Personal tools
You are here: Home Liikmed Kai Kirjutiste võistlus koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga
Document Actions

Kirjutiste võistlus koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga

by Kai Võlli last modified 2013-06-03 10:22 AM

KODU, LASTEAED, KOOL – KULTUURIPÄRIJA KASVUMAA Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts kuulutavad välja 2013. aasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse. Tehkem end õnnelikumaks eduelamusi ja edu aluseid kirja pannes. Tehkem kirjutistega õnnelikumaks kolleege, lapsi, lapsevanemaid. Kirjutama kutsutakse õpetajaid, lapsevanemaid, üliõpilasi ja õppejõude. Nagu ikka – esitada võib ka kollektiivseid töid.

2013. aastal tähistame Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva, 2013. aasta on kuulutatud pärimusaastaks. Need asjaolud ajendasid ka võistluse üldteema „Kodu, lasteaed, kool – kultuuripärija kasvumaa“ valiku. Millele teema avamisel keskenduda, milline pealkiri kirjutisele panna – nendes otsustes on kirjutajad üldteema piires vabad.

Seda, mida ja kuidas me täna hoiame, hakkavad tulevased põlved uuesti mõtestama. Kultuuripärand on meie identiteedi osa ja alus. Missugune osa selle hoidmises ja selle tekkes on kodul, lasteaial, koolil? Kuivõrd tähtsale kohale seame õpetuses-kasvatuses kultuuri, lapsed kultuuri pärijatena? Mida tehakse pereelus, kuidas kultuuripärand kajastub õppematerjalides? Mida oleme oma suhtumistes muutnud üleilmastumise tõttu, milles näeme püsiväärtusi? Missugustest Johannes Käisi seisukohtadest leiavad pedagoogid muutuvas maailmas tuge? Oma pedagoogiliste kogemuste vahendamine on samuti osa kultuuripärandist.

Võistlusele on oodatud oma kogemuste esitlused (üldistav osa ja konkreetsed kirjeldused lisadena), esseed, töökavad, õppekomplektide retsensioonid. Kirjutise kogemusi üldistava osa, essee või retsensiooni pikkus on kuni 7 lk. See kirjutatakse eesti keeles, lisamaterjale võib esitada ka vene, inglise, saksa vm keeles. Lisade maht ei ole piiratud.

Võistlustöö saadetakse 30. oktoobriks 2013 e-posti aadressil Kai.Volli@gmail.com e-kirja manustena. Töö on soovitav esitada kahe failina. Esimeses failis (nimetus Tiitel) esitatakse töö tiitelleht, kus on ka koostaja andmed: nimi, kool, telefon, e-posti aadress, märgusõna. Teises failis (nimetus Kirjutis) esitatakse võistlustöö, tiitellehel esitatakse koostaja andmetest vaid märgusõna. Võistlustöö võib esitada ka kolme või enama failina, kui lisade osa on mahukas või sisaldab eriformaadilisi materjale (failide nimetused Kirjutis_1, Kirjutis_2 vm).

Tööde hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:

1) kirjutise seotus võistluse üldteemaga,

2) kooskõla riiklikes õppekavades sätestatuga;

3) esitatu veenvus (tõekspidamiste mõtestatus, eri vaatepunktide esitamine, näitlikkus, dialoogid autoriteetidega oma tõekspidamiste asjakohasuse kinnituseks);

4) näidete asjakohasus töö põhiväidetest ja esitatud tõekspidamistest lähtuvalt;

5) töö keelekasutus ja vormistus (teksti liigendamine ja keeleline ladusus, viitamine, teksti arvutil vormistamise korrektsus).

 

Korraldajad eeldavad, et osalemiskutse ärgitab oma vastuseid sõnastama paljusid õpetajaid-õppejõude, õpetajaks õppijaid ja ka lapsevanemaid. Oma seisukohtade läbimõtlemine ja sõnastamine, veenva argumentatsiooni ja näidete otsimine – see on üks võimalus elu rõõmurikkamaks saada.

Võistlustöid hindab Johannes Käisi Seltsi juhatuse moodustatud 5-liikmeline töörühm. Töörühm teeb oma otsuse teatavaks Seltsi aastakonverentsil 2013 novembris, kus antakse üle ka auhinnad ja tutvustatakse parimaid töid.

Võistlustööd säilitatakse Pedagoogika Arhiivmuuseumis, autoreid kutsutakse esinema Johannes Käisi seltsi suvekooli ja konverentsile.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: