Personal tools
You are here: Home Seltsi tegevused 2010.aastal, konverents Tartus 7. jaanuaril 2011 Mittetulundusühingu Johannes Käisi Seltsi põhikiri
Document Actions

Mittetulundusühingu Johannes Käisi Seltsi põhikiri

by Kai Võlli last modified 2009-08-20 01:57 PM

Kontaktandmed – Jüri t 12 Võru 65620 Tel 78 68 353, 78 60 366 Juriidilise isiku registrikood –80046370 Pangakonto number – 10402021659002 SEB Registreeritud äriregistris 10.05.2001

I. Üldsätted

1. Seltsi ametlik nimi on Johannes Käisi Selts (edaspidi: selts), lühendatult JKS
2. Selts on asutatud 20. veebruaril 1990.a. tähtajatult
3. Seltsi aadress on Jüri t 12 Võru 5605
4. Selts on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma vara, sümboolika, pitsat ja pangaarve
5. Seltsi eesmärk on koondada inimesi, esmajoones õpetajaid ja teisi haridustöötajaid, kes tahavad kaasa aidata Johannes Käisi pedagoogilise pärandi uurimisele ja propageerimisele, tema ideede ja meetodite rakendamisele nüüdiskoolis, üldse kooliuuendustööle Eestis
6. Seltsi tegevuse põhimõteteks on
- liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus
- liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused Seltsi ees

II. Liikmed

7. Seltsi võivad kuuluda isikliku avalduse alusel õpetajad, haridustöötajad ja teised füüsilised isikud, kes on valmis tegutsema vastavalt Seltsi põhikirjale
8. Seltsi liikmeks vastuvõtmine toimub juhatuse otsusel
9. Seltsi liikmelisus on seotud liikmemaksuga. Liikmemaksu suuruse otsustab Seltsi üldkoosolek
10. Seltsi võidakse üldkoosoleku otsusega Seltsist välja arvata, kui ta
- ei tasu õigeaegselt liikmemaksu
- kahjustab üldkoosoleku arvates oma tegevusega oluliselt Seltsi mainet
11. Seltsi liikmel on õigus
- nõuda üldkoosoleku kokkukutsumist
- osa võtta Seltsi üldkoosolekuist, võtta seal sõna, tehe ettepanekuid Seltsi tegevuse parandamiseks
- saada teavet Seltsi juhtorganite kohta
- hääleõiguse ja võrdsuse alusel valida Seltsi juhtorganeid ja olla neisse valitud
- kirjaliku avalduse alusel lahkuda Seltsist
12. Seltsi liige on kohustatud
- täitma Seltsi põhikirja nõudeid, üldkoosoleku ja juhatuse seaduspäraseid otsuseid
- hoidma Seltsi mainet
- tasuma liikmemaksu üldkoosoleku poolt otsustatu suuruses ja ajaks
13. Seltsi juhatuse otsusega võidakse anda Johannes Käisi Seltsi toetajaliikme nimetus isikuile väljaspool Seltsi liikmeskonda, kes on toetanud Seltsi tegevust
14. Toetajaliikmel on Seltsi liikme õigused, välja arvatud õigus valida Seltsi juhtorganeid ja olla neisse valitud ning hääleõigus Seltsi vara puudutavate küsimuste otsustamisel
15. Toetajaliikmel ei ole liikmemaksu tasumise kohustust

III. Seltsi vara

16. Seltsi vara moodustub liikmemaksudest, annetustest, toetustest ning kirjastus- ja koolitustegevustest. Vara üle peetakse lihtsustatud raamatupidamist
17. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest
18. Seltsi vara valdab ja kasutab juhatus, käsutab üldkoosolek
19. Kontrolli Seltsi finantsmajandusliku tegevuse üle teostab revisjonikomisjon

IV. Seltsi juhtimine

20. Seltsi kõrgimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.
21. Seltsi juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma kahe kuu jooksul pärast seda, kui vähemalt 25% Seltsi liikmetest on seda kirjalikult ja põhjust ära näidates nõudnud
22. Üldkoosoleku pädevus:
- seltsi tegevuse kavandamine, ülesannete jaotamine, tegevusaruannete kinnitamine
- juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
- põhikirja kinnitamine, sellesse vajalike muudatuste tegemine
- liikmemaksu suuruse ja maksetähtaja määramine
- ülesannete andmine juhatusele ja revisjonikomisjonile, õigus viimaste otsuseid tühistada
- Seltsi vara käsutamine, õigus delegeerida vara käsutamise õigusi juhatusele
- Seltsi tegevuse lõpetamine
23. Otsustamine üldkoosolekul toimub lihthäälteenamusega
24. Seltsi põhikirja muutmise ja Seltsi tegevuse lõpetamise asjus on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui osavõtjaid on vähemalt 50% Seltsi liikmetest
25. Seltsil on vähemasti kolmeliikmeline juhatus, mis juhib ja esindab Seltsi igapäevases tegevuses.
26. Juhatuse valib Seltsi liikmete seast üldkoosolek kaheks aastaks, otsustades seejuures ka juhatuse suuruse
27. Juhatus valib oma tegevusaja esimesel koosolekul juhatuse esimehe, selle asetäitja ja esindajad eri regioonidesse
28. Seltsi juhatuse pädevus:
- uute liikmete vastuvõtmine
- üldkoosoleku kokkukutsumine
- üldkoosoleku otsuste täideviimine, aruandmine üldkoosolekule
- Seltsi igapäevase tegevuse, sealjuures finantsmajandusliku tegevuse korraldamine
- Seltsi dokumentatsiooni koostamine ja säilitamine
29. Juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd ja esindab Seltsi kõikides õigustoimingutes või volitab selleks mõnd teist juhatuse liiget
30. Üldkoosolek valib Seltsi liikmete seast kolmeliikmelise revisjonikomisjoni kaheks aastaks
31. Tegevusaja esimesel koosolekul valib revisjonikomisjoni esimehe, kes juhib komisjoni tööd
32. Revisjonikomisjon kontrollib Seltsi finantstegevust ning asjaajamise vastavust Seltsi põhikirjale
33. Revisjonikomisjon esitab aruande üldkoosolekule vähemalt üks kord aastas.

V. Seltsi tegevuse lõpetamine

34. Seltsi likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras ning üldkoosolekul otsustatud menetluses.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: