Personal tools
You are here: Home Liikmed Kai Plakativõistlus üliõpilastele "Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus"
Document Actions

Plakativõistlus üliõpilastele "Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus"

by Kai Võlli last modified 2010-09-27 03:18 PM

Johannes Käisi Selts kuulutab välja kommenteeritud plakatite võistluse õppekeskkonnast. Võistlustöid võib teha rühmas või üksitööna. Plakatid koostatakse keskkonnas www.glogster.com, plakatit täiendab saatetekst. Tööde tähtaeg on 8. november k.a JKS loodab, et võistlustööde vorm on põnev ja koolielu mälestustes või tuleviku-unistustes piisavalt ergas, et kaasa lüüa.


Plakativõistlus üliõpilastele „Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus“

Johannes Käisi Selts kuulutab välja kommenteeritud plakatite võistluse õppekeskkonnast.

Mõiste õppekeskkond tõlgendamisel oodatakse juhindumist põhikooli ja gümnaasiumiseaduse paragrahvist 19. Õppekeskkond; põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade vastavatest paragrahvidest (§ 6 ja § 7). Need sätestused võiksid suunata õppekeskkonna mõtestust ka lasteaiaga seotud kirjutistes.

Võistlustöö vormistatakse kahes osas:

1)   saatetekst plakatil esitatud tõekspidamiste allikatest (kasvatusteadlaste seisukohad, õppekavades väljendatud ootused, kursusekaaslaste küsitlus vmt) ja plakati koostamise/kujundamise protsessist,

2)   plakat, mis on tehtud plakatite tegemise keskkonnas GLOGSTER (www.glogster.com).

Võistlustööd võivad tehtud olla rühmas või üksitööna.

Saatetekst (kuni 5 lk + tiitelleht) saadetakse hindamise töörühma sekretärile (kai@meis.ee) e-kirja manustena kahes failis. Esimeses failis (nimetus Plakat) esitatakse võistlustöö saatetekst; tiitellehel plakati nimi, plakati veebiviide ja koostaja(te) andmetena märgusõna. Teises failis (nimetus Tiitel) esitatakse töö tiitelleht, kus on plakati nimi, plakati veebiviide ja koostaja(te) andmed: nimi, kõrgkool, telefon, e-posti aadress, märgusõna.

 

Plakati kujundamiseks tuleb ennast keskkonna kasutajaks registreerida. Plakatit saab kujundada nii etteantud kujunduselementidega kui ka omatehtud jooniste, piltide, heli- ja videofailidega.

Võistlustööde hindamisel arvestatakse

plakati sisukust,

sõnumi selgust,

plakati kujunduslikku mitmekesisust,

tehnoloogia kasutamise oskust,

plakati terviklikkust;

saateteksti ammendavust nii sisude valiku kui ka valiku aluse osas,

plakati koostamise/kujundamise protsessi tagasisidestamise aspektide mitmekesisust

 

Võistlustööd saata aadressile kai@meis.ee kuni 8. novembrini 2009. 

 

Võistluse auhinnafond, Kalju Lehe stipendiumid on 5000 krooni. Töörühm teeb oma otsuse teatavaks Seltsi aastakonverentsil 2010 jaanuaris, kus antakse üle ka stipendiumid.

Võistlustööd avalikustatakse seltsi kodulehel, saatetekstid kas üksiktekstidena või koondülevaatena, plakatite kohta esitatakse veebiviited.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: