Personal tools
You are here: Home Seltsi tegevused 2010.aastal, konverents Tartus 7. jaanuaril 2011 ● Meilt ja meile. (Paul Lehestik)
Document Actions

● Meilt ja meile. (Paul Lehestik)

by Jana Järvsoo last modified 2006-09-29 04:13 PM

JKSi sidemetest välismaaga. Kooliuuenduslane. Tallinn. 1993, nr 3, lk 55-57

J. Käis orienteerus hästi Lääne-Euroopa, eriti saksa ja soome pedagoogikas, piisav ülevaade oli tal ka USA koolioludest. Võrdleva pedagoogika andmeid ja kogemusi oskas ja vaadelda ja hinnata läbi rahvuspedagoogilise filtri. Millegi mehaaniline ülevõtt ei tulnud tema puhul arvesse. Välissuhetes kasutas Käis edukalt niihästi publitseerimise võimalusi kui ka isiklikke kontakte. Seda eelkõige suhetes Soome haridustegelaste ja teadlastega. Neid tema uuenduskülve on võimalusi mööda edasi arendanud tema õpilased ja üleüldse ärksama vaimuga pedagoogid. Seda muide ka Soomes. Siin on heaks näiteks Pukinmäe algkool Helsingis, kus Käisi ideed on rakendamisel juba 30. aastast. Seda kooli külastas Käis ka ise (1935). Tänapäeva Läänes on Käisi nimi tundmatuks jäänud.

Nende   asjaolude   valguses   seadis   JKS   sihiks   laiendada   Käisi eeskujul välissidemeid — sealt enda jaoks väärtuslikku nõutades ja jõudumööda ka ennast tutvustades.

 Juba esimesel tegevusaastal astusid JKSi liikmeiks Maija Larmola ja Pirko Leino Heisingi Ülikoolist, Pirjo Räty-Sarho ja Kaisu Kärkkainen Pukinmäe algkoolist, Tauno Lähtenkorva Oulu Ülikoolist ja Tuula Raatikainen Tampere Ülikoolist. Kõik nad on korduvalt esinenud eesti õpetajaile kursustel, seminaridel, JKSi kokkutulekuil. Muide mitmed (M. Larmola, T. Lähteenkorva) eesti keeles.

Praeguseks on "Soome grupp" täienenud kolme liikme võrra: Tuula Uusi-Hallila Helsingi Ülikoolist, Kyösti Kurtakko, Lapimaa Kõrgkooli professor, ja Eeva Niinivaara — J. Käisi kolleeg Võru ÕSist.

Soome kolleege tuleb aina tänada väga tõhusa ja mitmesuguse abi eest. Seda enam, et JKS pole omalt poolt suutnud maksta ei sõidukulusid ega märkimisväärset lektoritasu. Muidugi tuleb küll arvestada ka nendepoolset huvi meie pedagoogika ja hariduselu vastu. Näiteks T. Raatikainen kogub materjali Käisi kohta oma doktoritöö tarvis.

Tänu JKSi liikmete abile sai teoks allakirjutanu 10-päevane reis Soome. Kutsujaks oli Maija Larmola abikaasa Yrjo, kes töötab Helsingi Kultuurivalitsuse juhatajana, nende perekonna kanda olid minu reisi põhikulud Soomes; mitmeti olid abiks ka Tauno Lähteenkorva, Pirko Leino, Tuula Raatikainen ja teised seltsi liikmed, Nii sain tutvuda Soome kõrgkoolide ja üldhariduskoolide tööga Helsingis, Oulus, Pukinmäel ja Tamperes ning kohtuda paljude haridus- ja kultuuritegelastega. Teiselt poolt jälle võimalused tutvustada JKSi tegevust soome õppejõududele, õpetajaile ja tudengitele. Seejuures Oulu Ülikooli soome keele eriala tudengid valdasid eesti keelt sedavõrd, et minu ettekannet ei lubatud tõlkida.

Tauno Lähteenkorva algatusel ja abil toimus kasulik kohtumine Oulu ajalehe "Kaleva" kultuuriosakonna juhataja proua Kaisu Mikkolaga, kes on Eestimaad korduvalt külastanud. Tema lehe kahes numbris ilmus pildirikas kirjutis Setumaast. Lisaks veel kirjutis "Johannes Käis ja Viron koulunuudistus" (24. juuni 1992). Soomes on JKSi liikmed õige laialdaselt levitanud ka "Kooliuuenduslast".

Kuigivõrd on õnnestunud meie materjale levitada ka Rootsis — Stockholmi Eesti Gümnaasiumi, Goteborgi eesti kooli, Eesti Maja ja Lundi Ülikooli kaudu. 1991 Põlvat külastanud rootsi pedagoogide grupp tundis suurt huvi Käisi vastu ja igaüks neist annetas JKSile ühe liikmemaksu, paludes end lugeda seltsi mõttekaaslaseks   ehk   "moraalseks   liikmeks".   Malmö   Õpetajate   Kõrgkooli rektor Gunnar Bergendal avaldas oma õppeasutuse bülletanis "Forum" (1992, nr. 6) allakirjutanu artikli J. Käisist, mille tõlkis rootsi keelde Goteborgi eesti kooli juhataja Evi Lepik. EHA too-tajate  vahetalitusel  õnnestus  Käisi   materjale   levitada   ka  Taanis.

Kõige viimasel ajal võin täheldada Käisi-huvi tärkamist Saksamaal. Asjaomaste kirjutiste avaldamispakkumisi on tulnud 3—4 piirkonnast üheskoos sooviga edaspidiseks koostööks. Usutavasti tuli impulss minu kirjutisest väljaandes "Höhere Schule" (vastav number pole minuni veel jõudnud).

Tulemuslikke väliskontakte on loonud ja JKSi tegevust tutvustanud paljud seltsi liikmed. Nimetan nad siin juhujärjekorras: Kai Võlli, Mare Kraav, Õie Vahar, Eha Jakobson, Made Torokoff, Viivi Maanso, Viive Leht, Heino Mägi, Kalju Leht, llmar Kopso, Jaan Eilart…. küllap leidub teisigi. Paraku ei laeku seltsile piisavalt asjaomast informatsiooni.

Pole sugugi ebareaalne, et Soome kõrval kujunevad JKSi grupid mujalgi, näiteks Rootsis ja Saksamaal. Igatahes on seltsi juhatus võimalikult levitanud väliskülalistele J. Käisi fotosid ja antud maa keeles lühiülevaateid J. Käisi elust ja tegevusest.

Pedagoogiliste ideede ja kogemuste agar levitamine väljaspool kodumaad oli J. Käisi innukaid tegevusi. Jätkakem siis tema vaimus!

 

 Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: