Personal tools
You are here: Home Käisi Selts HTMi ja JKSi pedagoogiliste kirjutiste võistlus 2009
Document Actions

HTMi ja JKSi pedagoogiliste kirjutiste võistlus 2009

by Kai Võlli last modified 2009-09-29 06:42 PM

Vastavalt 31.08.2009 sõlmitud koostöökokkuleppele kuulutavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts välja 2009. aasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse. Seltsi 2009.–2011. aasta üldteemaks on „Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus”. Võistlustöid saata aadressile kai@meis.ee kuni 31. oktoobrini 2009.


Teemat sissejuhataval aastal ootame, et kirjutajad

1)      mõtestavad mõiste hariduspüramiid ja tutvustavad oma arusaama tervislikust õppekeskkonnast kui õppija arengu olulisest eeltingimusest,

2)      osutavad isiklikele kogemustele ja teemakohasele kirjandusele (sh Johannes Käisile ja tema koolkonna kirjutistele), millele tuginedes nad oma arusaama on kujundanud,

3)      kirjeldavad omaenda, oma lasteaia/kooli õnnestumisi tervisliku õppekeskkonna kujundamisel, viidates sealjuures asjaoludele (tegevuste kulgu või tulemust silmas pidades), mille põhjal nad kirjeldatut edulooks peavad.

Kaks esimest punkti vormistatakse töö esimese osana, kolmas punkt – töö teise osana.

 

Keskenduda võib ka vaid ühele õppekeskkonna komponendile, nt virtuaalne õppekeskkond, õpilastevahelised suhted, huvitegevus.

 

Võistlustöö peab olema kirjutatud eesti keeles. Töö teises osas võib olla ka muus keeles materjale.

 

Võistlustöö saadetakse hindamise töörühma sekretärile (kai@meis.ee) e-kirja manustena. Töö on soovitav esitada kahe failina. Esimeses failis (nimetus Tiitel) esitatakse töö tiitelleht, kus on ka koostaja andmed: nimi, kool, telefon, e-posti aadress, märgusõna, märge JKSi kodulehel avalikustamise kohta – nõus avalikustama või mitte). Teises failis (nimetus Kirjutis) esitatakse võistlustöö, tiitellehel esitatakse koostaja andmetest vaid märgusõna. Võistlustöö võib esitada ka kolme või enama failina, kui II osa sisaldab eriformaadilisi materjale (nimetused Kirjutis_1, Kirjutis_2 vm).

 

Tööde hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:

1)      kirjutise seotus võistluse üldteemaga,

2) esitatu veenvus (tõekspidamiste mõtestatus, viited teemakohasele kirjandusele oma tõekspidamiste tutvustuses, näitlikustatus),

4) töö keelekasutus ja vormistus (teksti liigendamine ja keeleline ladusus, teksti arvutil vormistamise korrektsus; töö õigekirja kontrollimiseks soovitame kasutada spellerit).

 

Võistlustöid saata aadressile kai@meis.ee kuni 31. oktoobrini 2009. 

 

Võistlustöid hindab Johannes Käisi Seltsi juhatuse moodustatud 7-liikmeline töörühm. Töörühm teeb oma otsuse teatavaks 8. jaanuaril 2010 Seltsi aastakonverentsil, kus antakse üle ka auhinnad.

 

Võistlustööd säilitatakse Pedagoogika Arhiivmuuseumis ja autorite nõusolekul avalikustatakse seltsi kodulehel.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: