Personal tools
You are here: Home Liikmed Kai HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI NING JOHANNES KÄISI SELTSI PEDAGOOGILISTE KIRJUTISTE VÕISTLUS 2010/11. õppeaastal
Document Actions

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI NING JOHANNES KÄISI SELTSI PEDAGOOGILISTE KIRJUTISTE VÕISTLUS 2010/11. õppeaastal

by Kai Võlli last modified 2010-10-13 07:02 PM

Vastavalt 20. mail 2010 sõlmitud koostöökokkuleppele 3.3–4/426 kuulutavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts välja 2010/11. õppeaasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse. Võistluse üldteemaks on „Tervislik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus”. Kirjutaja ülesanne on teemat täpsustada ja leida oma kirjutisele sobiv pealkiri. Võistlustööd saata aadressile kai@meis.ee kuni 8. novembrini 2009. Võistlustöid hindab Johannes Käisi Seltsi juhatuse moodustatud 7-liikmeline töörühm. Töörühm teeb oma otsuse teatavaks Seltsi aastakonverentsil 2010 jaanuaris, kus antakse üle ka auhinnad. Võistlustööd säilitatakse Pedagoogika Arhiivmuuseumis.


Mõiste õppekeskkond tõlgendamisel oodatakse juhindumist põhikooli ja gümnaasiumiseaduse paragrahvist 19. Õppekeskkond; põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade vastavatest paragrahvidest (§ 6 ja § 7). Need sätestused võiksid suunata õppekeskkonna mõtestust ka lasteaiaga seotud kirjutistes.

 

Kirjutiste võistlusele oodatakse töid, mis koosnevad kahest osast. Töö I osa (kuni 7 lk) peaks tutvustama

a)      autori seisukohti, mis on seotud õpetajatöö nende tegevustega, mida töö teine osa näitlikustab,

b)      autori tõekspidamiste lätteid ja kaasamõtlejaid;

c)      alusandmete kogumise metoodika kirjeldust, järeldusi ja ettepanekuid, sh autori enda edasist tegevust töös esitatud seisukohtade tutvustamisel ja ellurakendamisel.

 

Võistlustöö I osa peab olema kirjutatud eesti keeles.

 

Töö II osa näitlikustab I osas esitatud tõekspidamisi, tutvustab nende rakendust. See võib sisaldada küsitlusmaterjale, juhtumikirjeldusi. II osa maht ei ole piiratud, esitada võib ka materjale vene keeles, inglise keeles, saksa keeles vm keeles.

Kirjutiste võistlusele saabunud tööd võiksid näiteks

1)      analüüsida oma lasteaia/kooli õppekeskkonda (meetodid, vahendid, õppekohad, suhted);

2)      kirjeldada, missuguseid positiivseid arenguid on õpetajatevaheline koostöö toonud õppekeskkonda, missugused on ootused ja kavad edaspidiseks; 

3)      pakkuda raamatukogus, muuseumis vm toimuva tunni ettevalmistamise või järelmõtestamise näidiseid (õpetaja töökava ja tunnikava, tunni analüüsi skeem vmt);

4)      esitleda õpetaja tegevusi õppekeskkonna kujundamisel, seostades neid Eesti pedagoogilise mõtte ajaloo, eriti aga Johannes Käisi didaktilis-metoodilise pärandiga.

 

Võistlustöö saadetakse hindamise töörühma sekretärile (kai@meis.ee) e-kirja manustena. Töö on soovitav esitada kahe failina. Esimeses failis (nimetus Tiitel) esitatakse töö tiitelleht, kus on ka koostaja andmed: nimi, kool, telefon, e-posti aadress, märgusõna.Teises failis (nimetus Kirjutis) esitatakse võistlustöö, tiitellehel esitatakse koostaja andmetest vaid märgusõna. Võistlustöö võib esitada ka kolme või enama failina, kui II osa sisaldab eriformaadilisi materjale (nimetused Kirjutis_1, Kirjutis_2 vm).

 

Tööde hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:

1) kirjutise seotus võistluse üldteemaga, kooskõla põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja riiklikes õppekavades sätestatuga,

2) esitatu veenvus (tõekspidamiste mõtestatus, viited autoriteetidele oma tõekspidamiste tutvustuses, näitlikustatus);

3) andmete kogumise / näitliku materjali valiku asjakohasus töö esimeses osas esitatust lähtuvalt;

4) töö keelekasutus ja vormistus (teksti liigendamine ja keeleline ladusus, teksti arvutil vormistamise korrektsus).

 

 Võistlustööd saata aadressile kai@meis.ee kuni 8. novembrini 2010.

 


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: