Personal tools
You are here: Home Liikmed Kai Pedagoogiliste kirjutiste võistlus
Document Actions

Pedagoogiliste kirjutiste võistlus

by Kai Võlli last modified 2011-08-21 11:40 AM

Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts kuulutavad välja 2011/12. õppeaasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse. Võistluse üldteemaks on „Individuaalsus ja sotsiaalsus“.

Võistluse üldteemaks on „Individuaalsus ja sotsiaalsus“. Käsitlusaspekti valib kirjutaja.

Mõned näited küsimustest, millele võimalike vastuste esitamine või vastuste otsimise lugu võib olla kirjutise alus:

- Individuaalsus ja sotsiaalsus – mida vajab tulevik?
- Individuaalsus ja sotsiaalsus: kas mina õpin või meie õpime?
- Individuaalsus ja sotsiaalsus ehk mitu individuaalsust mahub ühte sotsiaalsuse paati?
- Individuaalsus ja sotsiaalsus – kuidas see kajastub õpetaja töökavas?


Kirjutiste võistluse töö põhiosa pikkus on kuni 7 lk. Võistlustöö põhiosa peab olema kirjutatud eesti keeles. Kirjutise põhiosa juurde võib panna lisasid, mis esitatut näitlikustavad. Lisade maht ei ole piiratud, esitada võib ka lisamaterjale vene keeles, inglise keeles, saksa keeles vm keeles.

Võistlustöö saadetakse 3. novembriks 2011 e-posti aadressil kai(at)meis.ee e-kirja manustena. Töö on soovitav esitada kahe failina. Esimeses failis (nimetus Tiitel) esitatakse töö tiitelleht, kus on ka koostaja andmed: nimi, kool, telefon, e-posti aadress, märgusõna.Teises failis (nimetus Kirjutis) esitatakse võistlustöö, tiitellehel esitatakse koostaja andmetest vaid märgusõna. Võistlustöö võib esitada ka kolme või enama failina, kui lisade osa sisaldab eriformaadilisi materjale (nimetused Kirjutis_1, Kirjutis_2 vm).

Tööde hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:
1) kirjutise seotus võistluse üldteemaga, kooskõla põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja riiklikes õppekavades sätestatuga,
2) esitatu veenvus (tõekspidamiste mõtestatus, eri vaatepunktide esitamine, näitlikkus, viited autoriteetidele oma tõekspidamiste tutvustuses);
3) näitliku materjali valiku asjakohasus töö põhiväidetest ja esitatud tõekspidamistest lähtuvalt;
4) töö keelekasutus ja vormistus (teksti liigendamine ja keeleline ladusus, teksti arvutil vormistamise korrektsus).

Võistlustöid hindab Johannes Käisi Seltsi juhatuse moodustatud 5-liikmeline töörühm. Töörühm teeb oma otsuse teatavaks Seltsi aastakonverentsil 2012 jaanuaris, kus antakse üle ka auhinnad.

Võistlustööd säilitatakse Pedagoogika Arhiivmuuseumis.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: