Personal tools
You are here: Home Kursuse tutvustus
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Kursus praktikult praktikule DigiTiiger

by Laine Aluoja last modified 2005-11-01 11:43 AM

Kursuse lühikirjeldus

Kursuse sisuks on aktiivõppemeetodite sidumine innovatiivsete õppevahendite ja õpivaraga.

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide õpetajad, koolijuhtkond ja kutseõppeasutuste üldainete õpetajad.

Vajalikud eelteadmised

 • oskab kasutada IKT riist- ja tarkvara, vajadusel abiinfosüsteemile või käsiraamatule toetudes;
 • oskab koostada arvuti abil õppematerjale;
 • oskab leida Internetist ja elektroonsetelt andmekandjatelt õppetööks vajalikku lisainfot;
 • oskab säilitada elektroonseid materjale;
 • on teadlik IKT levitamise ja kasutamisega seonduvatest juriidilistest normidest ja “headest tavadest” ning käitub vastavalt nendele;
 • oskab kasutada elektroonseid suhtlusvahendeid.

Õppekava

Koolitus koosneb kümnest teemast ehk moodulist.

Kursuse käigus valmib igal kursuslasel e-portfoolio koolituse käigus valminud õppematerjalidest.

Kestus

40 + 20 akadeemilist tundi

(40 x 45 minutit auditoorset õpet ja

 20 x 45 min kodutööd, sealhulgas e-õpe).

Üks moodul auditoorset tööd kestab 4 x 45 min.

Kursuse eesmärk

Viia kokku õppemeetodid, tehnoloogia, ressursid ning klassi ja tunni organiseerimise viisid, mis toetavad õppija individuaalseid huvisid/vajadusi.

Kursus lähtub

 • Põhikooli riiklikust õppekavast;
 • E-õppe arengukava Õppiv Tiiger üldhariduses 2006-2009;
 • õpetajate haridustehnoloogilistest pädevustest;
 • kognitiivse taksonoomia põhikategooriatest;
 • iseseisva õppimise ja enesehindamise põhimõtetest;
 • koostööst;
 • kaasaegsest õpikeskkonnast.

Meetodid

Kursus toetub erinevatele aktiivõppemeetoditele (rühmatöö, probleemõpe, uurimusõpe, individuaalne töö, e-õpe jne).

Kursuse tulemusena õppija

 1. Kasutab elektroonilisi suhtlusvahendeid (e-post, foorumid, portaalid) ametialastes Interneti-kogukondades osalemiseks ning õpilaste, lastevanemate ja kolleegidega suhtlemiseks
 2. Mõistab riist- ja tarkvara-süsteemide  tööpõhimõtteid.
 3. Loob ja publitseerib digitaalseid õpiobjekte ning tööjuhendeid ja rakendab neid oma töös.
 4. Otsib ja jagab digitaalseid õpiobjekte andmebaaside vahendusel.
 5. Kasutab erinevaid e-õppekeskkondi õppetöös.
 6. Koostab õpilastele tööjuhise  iseseisva töö toetuseks (s.h. Interneti-allikate hindamiseks).
 7. Juhendab õpilaste iseseisvat uurimistööd erinevate infoallikate baasil.
 8. Analüüsib ja hindab alternatiivseid õpiobjekte didaktilisest aspektist lähtudes.
 9. Organiseerib arvutikasutamist tunnis nii frontaalselt, tsentraalselt kui õpikeskustena.
 10. Kavandab ja korraldab IKT-põhist aktiiv- ja projektõpet ning rühmatööd.
 11. Rakendab IKT-d õpilase kriitilise mõtlemise arendamiseks, avatud probleemülesannete lahendamiseks, õpilaste loovuse ja koostöö arendmiseks.
 12. Juhendab kolleege IKT kui ainekavu läbiva teema integreerimisel ainekavadesse.
 13. Kavandab ja juhib koolisiseseid IKT-põhiseid koostööprojekte.
 14. Analüüsib ja arvestab IKT rakendamisel õppijate hariduslikke erivajadusi.
 15. Kasutab õppeprotsessi ja õpitulemuste analüüsil ja hindamisel uudseid IKT-põhiseid hindamismeetodeid (e-portfoolio, naabriarvustus, õpilogi jne).
 16. Koostab veebipõhise küsimustiku ja oskab andmeid esitada.
 17. Süstematiseerib ja arhiveerib digitaalseid dokumente ja õpiobjekte.
 18. Esitab oma loomingut, reflektsioone ja pädevus-tõendeid e-portfoolio ja/või kodulehe abil.
 19. Osaleb aktiivselt virtuaalse praktikakogukonna töös.
 20. Osaleb IKT vahendusel õpetajate koostöö- ja arendusprojektides.
 21. Esineb ettekandega oma e-õppe rakendamise kogemustest.
 22. Juhendab kolleege ja õpilasi digitaalsete infoallikate usaldusväärsuse hindamisel.
 23. Juhendab kolleege ja õpilasi tarkvara ja digitaalsete õppematerjalide autorikaitse küsimustes.
 24. Juhendab kolleege ja õpilasi IKT kasutamisega seonduvates töötervishoiu küsimustes. 

Tarkvara

 • MS Office;
 • Internet Explorer, Mozilla, Netscape;
 • mõiste- ja mõttekaartide tarkvara;
 • Hot Potatoes;
 • E-Formular;
 • IrfanView (mõni muu pilditöötlusprogramm).

Vahendid

 • e-õppe keskkond VIKO, IVA, Plone;
 • arvutid;
 • videoprojektor;
 • digifotoaparaat,
 • puutetahvel.

 Kursuse sisu

I MOODUL Sissejuhatus kursusesse 

II MOODUL E-õppe keskkond

III MOODUL Õpimapp ja e-portfoolio 

IV MOODUL Mõtestatud õppimine 

V MOODUL Mõistekaart 

VI MOODUL Aktiivõppe sidumine e-õppega 

VII MOODUL Aktiivõpe ja uus meedia õppetöös 

VIII MOODUL Hindamine ja enesehindamine 

IX MOODUL Koostööprojektid 

X MOODUL Kokkuvõte kursusest

© 2005 Tiigrihüppe Sihtasutus
« September 2022 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: