Personal tools
You are here: Home Seltsi tegevused 2010.aastal, konverents Tartus 7. jaanuaril 2011 ● Seltsi esimene põhikiri
Document Actions

● Seltsi esimene põhikiri

by Jana Järvsoo last modified 2006-09-29 04:13 PM

Johannes Käisi Seltsi põhikiri. Kooliuuenduslane. Tallinn. 1990, nr 1, lk 21-23

1.   Johannes Käisi Selts (edaspidi JKS)  on asutatud Johannes Käisi pedagoogilise pärandi uurimiseks ning tema ideede ja meetodite rakendamiseks nüüdiskoolis.  Selts algatab ja osutab abi kooliuuenduslikule tööle Eestis.

2.   JKS-i asutajaliikmeteks on individuaalselt Johannes Käisi preemia laureaadid kuni 1988.a.,  kollektiivsete liikmetena Johannes Käisi nimeline Põlva Keskkool ja Eduard Vilde nimeline kolhoos.

3.   JKS-i võivad kuuluda kirjaliku avalduse esitamisel õpetajad, haridustöötajad ja teiste elualade inimesed ning kollektiivliikmetena asutused, ettevõtted ja organisatsioonid,  kui nad on valmis tegutsema Seltsi eesmärkidele vastavalt.   Johannes Käisi endised õpilased Võru Õpetajate Seminarist, kes astuvad Seltsi liikmeks, vabastatakse liikmemaksust.

4.   JKS-i liikmetel on kohustus järgida Seltsi eesmärke, tasuda liikmemaksu ning õigus osa võtta kõigist Seltsi üritustest, valida ja olla valitud JKS-i juhtorganeisse,  samuti õigus JKS-i
toetusele  oma tööde publitseerimisel ja kirjastamisel. Seltsist väljaastumiseks esitatakse kirjalik avaldus, Seltsist  väljaarvamise  otsustab üldkoosolek liikme töötamisel Seltsi eesmärkide vastu.  Seltsist väljaarvatud isikuile neilt laekunud liikmemakse ja muid makseid ei tagastata.

5.   JKS-i varalised vahendid moodustuvad liikmemaksudest,  annetustest, kingitustest,  vahenditest Seltsi teenuste ja muu tegevuse eest, mille rahalist külge reguleerivad osapoolte vahel sõlmitud lepingud;  Seltsi vahenditelt saadud tuludest. Üksikisiku liikmemaksu määraks on 5 rubla, kollektiivsetel liikmetel 50 rubla aastas; väljaspool Eestit elavad JKS-i liikmed võivad tasuda liikmemaksu vastava riigi valuutas.

6.   Oma raha kasutab Selts vastavalt põhikirjaliste eesmärkide järgimisel tekkinud vajadustele konverentsideks,  stipendiumideks,  kirjastamiseks,  juhtimise ja asjaajamise kuludeks jne.

7.  JKS on juriidiline isik, tal on oma nimetusega pitsat  ja pangaarve.

8.  JKS-i juhtorganiks  on üldkoosolek,  selle vaheaegadel korraldab Seltsi tegevust üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks valitud juhatus  ja esimees.

Üldkoosolek

-   võtab vastu põhikirja, teeb sellesse vajadusel muudatusi;
-   valib juhatuse, esimehe ja revisjonikomisjoni iseenda poolt määratud arvulises koosseisus;
-   kuulab ära juhatuse ja revisjonikomisjoni tegevuse aruanded;
-   kinnitab juhatuse koostatud sisulise ja eelarvelise tegevuse suunad üldkoosolekute-vaheliseks ajaks ja aruandeaastaks;
-   lubab juhatusel palgata Seltsi tegevuse edendamiseks tööjõudu
-   võtat vastu otsuse Seltsi tegevuse lõpetamiseks.

Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kul selle poolt on vähemalt 2/3 Seltsi tegevliikmetest. Igal üksikliikmel ja igal kollektiivliikmel on üks hääl.

Üldkoosoleku vaheaegadel   korraldab , Seltsi tegevust juhatus, kes tuleb kokku vastavalt üldkoosolelsul kinnitatud korraliste istungite plaanile ja Seltsi tegevusest tekkinud vajadusele.

Juhatus
-   kavandab Seltsi majandusliku tegevuse suunad ja eelarvelised
kulutused,
-   korraldab Seltsi ja selle liikmete tegevust,
-   annab oma tegevusest aru üldkoosolekul,  
-   kinnitab Seltsi astumised ja Seltsist väljaastumised.

Esimees

-   lahendab jooksvaid tööküsimusi ja korraldab juhatuse tegevust,
-   sõlmib lepinguid vastavalt üldkoosoleku ja juhatuse otsustele
ja põhikirjale,
-   kasutab Seltsi rahalisi vahendeid vastavalt üldkoosoleku ja juhatuse kinnitatud eelarvele,
-  kutsub kokku juhatuse ja üldkoosoleku,
- annab juhatusele oma tegevusest aru.

Revisjonikomisjon

-   kontrollib Seltsi finantsilist tegevust ja asjaajamist,
-   allub ainult-üldkoosolekule ja esitab tööaruanded kinnitamiseks.

Seltsi liikmeskonna laienedes korraldatakse tegevust ka toimkonniti.

9.  JKS asjaajamine ja dokumentatsioon hoitakse Johannes Käisi nimelises Põlva Keskkoolis ja sellega on õigus tutvuda kõigil Seltsi liikmetel. Likvideerimise korral antakse Seltsi arhiiv üle Eesti Pedagoogikamuuseumile. Muu vara osas otsustab üldkoosolek.


JKS-i põhikiri võetl vastu ühel häälel Seltsi üldkoosolekul 20.  veebruaril 1990. a.

JKS-i juhatuse esimees    Paul Lehestik
JKS-i juhatuse liikmed      Ferdinand Eisen, Tiiu Kiudorv, Jaan Eilart, Heino Mägi
Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: