi teemapäev alushariduse üliõpilastele 19.oktoobril 2012, mille viisid läbi seltsi juhatuse liikmed Aina Alunurm, Anu Sarap, Pille Liblik. Tutvustati Johannes Käisi pedagoogiliste ideede ja teiste 20.sajandi pedagoogiliste kontseptsioonide
seoseid, anti ülevaade Joh Käisi Seltsi ajaloost ja tegevustest, esitleti võimalusi lasteaias loovtegevuse korraldamiseks.

Seoses keelekümblusprogrammi käivitamisega Nazarbajevi Intellektuaalsete Koolide liikumises (Kasahstan) on õpetajate koolituses tutvustatud Johannes Käisi didaktilisi põhimõtteid, osalejad on saanud koopia Käisi tööde venekeelsest valimikust Выдержки из работ Йоганнесса Кяйса.

Juhatus on teinud seltsi põhikirja muudatusettepanekuid, mis lähevad kinnitamiseks üldkoosolekule.

On vastu võetud seltsi raamatupidamiseeskirjad ja sõlmitud leping raamatupidamisteenuse osutamiseks.

Juhatus on koos käinud sellel aastal 8 korda. Koosolekud on protokollitud. Lisaks ürituste korraldamise aruteludele võeti vastu 5 uut seltsi liiget, 1 arvati seltsist välja, otsustati, et liikmepiletite väljaandmine ei ole enam vajalik. Arutati põhikirja muudatusettepanekuid ja raamatupidamise kaasaegsemat korraldamist.

Seltsi juhatus on teinud volitusi seltsi liikmetele osalemaks koolide atesteerimiskomisjonide töös 5 korral.

Juhatuse esimees osales mittetulundusühingute baaskoolitusel.

Seltsi esindaja oli kutsutud Eesti Keelenõukogu laiendatud koosolekule - seminarile „Eesti keel eestikeelses üldhariduskoolis“, mis toimus 8.novembril 2012 Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.

Infot oleme jaganud seltsi listis, kodulehel ja ajakirjanduses. Õpetajatele edastatakse teavet ka maavalitsuste haridusosakondadest.

Plaanidest aastaks 2013:

* seltsil jätkub koostöö HTM, Peri POÜ, Võru maavalitsuse, Elva Gümnaasiumi, Rosma kooliga.

* üritame aktiviseerida Seltsi tegevust erinevates Eesti piirkondades

* jätkub Paide Ühisgümnaasiumiga koostöö. Järgneva 2012\13. õppeaasta 3.– 6. klassi õpilaste kodu-uurimuslike tööde üldteema on „NII KENA ON OLLA, KUI PERE ON KOOS”. Tööde esitamise tähtaeg 1. märts 2013. odu-uurimistöödest tehakse kokkuvõtteid 2013. aasta septembris.

* suvekool

* tavapärane pedagoogiliste kirjutiste võistluse

* Korrastame seltsi liikmete nimekirja

Tegevusaruande koostas seltsi juhatuse liikmetelt laekunud info põhjal Anne Koppel.

Aruanne on läbi arutatud seltsi juhatuse koosolekul ja esitatud seltsi üldkoosolekul Tartus, 30. novembril 2012.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: