Personal tools
You are here: Home Liikmed Kai Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Johannes Käisi Seltsi 2012. aasta pedagoogiliste kirjutiste võistlus
Document Actions

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Johannes Käisi Seltsi 2012. aasta pedagoogiliste kirjutiste võistlus

by Kai Võlli last modified 2012-04-04 08:19 AM

Märksõnad individuaalsus ja sotsiaalsus on õpetajatöö mõtestamisel alati olnud tähtsal kohal. Millele teema avamisel keskenduda, milline pealkiri kirjutisele panna – nendes otsustes on kirjutajad üldteema piires vabad. Korraldajad eeldavad, et osalemiskutse ärgitab oma vastuseid sõnastama paljusid pedagooge. Oma seisukohtade läbimõtlemine ja sõnastamine, veenva argumentatsiooni ja näidete otsimine - see on üks võimalus koolielu rõõmurikkamaks saada. Võistlustöö saadetakse 30. oktoobriks 2012 e-posti aadressil Kai.Volli@gmail.com

Haridus- ja Teadusministeerium ning Johannes Käisi Selts kuulutavad välja 2012. aasta pedagoogiliste kirjutiste võistluse.

Võistluse üldteemaks on ka sellel aastal „Individuaalsus ja sotsiaalsus“. Millele teema avamisel keskenduda, milline pealkiri kirjutisele panna – nendes otsustes on kirjutajad üldteema piires vabad.

Mõned näited küsimustest, millele võimalike lahenduste esitamine või lahenduste otsimise lood võivad olla kirjutise alus:

Individuaalsus ja sotsiaalsus – mida pean õpetajana tähtsaks tuleviku jaoks?

Mina õpin, sina õpid – meie õpime?

Meie õpime – mida sina, mida mina ja mida tema?

Mitu individuaalsust mahub ühte sotsiaalsuse paati?
Individuaalsusest ja sotsiaalsusest õpetajatöös

 

Võistlusele on oodatud oma kogemuste esitlused (üldistav osa ja konkreetsed kirjeldused lisadena) või esseed, samuti esseed oma haridusfilosoofiast.


Kirjutise kogemusi üldistava osa või essee pikkus on kuni 7 lk. See kirjutatakse eesti keeles, lisamaterjale võib esitada ka vene, inglise, saksa vm keeles.

Lisadena võib kogemuste esitluses oma seisukohtade näitlikustamiseks kasutada töökavasid, õpetajate ja õpilaste eneseanalüüsi, asjakohaseid väljavõtteid autoriteetidelt vms. Lisade maht ei ole piiratud.

 
Võistlustöö saadetakse 30. oktoobriks 2012 e-posti aadressil Kai.Volli@gmail.com e-kirja manustena. Töö on soovitav esitada kahe failina. Esimeses failis (nimetus Tiitel) esitatakse töö tiitelleht, kus on ka koostaja andmed: nimi, kool, telefon, e-posti aadress, märgusõna.Teises failis (nimetus Kirjutis) esitatakse võistlustöö, tiitellehel esitatakse koostaja andmetest vaid märgusõna. Võistlustöö võib esitada ka kolme või enama failina, kui lisade osa on mahukas või sisaldab eriformaadilisi materjale (failide nimetused Kirjutis_1, Kirjutis_2 vm).

Nagu ikka – esitada võib ka kollektiivseid töid.

Tööde hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:
1) kirjutise seotus võistluse üldteemaga, kooskõla põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja riiklikes õppekavades sätestatuga;
2) esitatu veenvus (tõekspidamiste mõtestatus, eri vaatepunktide esitamine, näitlikkus, dialoogid autoriteetidega oma tõekspidamiste asjakohasuse kinnituseks);
3) näidete asjakohasus töö põhiväidetest ja esitatud tõekspidamistest lähtuvalt;
4) töö keelekasutus ja vormistus (teksti liigendamine ja keeleline ladusus, viitamine, teksti arvutil vormistamise korrektsus).

Märksõnad individuaalsus ja sotsiaalsus on õpetajatöö mõtestamisel alati olnud tähtsal kohal. Seetõttu eeldavad korraldajad, et osalemiskutse ärgitab oma vastuseid sõnastama paljusid pedagooge.

Oma seisukohtade läbimõtlemine ja sõnastamine, veenva argumentatsiooni ja näidete otsimine - see on üks võimalus  koolielu rõõmurikkamaks saada.

Võistlustöid hindab Johannes Käisi Seltsi juhatuse moodustatud 5-liikmeline töörühm. Töörühm teeb oma otsuse teatavaks Seltsi aastakonverentsil 2012 novembris, kus antakse üle ka auhinnad ja tutvustatakse parimaid töid.

Võistlustööd säilitatakse Pedagoogika Arhiivmuuseumis, autoreid kutsutakse esinema Johannes Käisi seltsi suvekooli ja konverentsile.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: